Taken college van B&W

Het college van burgemeester en wethouders is het dagelijks bestuur van de gemeente. Het college voert het beleid van de gemeente uit. De gemeenteraad neemt de besluiten over dat beleid en controleert of het college het goed uitvoert.

Beleid uitvoeren

In het coalitieakkoord staat hoe het college het beleid wil uitvoeren. Hierin staan plannen voor de 4 jaar dat het college zit, maar ook voor daarna.

Verantwoording

Op vergaderingen van de gemeenteraad legt het college verantwoording af: hoe heeft het college het beleid uitgevoerd en waarom heeft het bepaalde besluiten genomen? Als de gemeenteraad het daarmee niet eens is, kan het college een ander besluit nemen. In het uiterste geval worden 1 of meerdere wethouders naar huis gestuurd.

Taken

De burgemeester en wethouders hebben ieder hun eigen portefeuille. In de portefeuille staan de taken waar zij zich mee bezighouden. Bij hun werkzaamheden krijgen burgemeester en wethouders adviezen van de gemeentesecretaris.

Vergaderingen

Het college vergadert iedere dinsdagochtend. De burgemeester is voorzitter. Van elke B en W-vergadering wordt een verslag gemaakt: de openbare B en W-besluitenlijstexterne-link-icoon.

Gedragscode bestuurlijke integriteit

Het gemeentebestuur van Duiven (gemeenteraad, commissies en college van B en W) hechten veel waarde aan de integriteit van hun handelen. Als volksvertegenwoordiger hebben zij een voorbeeldfunctie in de maatschappij. Zij zitten als het ware in een ‘glazen huis’ en moeten verantwoording af kunnen leggen over hun gedrag en handelen.

In de gedragscode bestuurlijke integriteit gemeente Duiven worden afspraken vastgelegd over bijvoorbeeld het gebruiken van gemeentelijke voorzieningen, declaratiegedrag en uitgaven, nevenfuncties, verstrekken van informatie enzovoorts.

Integriteitsbeleid

Voor hun werk maken de leden van het college van burgemeester en wethouders verschillende kosten. Daarvoor ontvangen zij, naast hun loon, een vaste – wettelijk bepaalde – maandelijkse onkostenvergoeding. 
Daarnaast kunnen collegeleden sommige kosten apart declareren, zoals reiskosten of opleidingskosten. Wij hechten veel aan een open en transparant bestuur. Het college maakt daarom de gegevens over hun declaraties actief openbaar.

Verder worden op basis van de Gedragscode Integriteit dagelijks bestuurders gemeente Duiven registers bijgehouden van ontvangen geschenken, excursies en evenementen, en buitenlandse dienstreizen.
Per kwartaal worden bovenstaande gegevens openbaar gemaakt.

Voor meer informatie over deze code of een kopie hiervan kunt u contact opnemen met de griffier:

W.R. (Wouter) Bosch
(0316) 279 111
griffie@duiven.nl

Register, geschenken en declaraties

Register geschenken, excursies, evenementen en buitenlandse reizen burgemeester en wethouders

Overzicht declaraties en kosten burgemeester en wethouders