Archeologische vondsten achter het gemeentehuis en Liemersplein

01 februari 2023
Nieuws

In het noordelijk deel (richting Rijksweg) bevinden zich boerderijerven uit de middeleeuwen (ca. 8e eeuw-13e eeuw na Christus). Zuidelijk (toekomstige schoollocatie) zijn sporen uit de Romeinse tijd of de daaraan voorafgaande ijzertijd aanwezig (ca. 300 v.Chr.-300 n.Chr.). De locatie was in het verleden aantrekkelijk voor bewoning omdat in de ondergrond een rivierduin ligt. Deze rivierduin bood bescherming tegen overstromingen. Ook was de zandige ondergrond prima geschikt om landbouw te bedrijven, in tegenstelling tot de rivierklei in de omgeving. De middeleeuwse nederzetting lag op de top van het rivierduin. Bij het onderzoek zijn tot nu toe paalsporen en greppels gevonden en twee waterputten. De paalkuilen vormden samen de draagconstructie van gebouwen, maar de precieze omvang en vorm daarvan is nog niet bekend.

De vondsten bestaan tot nu toe voornamelijk uit aardewerkscherven van handgevormde potten en uit botafval. Deze vondsten zijn uit de grond gehaald en veiliggesteld. Dit gebeurt overigens met alle vondsten.  De vondsten leveren geen vertraging op voor de bouw van de school.

Verdwijnen groen, bosschages en beukenhaag

In december 2022 is voor de eerste keer groen verwijderd voor archeologie en het tracé van de nieuwe persleiding van het Waterschap. Hierover is ook gecommuniceerd. Hierbij was bewust gekozen voor het zo min mogelijk snoeien en kappen van het groen. Het bureau Archol gaf tijdens de werkzaamheden aan dat de archeologen op de toekomstige schoollocatie meer ruimte voor het onderzoek nodig hebben. Dit hield in dat er meer groen gekapt moest worden. De bosschage en de heg stonden op een kritisch punt waar ook archeologisch onderzoek moest plaatsvinden. Archeologisch onderzoek op een locatie is wettelijk verplicht en dan gaan de opgravingen voor. Wij moesten dus onverwachts akkoord geven op de verwijdering. Wij betreuren deze gang van zaken en snappen dat omwonenden hierover boos zijn. Wat betreft het behoud van groen hebben wij te hoge verwachtingen gewekt bij omwonenden. Wij waren ervan overtuigd dat veel van het groen behouden kon worden. Maar nu blijkt dat we dit verkeerd ingeschat hebben en dit spijt ons. 
In het nieuwe landschapsontwerp zal weer veel groen worden opgenomen. We gaan samen met omwonenden dit gebied opnieuw inrichten.

Speeltuin en fietspad

In de speeltuin moet ook plaatsgemaakt worden voor de werkzaamheden rond archeologie en de persleiding. Dit betekent dat de glijbaan tijdelijk verplaatst zal worden binnen de huidige locatie van de speeltuin.

Parkeerplaats

Een deel van de parkeerplaats aan de Wilgenlaan zal tijdelijk worden afgesloten en niet bruikbaar zijn. Daarna wordt dit gewoon weer hersteld naar de oude vorm. Er verandert uiteindelijk niets aan deze parkeerplaats.

Woonpark

Zodra de plannen voor het Woonpark concreter worden, zal ook voor dit plan aanvullend archeologisch onderzoek worden uitgevoerd. Bij het verleggen van de persleiding is rekening gehouden met de toekomstige bebouwing op de locatie Woonpark.

Geschatte planning

De geschatte planning is als volgt:

Week 11(13 maart)

Afzetten fiets- en voetpad en instellen omleiding. De verharding van het fietspad wordt verwijderd. Als de werkzaamheden zijn afgerond komt de verharding terug.

Week 12 en 13

Archeologisch onderzoek op de locatie van de speeltuin en het fietspad

Week 14 t/m 16

Start verlegging en omkoppeling persriolering

Week 17 gereed (eind april)

Werkzaamheden gereed