Tweede Woondeal Arnhem-Nijmegen ondertekend

09 maart 2023
Nieuws

De Woondeal Arnhem-Nijmegen is geactualiseerd. Op 8 maart jl. ondertekende minister De Jonge, gedeputeerde Kerris en bestuurders namens de 18 regiogemeenten deze deal. Hiermee leveren de gemeenten in de Groene Metropoolregio samen met provincie en Rijk haar bijdrage aan een beter functionerende woningmarkt. Uniek aan de Woondeal in Arnhem-Nijmegen is dat deze niet alleen gaat over woningen bouwen. Het gaat ook over het beter benutten van bestaande woningen, circulariteit en wonen met welzijn en zorg.

In 2020 sloten het Rijk, de provincie Gelderland, en de gemeenten hun eerste Woondeal. Met deze Woondeal is een samenwerking tot stand gekomen gericht op realisatie van meer woningen in de regio. Overheden werken hierbij intensief samen met woningcorporaties en marktpartijen. Sindsdien is duidelijk geworden dat de opgave groeit en extra inzet vraagt. Dit is verankerd in de nieuwe Woondeal. Carol van Eert, voorzitter van het bestuurlijk overleg dat de Woondeal begeleidt: “Het mooie van deze Woondeal vind ik dat we voortbouwen op wat we de afgelopen jaren in gang hebben gezet. We geven zelfs extra gas. Anders dan de vorige Woondeal staan niet de getallen centraal, maar hebben we veel duidelijker hoe we dit willen doen.”

Wethouder Dominique van Dam van de gemeente Duiven: “Er is een tekort aan passende en betaalbare woningen en dit geldt ook voor Duiven. Daarom zetten we stevig in op realisatie van nieuwbouw in Duiven en genoeg en betaalbare woningen voor verschillende doelgroepen. De Woondeal is een langdurige samenwerking die niet alleen gericht is op het bouwen van meer woningen maar ook op het beter benutten van bestaande woningen, op circulair bouwen en op wonen in relatie tot welzijn en zorg. Het waarmaken van alle ambities kan alleen als een aantal randvoorwaarden met elkaar worden ingevuld en goed wordt samengewerkt met alle partijen.”

33.000 tot 38.000 woningen toevoegen

Tot en met 2030 komen er in de regio minimaal 33.000 woningen bij. De gemeenten spannen zich in om dit aantal te verhogen naar 38.0000. Een belangrijk deel van deze woningen komt op de grootschalige woningbouwlocaties Arnhem Spoorknoop-Oost, Stationsgebied Nijmegen en Kanaalzone-Zuid in Nijmegen. Ook in de andere gemeenten komt er extra inzet voor verschillende woningbouwlocaties. Met corporaties en marktpartijen onderzoekt de regio kansen in de bestaande woningvoorraad om snel meer woningen te krijgen. In totaal investeert het Rijk 400 miljoen euro in de regio. Daarnaast zetten de provincie Gelderland en de gemeenten extra mensen in om woningbouw vlot te trekken.

30% sociale huur in elke gemeente

Belangrijk in de nieuwe Woondeal-afspraken is de overeenkomst tussen de gemeenten dat elke gemeente een gelijke bijdrage levert aan de huisvesting van aandachtsgroepen. Dan gaat het bijvoorbeeld om mensen met een zorgvraag of mensen die dakloos dreigen te worden. Iedere gemeente zet zich daarom in voor 30% sociale huur bij nieuwbouw. Ook is de regio landelijke koploperregio ‘Een thuis voor iedereen’. Dit houdt in dat wordt gewerkt aan wijken en buurten waar ook mensen met een zorg- of ondersteuningsvraag lang zelfstandig kunnen wonen.

Bovengemiddelde inzet nodig

De bouw van meer woningen en van meer betaalbare woningen vraagt een stevige inzet van alle partijen. Er zijn voldoende bouwmogelijkheden. Maar; de bouwkosten stijgen, stikstof belemmert bouwmogelijkheden, personeelstekorten spelen op veel plaatsen. Rijk, provincie en gemeenten bundelen hun krachten om deze problemen op te lossen. De Woondeal helpt om dan belemmerende regelgeving op te lossen.

Ondersteuning van corporaties en bouwbedrijven De woningcorporaties en bouwers in de regio ondersteunen de ambities zoals vastgelegd in de Woondeal. De regio is daar blij mee. Zij moeten immers de Woondeal voor een groot deel uitvoeren.