Nadeelcompensatie

Lijdt u schade doordat er in de buurt van uw woning of bedrijf wordt gebouwd of het gebruik van een gebouw is gewijzigd? Is uw pand hierdoor minder waard geworden of loopt u inkomsten mis? En was de bouw of het gewijzigde gebruik eerst niet toegestaan en nu wel door een besluit of maatregel van de gemeente? Dan kunt u een verzoek om tegemoetkoming nadeelcompensatie (planschade) indienen bij de gemeente.

Goed om te weten

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor nadeelcompensatie:

  • De schade komt voort uit een besluit of maatregel van de gemeente. Denk aan een bepaling in het omgevingsplan (voorheen bestemmingsplan) of een omgevingsvergunning.
  • U lijdt schade doordat uw woning of bedrijfsgebouw minder waard is geworden. Of u loopt inkomsten mis. Let op: als huurder hebt u geen recht op tegemoetkoming voor waardevermindering van uw woning of bedrijfsgebouw.
  • U kon de schade niet voorzien toen u de woning of het bedrijfspand kocht.
  • U vraagt de tegemoetkoming aan binnen 5 jaar na het onherroepelijk worden van het besluit of na aanvang van de dag waarop u bekend bent geworden met de schade van bijvoorbeeld een vergunningvrije activiteit.
  • U hebt geen compensatie voor de schade ontvangen, bijvoorbeeld door verkoop, onteigening of verzekering.

Aanvragen

Aanvraagformulier nadeelcompensatie

Een schriftelijk verzoek om nadeelcompensatie dient u in bij het college van burgemeester en wethouders. Hiervoor kunt u gebruik maken van het aanvraagformulier tegemoetkoming nadeelcompensatie. Dit formulier vraagt u per e-mail op via ruimtelijkeontwikkeling@1stroom.nl. Vermeld in uw mail uw naam en adres. Benoem ook het plan dan of het besluit dat de schade veroorzaakt.

Stuur het ingevulde en ondertekende formulier met bijlagen op naar:

Gemeente Duiven
T.a.v. Team Ruimtelijke Ontwikkeling
Postbus 6
6920 AA Duiven

Of mail het ingevulde en ondertekende formulier met bijlagen naar ruimtelijkeontwikkeling@1stroom.nl.

Wat gebeurt er met uw aanvraag?

Het college van burgemeester en wethouders beslist over uw aanvraag als het besluit dat de schade veroorzaakt, vaststaat. Dat houdt in dat het omgevingsplan (voormalig bestemmingsplan) of de omgevingsvergunning tot aan de hoogste instantie is goedgekeurd en dus onherroepelijk is.

Een onafhankelijke adviescommissie behandelt uw aanvraag. De commissie nodigt u uit om uw aanvraag toe te lichten. De commissie beoordeelt uw aanvraag en stelt een conceptadvies op. U krijgt hierover een brief. Op het conceptadvies kunt u binnen 4 weken een schriftelijke reactie indienen. De commissie stelt een definitief advies op aan de gemeente. De gemeente neemt een besluit, en houdt hierbij rekening met het advies. U krijgt een brief met het besluit.

De procedure voor de behandeling van aanvragen om tegemoetkoming nadeelcompensatie staat beschreven in de ‘Verordening nadeelcompensatie gemeente Duiven 2022’externe-link-icoon of ‘Procedureverordening voor tegemoetkoming in planschade 2008’externe-link-icoon als de besluiten zijn vastgesteld voor inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024.

Niet eens met het besluit?

Bent u het niet eens met het besluit van de gemeente over uw aanvraag? Dan kunt u bezwaar indienen.

Kosten

De kosten voor het in behandeling nemen van een aanvraag om tegemoetkoming nadeelcompensatie bedragen € 500,-.

De kosten krijgt u alleen terug als de gemeente u een (gedeeltelijke) tegemoetkoming voor nadeelcompensatie heeft toegekend.