Een levendig dorpscentrum in Duiven

30 november 2023
Nieuws

Een levendig dorpscentrum waar het fijn ondernemen en verblijven is. Dat gunnen we onze ondernemers, inwoners en bezoekers van Duiven. Er komt in het centrum van Duiven meer balans tussen wonen, winkelen, verblijven en recreëren. Het centrum wordt actiever en groener en wordt uitgebreid met een variatie aan woningen, winkels, kleinschalige horeca en maatschappelijke voorzieningen. Een fijne plek om te wonen, te verblijven en om festiviteiten te organiseren.

Gezamenlijk plan voor het centrum

Een van de laatste plannen voor het centrum van Duiven zijn

  1. Het toevoegen van woningen op het grasveld op het Remigiusplein door Woonzorg Nederland.
  2. De herontwikkeling van de Passage door eigenaar WPRI.
  3. De herinrichting van het Remigiusplein door de gemeente.

Omdat de drie plannen elkaar raken was er afstemming nodig over de plannen. Vanaf januari 2023 hebben er meerdere werksessies en gesprekken plaatsgevonden met de partijen. Resultaat van deze gesprekken is dat er nu een gezamenlijk plan ligt, waarin de afzonderlijke projecten elkaar versterken. Zo wordt er o.a. extra groen toegevoegd met een ‘groene loper’ tussen de Rijksweg en het Patersbosje/Droopad, worden winkels gerealiseerd in de Pastoriestraat en komt er een betere ontsluiting voor de bevoorrading van de winkels in de passage. Per saldo geeft het totale nieuwbouwprogramma een iets hogere parkeerdruk in het centrum, deze blijft echter binnen de grenzen die zijn vastgelegd in het Parkeerbeleidsplan Duiven 2022.

Participatietraject begin 2024

Begin 2024 starten we de participatie op en organiseren we informatiebijeenkomsten over de plannen van de Passage en de herinrichting van het Remigiusplein. De participatieladder is het uitgangspunt en helpt bij het bepalen hoe en met hoeveel ruimte inwoners, ondernemers en organisaties kunnen meedenken en meedoen. Daarvoor is het van belang dat tijdig, helder en transparant wordt gecommuniceerd met alle deelnemers. Wat is de vraag die voorligt, welke ruimte is er om mee te denken of mee te doen, wat is de rol van de overheid en wie heeft welke rol? Maximale inspanning om de verwachtingen helder te krijgen en te houden is daarbij zeer belangrijk. Uitnodigingen voor de bijeenkomsten en andere informatie volgen via de gemeentepagina in de Duiven Post en de website en sociale media kanalen van de gemeente.

Start ontwerptraject voor appartementen door Woonzorg Nederland

Het concept-plan van Woonzorg gaat uit van ongeveer 45 sociale huurappartementen voor vitale senioren (55+) aan het Remigiusplein en een aantal winkelunits:

  • Op de begane grond 8 appartementen en 4 winkelunits.
  • Op de eerste en tweede verdieping wordt uitgegaan van in totaal 28 appartementen.
  • Op de derde verdieping (kaplaag) komen 9 appartementen.

In het concept-plan wordt het gebouw drie lagen met een terug liggende kap. Hiermee past het gebouw binnen het vastgestelde bestemmingsplan. Uitgangspunt van het gebouw is rust versus levendigheid. Slapen aan de rustige zijde en wonen aan de levendige zijde. En het gebouw krijgt ook een gezamenlijke binnentuin. Het gebouw belemmert niet de zon op de horecaterrassen.

Herontwikkeling Passage door WPRI

Ontwikkelaar WP Retail Invest (WPRI) wil het overdekte winkelcentrum opnieuw ontwikkelen. Zo wil WPRI onder meer een supermarkt (Jumbo) plaatsen aan de zuidoostzijde (in de buurt van de huidige HEMA). Jumbo is nu nog gevestigd aan de Rijksweg. Doel is om de leegstand te verhelpen, het centrum compacter en aantrekkelijker te maken en het supermarkt aanbod moderner.

(Her)inrichting Remigiusplein en groenstructuur

Het doel van dit project is een deel van het Remigiusplein anders in te richten nu het plein groter wordt. Een deel van het grasveld wordt namelijk niet bebouwd. Zodra er meer duidelijk is over de plannen rondom De Passage van WPRI en de nieuwbouw op het grasveld, gaan we met belanghebbenden en inwoners in overleg over hoe we het plein optimaal kunnen inrichten of aanpassen.

De historische groenstructuur blijft behouden in het centrum en er komt meer groen bij. Zo komt er een ‘groene loper’ tussen Rijksweg en Patersbosje/ Droopad. Het Liemersplein krijgt meer vergroening en dit geldt ook voor de hoek Kastanjelaan en Dennenlaan.