Important message

In verband met de maatregelen rondom het coronavirus gelden voorlopig aangepaste openingstijden voor de balie in het gemeentehuis:
Het gemeentehuis is dagelijks geopend van 8.00 - 12.00 uur.
Voor telefonie en sociale media zijn we van ma - do geopend van 8.00 – 16.00 uur en vrij van 8.00 – 12.30 uur.

Omgevingswet

De Omgevingswet komt eraan. In 2022 vervangt deze wet alle bestaande wet- en regelgeving voor de fysieke leefomgeving. Voor wonen, wegen, natuur, milieu en water alleen al zijn er tientallen wetten en honderden regelingen met allemaal hun eigen werkwijzen en eisen. Door de bundeling van wetgeving worden de regels duidelijker, begrijpelijker en toegankelijker gemaakt. De nieuwe Omgevingswet geeft meer ruimte. Ruimte aan de gemeente om eigen keuzes te maken, én ruimte voor ideeën en initiatieven van inwoners, ondernemers en andere partijen.

Algemeen

De Omgevingswet is één van de grootste wettelijke veranderingen in Nederland. Alle wetten, regels en afspraken voor de fysieke leefomgeving worden samengevoegd in één nieuw stelsel. Inwoners, bedrijven en andere initiatiefnemers die straks activiteiten willen uitvoeren in de fysieke leefomgeving krijgen te maken met de Omgevingswet. De invoering is voorzien per 1 januari 2022. De totale implementatie zal daarna nog meerdere jaren in beslag nemen op het gebied van regelgeving en digitalisering.

Het Rijk ziet voor de Omgevingswet vier verbeterdoelen:

 1. Het omgevingsrecht is inzichtelijk, voorspelbaar en makkelijk in het gebruik.
 2. De leefomgeving staat op een samenhangende manier centraal in beleid, besluitvorming en regelgeving.
 3. Een actieve en flexibele aanpak biedt overheden meer afwegingsruimte om doelen voor de leefomgeving te bereiken.
 4. Besluitvorming over projecten in de leefomgeving gaan sneller en beter. 

Eén wet, één loket, één procedure.

Wilt u bijvoorbeeld een schuur bouwen? Of van een leeg stuk land een speelveld maken? Of heeft u bouwplannen? Vanaf 2022 geldt: één wet, één loket, één procedure. Er hoeft nog maar één vergunning (digitaal) aangevraagd te worden bij één loket. Daarna neemt de gemeente of de provincie een beslissing. Het uitgangspunt is dat procedures voor vergunningaanvragen maximaal 8 weken gaan duren, of nog sneller als dat mogelijk is. 

De Omgevingswet vraagt een andere  manier van werken met oog voor wat kan en mag. Het doel staat voorop en niet het middel om er te komen. De Omgevingswet gaat uit van een grotere vrijheid, maar ook van een grotere verantwoordelijkheid van inwoners en bedrijven. Bij het opstellen van het gemeentelijk beleid zal bij het onderdeel regelgeving een evenwicht worden gezocht tussen leefbaarheid, veiligheid en gezondheid en de ontwikkeling die gewenst is.

Dat betekent dat de bewoners, bedrijven en instellingen:

 • Meer betrokken worden bij beleid, plannen, regels en initiatieven.
 • Meer de mogelijkheid krijgen om met eigen oplossingen te komen.
 • Voor minder activiteiten een vergunning nodig hebben.
 • Meer hun best moeten doen voor communicatie, dialoog en overleg.
 • Sneller een besluit krijgen op hun aanvraag om een vergunning.
 • Digitaal meer zaken kunnen regelen en betere informatie krijgen.

Participatie is een belangrijk onderdeel van de Omgevingswet. Idee is dat participatie aan de voorkant kan zorgen voor meer draagvlak, betere besluiten, tijdwinst en minder bezwaar. Insteek is immers dat we met elkaar verantwoordelijk zijn voor de fysieke leefomgeving. Door vroeg met elkaar in gesprek te gaan komen ideeën, perspectieven, kennis en creativiteit snel op tafel. 

Op Youtube vindt u een informatief filmpje waarin op begrijpelijke manier wordt uitgelegd wat de Omgevingswet precies is.
 

Omgevingsvisie

De Omgevingswet vraagt gemeenten om een omgevingsvisie en een omgevingsplan op te stellen. De gemeente Duiven is daar op dit moment mee bezig. De Omgevingsvisie beschrijft de gewenste toekomst voor onze leefomgeving op de middellange en lange termijn (tot 2040). Het geeft daarmee antwoord op de vraag: wat voor gemeente willen we zijn? Concreet betekent dit een samenhangend, allesomvattend, integraal document voor alle onderwerpen in de fysieke leefomgeving waarin we onze ambities en doelen beschrijven. De specifieke maatregelen voor het bereiken van de doelen en ambities worden uitgewerkt in het Omgevingsprogramma. Daarnaast is de Omgevingsvisie onze basis voor de regels voor ons grondgebied die we vastleggen in het omgevingsplan.

Koersdocument als gespreksagenda

De eerste stap naar een Omgevingsvisie is gezet in 2019 en was het voeren van een gesprek met burgers, maatschappelijke organisaties en bedrijven. Welke thema’s zijn belangrijk en relevant voor in de Omgevingsvisie en hoe kunnen we dit in samenhang beschrijven? Dit resulteerde in een GebiedsGespreksAgenda met tal van onderwerpen en thema’s.

Het afgelopen half jaar is gebruikt om te onderzoeken wat er al lag aan bestaand beleid en plannen, maar ook wat er nog gemist wordt of nog gemaakt moet worden. Het resultaat is het Koersdocument dat  dit najaar  aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. In het koersdocument komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Het koersdocument als basis voor een gesprek over onze toekomst.
 • Duurzaam samen leven.
 • Richtinggevende waarden en ruimtelijke kwaliteiten.
 • Landelijke en Regionale ontwikkelingen in de leefomgeving.
 • Ambities en doelen leefomgeving.
 • Agenda voor de toekomst.
 • Van visie naar uitvoering.

Doel van deze notitie is het bieden van een (onderbouwde) gespreksagenda over de toekomst van onze gemeente. In het koersdocument wordt met behulp van tekst en kaartmateriaal een integraal beeld gegeven van het vastgestelde beleid en het beleid dat al in ontwikkeling is voor de leefomgeving zoals de energietransitie, het woonbeleid en het erfgoedbeleid. Ook wordt er een doorkijkje gegeven naar de toekomstige opgaven en worden de keuzes en vraagstukken voor de toekomst geformuleerd. Met deze gespreksagenda kan het gesprek met de samenleving en met onze belangrijkste partners verdiept worden gevoerd.

Vervolg proces

Het proces is zo ingericht dat de gemeenteraden in de gelegenheid worden gesteld om kaderstellende uitspraken te doen. Zowel in het planvormings- als besluitvormingsproces. Grofweg ziet de planning er als volgt uit:

 • September 2020 - Creatief en interactief gespreksmoment met de raden.
 • Oktober/november 2020 – 2e ronde maatschappelijke gesprekken (inwoners, partners, stakeholders en vertegenwoordigers wijken en dorpen).
 • December 2020 – reactienota met voorstel voor aanpassing naar aanleiding van de gesprekken met de gemeenteraden en maatschappij.
 • 1e kwartaal 2021 – vaststellen ontwerp omgevingsvisies door colleges.
 • 1e kwartaal 2021 – start officiële inspraak.
 • 2e kwartaal 2021 – bespreking en vaststelling Omgevingsvisies door gemeenteraden.

Na vaststelling vormen de Omgevingsvisies het kader voor het omgevingsbeleid, zoals dat wordt uitgewerkt in een Omgevingsplan en diverse uitvoeringsprogramma’s.

Wilt u het Koersdocument ontvangen? We zijn benieuwd wat u ervan vindt! Vraag het document aan via onderstaand digitale formulier. De notitie wordt u dan digitaal toegestuurd.

Aanvragen koersdocument Omgevingsvisie gemeente Duiven

Meer weten over de Omgevingswet of het Koersdocument/ Startnotitie? Neem dan contact op met de Projectmanager Omgevingswet Marco van der Pol. Via mail: gemeente@duiven.nl of telefonisch (0316) 279 111.