Bezwaar en beroep

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Dan kunt u bezwaar maken. Heeft u dat gedaan en bent u het niet eens met de beslissing over uw bezwaar? Dan kunt u in beroep gaan.

Bezwaar maken

Bezwaar

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? U kunt dan meestal bezwaar maken tegen dat besluit. Dat moet binnen 6 weken nadat het besluit aan de aanvrager is toegezonden of uitgereikt. Bij wie u bezwaar kunt maken, staat vermeld op het besluit dat u heeft ontvangen. Meestal is dat het college van burgemeester en wethouders.

Let op! Bezwaar maken tegen een aanslag gemeentelijke belastingen doet u met het formulier op de pagina WOZexterne-link-icoon.

Bezwaar maken online

U kunt online bezwaar maken tegen een besluit van de gemeente. Dit kan via de knop 'Bezwaar maken' op deze pagina. Hiervoor heeft u DigiD nodig.

Bezwaar maken per post

U kunt per post bezwaar maken tegen een besluit van de gemeente. Dien dan schriftelijk een bezwaarschrift in. Dit is een brief met de volgende onderdelen:

  • uw naam en adres
  • de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft. Dit moet binnen 6 weken na het besluit zijn.
  • tegen welk besluit u bezwaar maakt
  • kopie van het besluit waartegen u bezwaar maakt
  • waarom u daartegen bezwaar maakt
  • uw handtekening

Stuur uw bezwaarschrift naar de gemeente of geef het af in het gemeentehuis.

Gemeente Duiven
Postbus 6
6920 AA Duiven

Wat gebeurt er met uw bezwaar?

Meestal komt uw bezwaarschrift bij de onafhankelijke bezwaarschriftencommissie. Deze commissie kan u uitnodigen om uw bezwaar toe te lichten op een hoorzitting. De commissie adviseert aan het bestuursorgaan dat het besluit genomen heeft waartegen u bezwaar heeft. Dat kan het college van burgemeester en wethouders zijn of de burgemeester.

Het bestuursorgaan neemt een besluit over uw bezwaar. Dit heet beslissing op bezwaar. Dat gebeurt meestal binnen 12 weken na het einde van de bezwaartermijn. Dit besluit kan anders zijn dan het advies van de bezwaarschriftencommissie. U krijgt een brief met het besluit.

Uitvoering besluit tegenhouden

Als een besluit genomen is, mag het worden uitgevoerd. Ook als u bezwaar heeft gemaakt. Wilt u dat het besluit niet wordt uitgevoerd? Dan vraagt u de voorzieningenrechter van de rechtbank om een voorlopige voorziening. Hoe u dat doet, staat op de brief met het besluit. Aan het aanvragen van een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. Dit is afhankelijk van het soort zaak. De rechter kan bepalen dat u het geld terugkrijgt als u in het gelijk wordt gesteld.

Delen van persoonsgegevens

In elke bezwaarzaak worden gegevens gedeeld met alle procespartijen en professionele partijen die in die zaak een rol spelen. Dat volgt uit artikel 7:4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Daarin staat dat het bezwaarschrift en alle verder op de zaak betrekking hebbende stukken aan alle belanghebbenden worden verstrekt, indien hierom wordt verzocht. Daarvan kan slechts in zeer uitzonderlijke omstandigheden worden afgezien. De bedoeling is dat er op deze manier een gelijkwaardig speelveld voor alle partijen ontstaat.

Beroep

Hebt u bezwaar gemaakt tegen een besluit van de gemeente? En hebt u geen gelijk gekregen? Of kunt u zich niet vinden in het besluit dat genomen is op uw bezwaar? Dan kunt u binnen 6 weken na de beslissing op bezwaar tegen dit besluit in beroep gaan.

Beroep indienen

U kunt schriftelijk beroep indienen bij de rechtbank Gelderland. U doet dit door tijdig een beroepschrift met daarin de redenen van het beroep in tweevoud in te dienen samen met een afschrift van deze beslissing op bezwaar.

Team Bestuursrecht Arnhem
Postbus 9030
6800 EM Arnhem

U kunt ook digitaal beroep instellen bij de Rechtbank Gelderlandexterne-link-icoon. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de website voor meer informatie en de precieze voorwaarden.

Kosten

Aan het indienen van een bezwaarschrift zijn geen kosten verbonden.

Gaat u tegen een besluit van de gemeente in beroep bij de rechtbank dan zijn daar wel kosten aan verbonden. De griffie van de rechtbank kan u hierover informeren. Deze informatie is ook te vinden op www.rechtspraak.nlexterne-link-icoon