Coalitieakkoord gemeente Duiven 2023-2026

De politieke partijen Lokaal Alternatief, CDA en VVD vormen de coalitie in Duiven. Hun politieke afspraken en plannen staan in het coalitieakkoord 2023-2026 'Samen aan de slag!'.

Samen aan de slag!

We slaan de handen ineen, stropen de mouwen op en gaan met uitgestoken hand aan de slag. Dat is de inzet van Lokaal Alternatief, CDA en VVD. Met trots presenteren we hierbij het coalitieakkoord waar we de komende jaren samen mee aan de slag gaan voor Loo, Groessen en Duiven.

Met het onverwachts opstappen van DOED uit de coalitie moest er een nieuwe coalitie gevormd worden. Na verkennende gesprekken bleek dat Lokaal Alternatief, CDA en VVD de handen ineen willen slaan om een nieuwe coalitie te vormen en een college voor te dragen. Onderling vertrouwen, elkaar wat gunnen, humor en ervoor gaan zijn onze basis. Er zijn grote uitdagingen als het gaat om woningbouw, duurzaamheid en de zorg voor elkaar. We stropen daarom onze mouwen op. We vinden elkaar op daadkracht en gedeelde ambities. Niet stilstaan, maar aan de slag! Dat doen we met uitgestoken hand. Er is een akkoord op hoofdlijnen gesloten. Zo houden we de vaart erin, maar vooral houden we ook ruimte voor ideeën uit de gemeenteraad en de samenleving. Een aantal suggesties van andere politieke partijen in de gemeenteraad zijn opgenomen in dit akkoord.

In dit coalitieakkoord blijven we uitgaan van 3 centrale thema’s:

  • Doorpakken op woningbouw
  • Duurzaamheid
  • Herijken van het sociaal domein

Dat zijn de grootste uitdagingen komende jaren. Hiermee geven we prioriteiten aan zodat onze ambtelijke organisatie 1Stroom doelgericht aan de slag kan. Het zorgen voor voldoende ambtelijke capaciteit heeft daarbij onze aandacht. Participatie is een integraal onderdeel van elk van onze ambities. Daarbij geldt dat de gemeenteraad de kaders bepaalt. Het college zorgt voor invulling en betrekt hierbij inwoners, ondernemers en organisaties.

In het nieuwe college zijn er drie wethouders die samen met de burgemeester en de secretaris als team integraal aan de slag gaan. Het college stelt hiervoor een collegeprogramma op. Wij willen een gemeente zijn die goede dienstverlening biedt en daarbij flexibel meebeweegt met de samenleving. We gaan voor een transparante bestuurscultuur waarin onderling vertrouwen centraal staat. Belangrijk uitgangspunt is dat we onze doelen samen met inwoners, verenigingen, kerken, ondernemers en maatschappelijke organisaties willen behalen. Daarom:

Samen aan de slag!

Drie centrale thema's

Komende jaren werken we verder aan drie centrale thema’s: we pakken door op woningbouw, we werken op pragmatische wijze aan duurzaamheid en we herijken het sociaal domein.

Doorpakken op woningbouw

Het is tijd om de woningbouw verder in beweging te zetten. Doorpakken is ons motto. We halen de plannen voor uitbreidings- en inbreidingslocaties van de plank en gaan ze realiseren. We stappen af van het fenomeen reservelocaties. Als het haalbaar is, plaatsen we zo snel mogelijk flexwoningen op de Biezenkampen. 

Onze focus ligt op het bouwen naar behoefte. We schenken aandacht aan een goede leefomgeving en sociale samenhang in de nieuwe wijken. Veranderingen in de behoefte aan woningen houden we goed in de gaten en we stellen zo nodig onze koers bij.

Voor de middellange en lange termijn vinden we het belangrijk om niet alleen te focussen op huidige bouwlocaties, maar ook om kansen voor woningbouw te blijven zien en benutten als daar behoefte aan is. We zorgen dat er hiervoor voldoende ambtelijke capaciteit blijft.

Duurzaamheid

We gaan door met de plannen die ontwikkeld zijn voor een duurzame gemeente. We geven hier op pragmatische wijze uitvoering aan. De energie die nodig is in de gemeente Duiven willen we zo duurzaam als mogelijk opwekken. Daarbij staan we open om te onderzoeken wat de haalbaarheid is van een kleine kerncentrale op bedrijventerrein Innofase. Woningen en gebouwen moeten duurzaam worden verwarmd.

Daarnaast willen we toe naar een duurzame gemeente Duiven zonder afval. Ook de openbare ruimte verdient onze aandacht: die moet zo worden ingericht dat de gevolgen van extreme hitte, droogte of regenval beheersbaar blijven. Daarnaast zetten we in op het vergroten van de biodiversiteit.

Herijking sociaal domein

We zien dat er steeds meer een beroep wordt gedaan op de zorg en ondersteuning die vanuit de gemeente georganiseerd wordt. De samenleving vergrijst waardoor de vraag naar zorg en ondersteuning toeneemt. Tegelijk zijn er te weinig arbeidskrachten om aan de toegenomen vraag te voldoen. Bij kinderen en jongeren zien we dat  er meer vraag naar ondersteuning is en dat de hulpvragen steeds complexer worden. De hogere vraag laat de kosten ook fors stijgen. Voor de langere termijn is het nodig om anders te gaan werken in wat we het sociaal domein noemen.

Daarom herijken we het sociaal domein: omzien naar elkaar wordt ons vertrekpunt. We doen een groter beroep op onderlinge hulp in de vorm van burenhulp, mantelzorg en vrijwilligerswerk. Meedoen in een meer inclusieve samenleving vinden we belangrijk. Om meer grip te krijgen op het volume en de kosten van maatwerkvoorzieningen zetten we optimaal in op preventie. We hebben oog voor het onderwijs en voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Onder andere integrale kindcentra spelen hierin een belangrijke rol.

Verder...

Duiven financieel gezond

We vinden het belangrijk om onze gemeente financieel gezond door te geven aan volgende generaties. Dit betekent dat we duidelijke keuzes maken in onze ambities, zodat we ons geld en de ambtelijke capaciteit zorgvuldig kunnen inzetten. Vanwege de financiële afhankelijkheid van het Rijk, wegen we onze ambities zorgvuldig af tegen het lange termijn financiële perspectief. Onderdeel daarvan is dat we het gesprek voeren over wat tot de gemeentelijke taken behoort en wat de samenleving zelf al doet of kan doen. Voor wat betreft het sociaal domein willen we komende jaren investeren in preventie en laagdrempelige hulp om de uitgaven in de toekomst behapbaar te houden.

Toekomst gemeente Duiven

De gemeenteraad heeft het voortouw genomen om na te denken over de toekomst van onze gemeente. Op dit moment wordt onderzoek gedaan naar diverse toekomstscenario’s. Daarbij komen onder andere  vragen op het gebied van samenwerking met de gemeente Westervoort en andere gemeenten aan de orde.

Regionale samenwerking

Samenwerking in de regio is van groot belang voor ons. We kiezen er voor om in te zetten op samenwerkingen met de grootste meerwaarde. We zoeken regionaal afstemming om de ambtelijke capaciteit slim in te zetten. Voor ons ligt de focus binnen regionale samenwerking op het realiseren van onze drie hoofdthema’s (doorpakken op woningbouw, duurzaamheid en herijking sociaal domein).

Dienstverlening

Goede dienstverlening vanuit de gemeente is een speerpunt. Belangrijk is dat onze ambtelijke organisatie 1Stroom meer gericht raakt op de vragen vanuit de samenleving en in staat is om mee te bewegen met de samenleving. Ook is het belangrijk dat 1Stroom samen met inwoners, maatschappelijke organisaties, verengingen en ondernemers aan de slag gaat om onze ambities te realiseren.

1Stroom

We zetten in op verder op orde brengen van 1Stroom. En op maatwerk vanuit 1Stroom om onze lokale ambities te realiseren. We zoeken naar manieren om minder kwetsbaar te zijn voor de krapte op de arbeidsmarkt.

Economie

We zien graag dat onderwijs, bedrijfsleven en gemeente intensiever met elkaar samenwerken. Bijvoorbeeld als het gaat om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt proactief bij elkaar te brengen en om een aantrekkelijke gemeente zijn voor inwoners en ondernemers (MKB). Ook benutten we graag kansen die onderwijs en bedrijfsleven bieden om te werken aan onze hoofdthema’s. In Liemers verband willen we de vrijetijdseconomie versterken.

Mobiliteit

Bereikbaarheid van huidige en toekomstige wijken vinden wij belangrijk. We verkennen ook welke plannen er nodig zijn ten aanzien van mobiliteit in Duiven-Zuid, Groessen en Loo met het oog op (mogelijke) ontwikkelingen op het gebied van woningbouw, ook op de lange termijn. We willen nieuwe wijken goed toegankelijk maken en voorkomen dat bestaande inwoners overlast ervaren van nieuwe wijken.

Sport

Bewegen draagt bij aan een gezond en vitaal leven en is daarom belangrijk. Wij dagen de markt uit om een bijdrage te leveren aan de regionale behoefte aan zwemwater en andere sportfaciliteiten. We faciliteren graag kansen die zich in gemeente Duiven voordoen. Slimme combinaties met andere vormen van bewegen hebben daarbij de voorkeur. 

Verenigingsleven

Verenigingen spelen een waardevolle rol in onze dorpen. We zoeken intensiever de samenwerking met verenigingen om onze ambities waar te maken. We ondersteunen verenigingen, maar vragen hen ook om een bijdrage te leveren aan de zorg voor elkaar. We updaten het stimuleringsbeleid om hier handen en voeten aan te geven.

Asielzoekerscentrum

Binnen regionaal verband zoeken we naar een passend aanbod van de gemeente Duiven in de regionale taakstelling op het gebied van nieuwkomers. Daarbij onderzoeken we de mogelijkheid van het vestigen van een volwaardig asielzoekerscentrum met bijbehorende voorzieningen vanuit het COA, waarbij we oog hebben voor randvoorwaarden zoals voldoende voorzieningen, veiligheid en op de impact op de omgeving. 

Vitaal Centrum Duiven

Gemeente en ondernemers hebben een samenhangend plan ontwikkeld voor het centrum, dat bestaat uit appartementen, winkelruimtes, horecaplein en parkeren. Dit doet wat ons betreft recht aan alle gemaakte afspraken en het doorlopen participatietraject. We willen dit plan faciliteren zodat het uitgevoerd kan gaan worden. Bij de uitvoering blijven inwoners en ondernemers betrokken.

Tot slot

Dit coalitieakkoord geeft  antwoord op de uitdagingen en vragen die we de komende jaren op ons af zien komen. Maar de wereld om ons heen staat niet stil. De arbeidsmarkt en de financiële kaders vanuit het Rijk kunnen van invloed zijn of we onze ambities kunnen waarmaken. Hierin willen we flexibel mee blijven bewegen; samen met de samenleving, maar zeker ook samen met de gehele gemeenteraad.

De handen ineengeslagen, de mouwen opgestroopt en met uitgestoken hand.

Samen aan de slag!