Samenwerking voor een betere woningmarkt

18 januari 2023
Nieuws

De Woondeal Arnhem-Nijmegen is geactualiseerd. Hiermee leveren de gemeenten in de Groene Metropoolregio samen met provincie en Rijk haar bijdrage aan een beter functionerende woningmarkt. Naast afspraken over voldoende woningen zijn afspraken gemaakt over betaalbare woningen en duurzaam en circulair gebouwde woningen. Het college van burgemeester en wethouders heeft aan de gemeenteraad voorgesteld om de Woondeal 2.0 als uitgangspunt te hanteren. De gemeenteraad moet hier nog een besluit over nemen.

In 2020 sloten het Rijk, de provincie Gelderland en de gemeenten hun eerste Woondeal. Met deze Woondeal is er een samenwerking die gericht is op het bouwen van meer woningen in de regio. Overheden werken hierbij intensief samen met woningcorporaties en marktpartijen. Sindsdien is duidelijk geworden dat de opgave groeit en extra inzet vraagt. Mede daarom is er een minister voor Volkshuisvesting gekomen. Deze ontwikkeling vroeg om een actualisatie van lopende afspraken.

Wethouder Dominique van Dam: “De woondeal is een samenwerking gericht op het bouwen van meer woningen in de regio. Er is een tekort aan passende en betaalbare woningen en dit geldt ook voor Duiven. Daarom zetten we stevig in op versnelling van nieuwbouw in Duiven en genoeg en betaalbare woningen voor verschillende doelgroepen.”

Grootschalige woningbouw

Tot en met 2030 komen er in de regio 33.000 woningen bij. Een belangrijk deel van deze woningen komt op de grootschalige woningbouwlocaties Arnhem Spoorknoop-Oost, Stationsgebied Nijmegen en Kanaalzone-Zuid in Nijmegen maar ook op andere prioriteitsgebieden zoals de Ploen Noord en Plakse Weide in Duiven. Hier en op veel andere plekken in de regio investeert het Rijk 400 miljoen euro in de regio. Daarnaast zetten de provincie Gelderland en de gemeenten extra geld en personeel in om de woningbouw in de hele regio vlot te trekken.

Wat betekent de woondeal voor Duiven?

In de gemeente Duiven is een streef woningbouwprogramma voor de nieuwbouwopgave vastgelegd.
Door een streefprogramma vast te stellen kun je als gemeente het meest recht doen aan de ambities die je hebt, maar die ook passend zijn in de situatie van de woningmarkt van dat moment (denk hierbij aan de inflatie, rentes, bouwkosten etc.). De nieuwe Rijksambities zijn opgenomen in de nieuwe Woondeal 2023. De Rijksambities (en dus ook regionale ambities in de Woondeal 2023) passen in grote lijnen reeds bij de Duivense ambities ten aanzien van betaalbaar bouwen. Daarom stelt ons college voor om het streefprogramma nieuwbouw uit de Woondeal 2023 te volgen. Een raadsvoorstel voor de vaststelling van  het aangepaste gemeentelijk streefprogramma nieuwbouw volgt later dit voorjaar als er ook een nieuwe woonagenda en woonprogramma aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Het nieuwe streefbouwprogramma gaat gelden voor (nieuwe) woningbouwplannen waarvoor per 1 juli 2023 nog geen ontwerp bestemmingsplan in procedure is gelegd of een anterieure overeenkomst is gesloten.

Sociale huur en betaalbare koop

Belangrijk onderdeel van de nieuwe Woondeal-afspraken is de overeenkomst tussen de gemeenten dat zij de huisvestingsopgave voor aandachtsgroepen eerlijk spreiden over de regio. Dan gaat het bijvoorbeeld om huisvesting van mensen met een zorgvraag of mensen die dakloos dreigen te worden. Iedere gemeente zet zich in voor 30% sociale huur bij nieuwbouw, zodat deze aandachtsgroepen overal in de regio kansen op een woning hebben. Daarnaast realiseert elke gemeente minimaal 35% tot 40% van de nieuwe woningen als middenhuurwoning tot € 1.000 of koopwoning tot € 355.000. Daarmee krijgen ook starters een kans en blijven woningen betaalbaar.

Bovengemiddelde inzet nodig

De bouw van meer woningen en van meer betaalbare woningen vraagt een stevige inzet van alle partijen. Er zijn voldoende bouwmogelijkheden. Maar de bouwkosten stijgen, stikstof belemmert bouwmogelijkheden, personeelstekorten spelen op veel plaatsen. Rijk, provincie en gemeenten bundelen hun krachten om deze problemen op te lossen. De Woondeal helpt om belemmerende regelgeving op te lossen.

Ondersteuning van corporaties en bouwbedrijven

De woningcorporaties en bouwers in de regio ondersteunen de ambities die zijn opgenomen in de Woondeal. De gemeenten in de regio zijn daar blij mee. Zij moeten immers de Woondeal voor een groot deel uitvoeren.

Besluitvorming

De aankomende weken vindt in gemeenten en bij de provincie de besluitvorming over de Woondeal 2.0 plaats. Een officieel tekenmoment door alle partners in aanwezigheid van minister De Jonge vindt naar verwachting rond 8 maart plaats.