Vitaal Centrum Duiven

Een levendig dorpscentrum waar het fijn ondernemen en verblijven is. Dat gunnen we onze ondernemers, inwoners en bezoekers van Duiven. Hieronder leest u de ontwikkelingen per deelproject. Niet alle deelprojecten gebeuren tegelijk en sommige projecten lopen al.

Stand van zaken deelprojecten

Gezamenlijk plan voor het centrum

Een van de laatste plannen voor het centrum van Duiven zijn (1) het toevoegen van woningen op het grasveld op het Remigiusplein door Woonzorg Nederland, (2) de herontwikkeling van de Passage door eigenaar WPRI en de (3) herinrichting van het Remigiusplein door de gemeente. Omdat de drie plannen elkaar raken was er afstemming nodig over de plannen. Vanaf januari 2023 hebben er meerdere werksessies en gesprekken plaatsgevonden met de partijen. Resultaat van deze gesprekken is dat er nu een gezamenlijk plan ligt, waarin de afzonderlijke projecten elkaar versterken. Zo wordt er o.a. extra groen toegevoegd met een ‘groene loper’ tussen de Rijksweg en het Patersbosje/Droopad, worden winkels gerealiseerd in de Pastoriestraat en komt er een betere ontsluiting voor de bevoorrading van de winkels in de passage. Per saldo geeft het totale nieuwbouwprogramma een iets hogere parkeerdruk in het centrum, deze blijft echter binnen de grenzen die zijn vastgelegd in het Parkeerbeleidsplan Duiven 2022.

Participatietraject begin 2024

Begin 2024 starten we de participatie op en organiseren we informatiebijeenkomsten over de plannen van de Passage en de herinrichting van het Remigiusplein. De participatieladder is het uitgangspunt en helpt bij het bepalen hoe en met hoeveel ruimte inwoners, ondernemers en organisaties kunnen meedenken en meedoen. Daarvoor is het van belang dat tijdig, helder en transparant wordt gecommuniceerd met alle deelnemers. Wat is de vraag die voorligt, welke ruimte is er om mee te denken of mee te doen, wat is de rol van de overheid en wie heeft welke rol? Maximale inspanning om de verwachtingen helder te krijgen en te houden is daarbij zeer belangrijk. Uitnodigingen voor de bijeenkomsten en andere informatie volgen via de gemeentepagina in de Duiven Post en de website en sociale media kanalen van de gemeente.

Start ontwerptraject voor appartementen door Woonzorg Nederland

Het concept-plan van Woonzorg gaat uit van ongeveer 45 sociale huurappartementen voor vitale senioren (55+) aan het Remigiusplein en een aantal winkelunits:

  • Op de begane grond 8 appartementen en 4 winkelunits.
  • Op de eerste en tweede verdieping wordt uitgegaan van in totaal 28 appartementen.
  • Op de derde verdieping (kaplaag) komen 9 appartementen.

In het concept-plan wordt het gebouw drie lagen met een terug liggende kap. Hiermee past het gebouw binnen het vastgestelde bestemmingsplan. Uitgangspunt van het gebouw is rust versus levendigheid. Slapen aan de rustige zijde en wonen aan de levendige zijde. En het gebouw krijgt ook een gezamenlijke binnentuin. Het gebouw belemmert niet de zon op de horecaterrassen.

Herontwikkeling Passage door WPRI

Ontwikkelaar WP Retail Invest (WPRI) wil het overdekte winkelcentrum opnieuw ontwikkelen. Zo wil WPRI onder meer een supermarkt (Jumbo) plaatsen aan de zuidoostzijde (in de buurt van de huidige HEMA). Jumbo is nu nog gevestigd aan de Rijksweg. Doel is om de leegstand te verhelpen, het centrum compacter en aantrekkelijker te maken en het supermarkt aanbod moderner.

(Her)inrichting Remigiusplein en groenstructuur

Het doel van dit project is een deel van het Remigiusplein anders in te richten nu het plein groter wordt. Een deel van het grasveld wordt namelijk niet bebouwd. Zodra er meer duidelijk is over de plannen rondom De Passage van WPRI en de nieuwbouw op het grasveld, gaan we met belanghebbenden en inwoners in overleg over hoe we het plein optimaal kunnen inrichten of aanpassen.

De historische groenstructuur blijft behouden in het centrum en er komt meer groen bij. Zo komt er een ‘groene loper’ tussen Rijksweg en Patersbosje/ Droopad. Het Liemersplein krijgt meer vergroening en dit geldt ook voor de hoek Kastanjelaan en Dennenlaan.

Gebouw De Ogtent

Het gebouw De Ogtent aan het Remigiusplein is in 2016 gebouwd. De gemeente heeft besloten om de panden op de begane grond te verkopen en de verdiepingen voor nu nog in eigendom te houden.  Het pand is voor een deel in gebruik bij cultureel centrum De Ogtent. Daarnaast zijn er onder meer een zwembad en de bibliotheek gevestigd. Op de begane grond zijn ook horecagelegenheden en winkels te vinden. Drie ondernemers op de begane grond hebben een bedrijfsruimte van de gemeente gekocht.

De gemeente is met de beheerder van het zwembad in gesprek over het beëindigen van de gebruiksovereenkomst en is op zoek naar een nieuwe beheerder. Op verzoek van de gemeenteraad is daarvoor een procedure in gang gezet. De gemeente wil dat het zwembad tijdens deze procedure gewoon open blijft.

Meer informatie en vragen

Heeft u vragen neem dan contact op via woningbouw@duiven.nl of het klantcontactcentrum (0316) 279 111.

Bezonning

Woonzorg is bezig om voor alle maanden in het jaar een bezonningsstudie te maken voor het centrum van Duiven.

Als het rapport van de bezonningsstudie klaar is wordt deze toegevoegd aan onze projectpagina: Vitaal centrum Duiven

Appartementengebouw van Woonzorg

Het appartementengebouw dat Woonzorg wil realiseren is vier bouwlagen hoog. Woonzorg bouwt volgens de afspraken in het vastgestelde bestemmingsplan.

Er komt nog voldoende zonlicht en dit geldt ook voor het zonlicht op de terrassen. Als het rapport van de bezonningsstudie klaar is wordt deze toegevoegd aan onze projectpagina: Vitaal centrum Duiven.

In het gemeentelijk beleidsdocument "Spelregels architectuur Vitaal Centrum Duiven " is aangegeven dat bepaalde hoekpunten een accent (blikvanger) moeten hebben. In de verdere uitwerking gaat Woonzorg onderzoeken of dit niet in de hoogte, maar op een andere manier kan worden opgelost. Bijvoorbeeld in de gevels. Dit moet uiteindelijk wel worden getoetst door Welstand.

Woonzorg moet voldoen aan het bouwbesluit met betrekking tot geluidisolatie. Toekomstige bewoners worden vooraf geïnformeerd door Woonzorg over het wonen in het centrum en over de evenementenagenda van het horecaplein.

Woonzorg heeft marktonderzoek laten doen. Daaruit volgt dat de locatie in een bruisend stukje Duiven ligt met een variatie aan voorzieningen in de buurt. Er zijn meerdere supermarkten, winkels en horecagelegenheden in de directie omgeving. Er ligt een gezondheidscentrum met onder andere een huisarts, fysio en apotheek op ongeveer 500 m loopafstand. Er is een bushalte is in de buurt. Ook voor de hulpdiensten is de bereikbaarheid geregeld. 

De woningen worden toegewezen via het regionale woonruimte verdeelsysteem 'Entree' en zijn bestemd voor personen van 55 jaar en ouder. Belangstellenden kunnen zich via de website www.entree.nlexterne-link-icoon inschrijven en reageren op het woningaanbod.

Parkeergelegenheid

Een parkeergarage bij deze ontwikkeling levert onvoldoende op en de ruimte is niet geschikt. Gelet op de ontwikkelingen in het centrum is de parkeervraag door de gemeente onderzocht. De parkeerbehoefte die ontstaat door de plannen van Woonzorg past binnen de gestelde normen.

Dit krijgt onze aandacht in de uitwerking van de plannen.

Remigiusplein

Naast de bestaande bomen worden er geen nieuwe bomen voor de Remigiuskerk geplaatst. Ook om daarmee het koningsschieten mogelijk te maken.

Liemersplein

We passen de bomen op het Liemersplein zo in dat er ruimte over blijft voor de kermis en de ijsbaan.

Overige vragen

De kans is groot dat er archeologisch onderzoek gedaan moet worden.  Welke partij daarbij wordt ingeschakeld is aan de initiatiefnemer(s).

Hierover worden afspraken gemaakt in de overeenkomst met Woonzorg. De afvalvoorziening komt waarschijnlijk daar waar nu de bergingen voor bewoners zijn ingetekend.

Na goedkeuring van college en raad op de ruimtelijke kaders volgt de ruimtelijke procedure en de aanvraag van de vergunning die nodig is. Start bouw van het complex van Woonzorg zou op zijn vroegst kunnen starten in 2025.  Werkzaamheden aan De Passage op zijn vroegst in 2026.

De bevoorrading van de winkels in de Passage vindt plaats via een expeditiehof. Er zijn draaicirkels ingetekend voor de vrachtwagens en die hebben geen invloed op de huidige terrassen. Daarnaast is er sprake van venstertijden waarbinnen laden en lossen mag plaatsvinden. Er is rekening gehouden met het aantal vervoersbewegingen per dag van de "grote" vrachtwagens voor de Kruidvat en de Hema. De Kruidvat en Hema bevoorraden een paar maal per week. De kans is vrij klein dat er files ontstaan en de vrachtwagens er precies tegelijk zijn.