Omgevingswet

Vanaf 1 januari 2024 geldt de Omgevingswet. De Omgevingswet bestaat uit alle wetten en regels voor de fysieke leefomgeving.

De belangrijkste pijlers

Omgevingsloket

U kunt voortaan bij één loket een vergunning aanvragen voor bijvoorbeeld wonen, wegen, natuur, milieu en water. De aanvraag komt via het Omgevingsloket vanzelf bij de overheidsinstantie die de vergunning kan verlenen. Dat kan de gemeente, provincie, waterschap of de rijksoverheid zijn. Ga voor het aanvragen van een vergunning naar het Omgevingsloketexterne-link-icoon.

Let op: aanvragen of meldingen die u voor 1 januari 2024 heeft ingediend, kunt u nog raadplegen en aanvullen via het oude Omgevingsloketexterne-link-icoon

Anders werken

De wet wil dat de overheid probeert om plannen van inwoners mogelijk te maken. Behalve als dat echt niet kan. Straks kunt u zien welke regels er allemaal op een adres gelden. Het duurt nog wel even voordat het zover is. De regels per adres zijn pas te zien nadat alle bestaande en nieuwe regels terugkomen in het omgevingsplan. En dat zal nog jaren duren.

Omgevingsplan

Alle voormalige bestemmingsplannen staan nu in het omgevingsplan. Kijk op de pagina Omgevingsplanexterne-link-icoon voor meer informatie.

Omgevingstafel

Soms willen inwoners of bedrijven een plan uitvoeren met veel gevolgen voor de omgeving. Dat plan kunnen zij tijdens een Omgevingstafel met alle betrokken overheden bespreken. Zo kan het waterschap direct aangeven of de plannen wateroverlast kunnen veroorzaken en kan de brandweer advies geven over de (brand)veiligheid. 

Kijk op de pagina Omgevingstafelexterne-link-icoon voor meer informatie.

Participatie bij bouwplannen en initiatieven

Wilt u een nieuwe woning bouwen of een boom kappen? Dan heeft dat gevolgen voor uw directe omgeving. In zo'n geval heeft u niet alleen te maken met uw gemeente, maar ook met uw buren en andere betrokken personen. Het betrekken van alle mensen die te maken krijgen met uw plan noemen we participatie.

Kijk op de pagina participatie bij bouwplannen en initiatievenexterne-link-icoon voor meer informatie.

Wet Kwaliteitsborging

Sinds 1 januari 2024 geldt de Wet Kwaliteitsborging voor nieuwbouw. Dat houdt in dat de gemeente geen toezicht meer houdt op de technische bouw van nieuwbouwprojecten welke vallen onder gevolgklasse 1. De gemeente blijft wel verantwoordelijk voor handhaving. 

Kijk op Wet Kwaliteitsborgingexterne-link-icoon voor meer informatie.

Omgevingsvisie

Toekomstplannen

De Omgevingswet bepaalt dat alle gemeenten een Omgevingsvisie voor de toekomst moeten vaststellen. De gemeenteraad van Duiven stelde in 2022 een Omgevingsvisie vast voor de gemeente Duiven tot 2040. In de Omgevingsvisie komen alle onderwerpen aan bod die belangrijk zijn voor de toekomst van Duiven.

De Omgevingsvisie van Duiven kun je downloaden via Planviewerexterne-link-icoon

Veelgestelde vragen

Sinds 1 januari 2024 geldt de Omgevingswet. Deze wet bundelt alle wetten over de fysieke leefomgeving, waaronder bouwen en verbouwen. Meer informatie over de nieuwe regels vindt u via www.duiven.nl/omgevingswetexterne-link-icoon.

De Omgevingswet bepaalt dat alle gemeenten een Omgevingsvisie voor de toekomst moeten vaststellen. De gemeenteraad van Duiven stelde in 2022 een Omgevingsvisie vast voor de gemeente Duiven tot 2040. In de Omgevingsvisie komen alle onderwerpen aan bod die belangrijk zijn voor de toekomst van Duiven.

De Omgevingsvisie van Duiven kun je downloaden via Planviewerexterne-link-icoon.

Voor grotere plannen adviseert de gemeente om te overleggen via de Omgevingstafel. Tijdens een Omgevingstafel kijken alle betrokken overheden hoe uw plannen kunnen worden gerealiseerd. 

Meer informatie over de Omgevingstafel vindt u via https://www.duiven.nl/Omgevingstafelexterne-link-icoon.

De Omgevingswet wil dat initiatiefnemers met hun omgeving in gesprek gaan over ruimtelijke plannen. Dat wordt ook wel participatie genoemd. Bij het aanvragen van een vergunning moet je daar ook melding van maken. Bij grotere plannen is een verslag nodig. Daarin staat met wie je hebt gesproken en wat de reacties op de plannen zijn.

Bestemmingsplannen zijn na de invoering  van de Omgevingswet op 1 januari 2024 opgegaan in een compleet omgevingsplan.

In het omgevingsplan staat wat er in uw gemeente mag. Bijvoorbeeld hoe de grond en gebouwen mogen worden gebruikt. Ook ziet u waar woningen, winkels, bedrijven of horeca zijn toegestaan of welke grond is gereserveerd voor wegen en groen. 

Als u gaat bouwen, controleren we uw activiteit aan de regels uit het omgevingsplan. Denk bijvoorbeeld aan de bouwhoogte en de hoeveelheid bebouwing in een bepaalde wijk.

Het omgevingsplan van onze gemeente is terug te vinden via het tabblad Regels op de Kaartexterne-link-icoon in het nieuwe Omgevingsloketexterne-link-icoon

Voormalige bestemmingsplannen zijn te vinden via www.ruimtelijkeplannen.nlexterne-link-icoon.

Heeft u specifieke vragen, neem dan contact op via omgevingsvergunning@1stroom.nl.

Voor sommige activiteiten heeft u geen vergunning nodig. Deze activiteiten zijn dan vergunningvrij. Denk aan het schilderen van uw kozijnen of het plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde van uw pand. In het landelijke besluit bouwwerken leefomgeving vindt u een overzichtexterne-link-icoon van alle omgevingsplanactiviteiten waarvoor u geen vergunning nodig heeft.

Om te controleren of u een vergunning nodig heeft, kunt u via het Omgevingsloket zelf een Vergunningcheckexterne-link-icoon uitvoeren. 

De gemeente geeft geen vergunningen voor de technische bouw. De kwaliteit van uw bouwwerk wordt gegarandeerd via de Wet Kwaliteitsborgingexterne-link-icoon. Bij de gemeente vraagt u een vergunning aan voor het bouwen van een bouwwerk in de fysieke leefomgeving. De regels daarvoor staan in het omgevingsplan. 

U vult in het Omgevingsloket in wat uw plannen zijn. Door het beantwoorden van de vragen, ziet u welke activiteiten vergunningvrij zijn en voor welke activiteiten u een vergunning nodig heeft.

Heeft u na het doen van de Vergunningcheck nog vragen? Dan adviseren wij u online een afspraak met ons te makenexterne-link-icoon. Dan helpen wij u verder.

Als u van de gemeente wilt weten of uw plan past in het omgevingsplan, kunt u een conceptverzoek indienen via het Omgevingsloketexterne-link-icoon

LET OP: Als u in het online Omgevingsloket start met het indienen van een aanvraag, kunt u bij vraag 7 pas kiezen voor het indienen van een conceptverzoek. 

Uw conceptverzoek wordt door de gemeente beoordeeld. Daarna krijgt u bericht of uw plan in aanmerking komt voor een vooroverleg of behandeling aan de Omgevingstafel.

Vooroverleg

Voor kleinere activiteiten gebruiken we een vooroverleg. Op basis van dat overleg krijgt u van ons een advies over de haalbaarheid van uw verzoek en het vervolg. Bij een vooroverleg beoordelen we of uw plan past in het omgevingsplan. 

Voor kleinere activiteiten gebruiken we een vooroverleg. Op basis van dat overleg krijgt u van ons een advies over de haalbaarheid van uw verzoek en het vervolg. Bij een vooroverleg beoordelen we of uw plan past in het omgevingsplan. 

U kunt een vergunning aanvragen via het Omgevingsloketexterne-link-icoon. Hiervoor heeft u DigiDexterne-link-icoon of eHerkenningexterne-link-icoon nodig.

Voor een aanvraag voor een omgevingsvergunning of vooroverleg heeft u (bouwkundige) tekeningen nodig. Daaruit moet blijken waar het bouwwerk komt, wat de afmetingen zijn en welke materialen u gaat gebruiken.

In de Welstandsnota Duivenexterne-link-icoon ligt vast waar het uiterlijk van bouwwerken in deze gemeenten aan moeten voldoen.

Meer informatie over de Adviescommissie Omgevingskwaliteit vindt u via de website van de gemeenteexterne-link-icoon

De Omgevingswet maakt onderscheid tussen een ruimtelijke en een technische bouwactiviteit. Een ruimtelijke activiteit heeft gevolgen voor de fysieke leefomgeving. Een technische activiteit gaat over de constructie van uw bouwwerk. Soms moet u dus een vergunning aanvragen voor twee verschillende activiteiten. Een vergunning voor een activiteit in het omgevingsplan en een vergunning voor een technische bouwactiviteit.  

Een technische bouwactiviteit gaat over technische aanpassingen aan een bouwwerk. Wij toetsen een aanvraag aan de regels voor de technische bouwkwaliteit uit het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)externe-link-icoon. Denk bijvoorbeeld aan veranderingen aan de draagconstructie of het isoleren van de gevel. De technische eisen staan garant voor uw veiligheid en gezondheid en houden rekening met het milieu. Uw bouwwerk moet altijd voldoen aan de technische eisen.

Het Rijk wijst in artikel 2.25 tot en met 2.27 van het Bbl externe-link-icoon vergunningplichtige technische bouwactiviteiten aan. Valt u bouwwerk daar niet onder dan is deze dus vergunningvrij. Lees meer via Vergunning of melding bij de technische bouwactiviteitexterne-link-icoon.

Een ruimtelijke bouwactiviteit heeft gevolgen voor de fysieke leefomgeving. Voor 1 januari zijn de regels voor de fysieke leefomgeving vastgelegd in bestemmingsplannen. Die zijn nu opgegaan in een omgevingsplan.

In het omgevingsplan staat wat er in uw gemeente mag. Bijvoorbeeld hoe de grond en gebouwen mogen worden gebruikt. Ook ziet u waar woningen, winkels, bedrijven of horeca zijn toegestaan. Daarnaast ziet u welke grond is gereserveerd voor wegen en groen. 

Als u gaat bouwen, toetsen we uw activiteit aan de regels uit het omgevingsplan. Denk bijvoorbeeld aan de bouwhoogte en de hoeveelheid bebouwing in een bepaalde wijk.

Het omgevingsplan van onze gemeente is terug te vinden via het tabblad Regels op de Kaartexterne-link-icoon in het nieuwe Omgevingsloketexterne-link-icoon

Voormalige bestemmingsplannen zijn te vinden via www.ruimtelijkeplannen.nlexterne-link-icoon

Landelijk zijn er een aantal activiteiten aangewezen die altijd vergunningvrij zijn als omgevingsplanactiviteit. Deze staan in artikel 2.29 van het Besluit bouwwerken leefomgevingexterne-link-icoon. Als uw activiteit hierbij staat hoeft u dus niet in het omgevingsplan te kijken. Denk aan het schilderen van uw kozijnen of het plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde van uw pand. 

Als u een gebouw (deels) wilt laten slopen, moet de sloper dit verplicht bij de gemeente melden als er meer dan 10 m3 afval ontstaat of als er asbest vrijkomt bij de sloopwerkzaamheden. Als er bij sloopwerkzaamheden asbest vrijkomt, moet u een melding doen. Dat kan in het Omgevingsloketexterne-link-icoon. In woningen van vóór 1994 is vaak asbest toegepast. Meer informatie hierover kunt u hierexterne-link-icoon vinden. Om zeker te weten of er asbest in de woning zit, kunt u een rapport laten maken door een gecertificeerd asbestinventarisatiebureau. 

Of u een vergunning nodig heeft voor het plaatsen van een airco is afhankelijk van de plaats en de afmetingen van de airco. 

Op de website van de gemeente kunt u een aantal vragen beantwoorden over de airco die u wilt plaatsen. Daaruit blijkt dan waarschijnlijk vanzelf of u een vergunning nodig heeft. 

De vragen over het plaatsen van een airco zijn te vinden via de website van de gemeenteexterne-link-icoon

Als blijkt dus u een vergunning nodig heeft, kunt u die aanvragen via het Omgevingsloketexterne-link-icoon .

Intensieve zorg of ondersteuning voor een naaste (mantelzorg) vindt altijd plaats bij een bestaande woning. Bijvoorbeeld in een bijgebouw, uitbouw of een gedeelte van een woning. Het gaat dan om tijdelijk gebruik en er moet aantoonbaar sprake zijn van mantelzorg. Er is dus een doktersverklaring nodig en/of bij de gemeente moet bekend zijn dat er sprake is van mantelzorg. 

Een bestaand bijgebouw mag als mantelzorgwoning worden gebruikt. Ook mag er tijdelijk een nieuw bijgebouw worden geplaatst. Hiervoor gelden dezelfde voorwaarden en vereiste vergunningen als voor andere gebouwen. 

Buiten de bebouwde kom

Buiten de bebouwde kom is het plaatsen van een bijgebouw voor mantelzorg makkelijker. Het gebouw moet dan wel verplaatsbaar en het mag niet groter dan 100 m2 zijn. Buiten de bebouwde kom mag een bijgebouw niet op een stuk land worden geplaatst met een agrarische bestemming. Na de mantelzorgperiode moet alles terug worden gebracht in de oude staat. Het gebouw mag dan niet meer voor bewoning worden gebruikt.

Vanaf 1 januari 2024 geldt de Wet Kwaliteitsborging (Wkb) voor nieuwbouw. Dat houdt in dat de gemeente geen toezicht meer houdt op de technische bouw van nieuwbouwprojecten die vallen onder gevolgklasse 1. Dit zijn bijvoorbeeld eengezinswoningen en kleinere bedrijfspanden. De gemeente blijft wel verantwoordelijk voor handhaving. 

Hiervoor moet u een onafhankelijke kwaliteitsborger inhuren. Deze zal voor u het plan technisch beoordelen en een borgingsplan opstellen. Dit borgingsplan is nodig voor het indienen van de Bouwmelding bij de gemeente. Dit moet minimaal 4 weken voordat u start met de bouw. 

Als de bouw klaar is, verklaart de kwaliteitsborger dat uw bouwwerk aan de eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving voldoet. Deze verklaring dient u samen met het ‘dossier bevoegd gezag’ in bij de Gereedmelding bouw in het Omgevingsloket.externe-link-icoon Daarna mag het bouwwerk pas in gebruik genomen worden.

LET OP: het kan zijn dat u naast deze Bouwmelding een omgevingsvergunning nodig heeft voor een omgevingsplanactiviteit.

Meer informatie over de Wkb vindt u op de website van de gemeenteexterne-link-icoon

Voor bepaalde diensten en producten brengt de gemeente kosten (leges) in rekening. Elk jaar wordt de hoogte van de leges door de gemeenteraad vastgesteld in een legesverordeningexterne-link-icoon

Leges Omgevingsvergunning

Kosten voor conceptaanvragen, omgevingsvergunningen en de Omgevingstafel vindt u in de verordening op de heffing en de invordering van leges omgevingsvergunning 2023.externe-link-icoon

Heeft u een andere vraag over de Omgevingswet, stel die dan via omgevingswet@1stroom.nl