volunteer-work iconStimuleringsbeleid

Het Stimuleringsbeleid heeft de gemeente Duiven opgezet om haar mooie verenigingen, stichtingen en andere maatschappelijke organisaties actief te ondersteunen. Al deze organisaties hebben als doel om de samenleving in Duiven mooier, sterker en socialer te maken. Als gemeente Duiven ondersteunen wij dit.

Voorbeeld

Een prachtig voorbeeld is de Stimuleringsregeling Buurtpreventie. Met deze regeling proberen we buurtbewoners te stimuleren om (fysieke) maatregelen te nemen tegen woninginbraak. Deze regeling helpt ook om de sociale samenhang in buurten te bevorderen.

Goed om te weten

Per onderwerp is er een vast contactpersoon vanuit de gemeente. De contactpersonen gaan in gesprek met de verenigingen en maken de (meerjarige) afspraken.

Cultuur Mirjam Bottenheft
Kerken Arjan de Vries
Wijk- en dorpsraden Jolanda de Zeeuw
Natuur en groen Geertje Oosterink
Jeugd Bart van Asperdt
Onderwijs Guido van den Berg
Senioren, zorg en welzijn Loes Stelder
Sport en bewegen Maartje Derksen
Vrijetijdseconomie Joyce Regouin
Overige initiatieven Algemeen stimuleringsbeleid
Kleur uw buurt Jolanda de Zeeuw


U kunt contact met bovenstaande personen opnemen via het KlantContactCentrum: (0316) 279 111 of via e-mail gemeente@duiven.nl. Geef in de e-mail aan voor wie het bericht bestemd is.

Voor algemene vragen met betrekking tot het stimuleringsbeleid kunt u mailen naar stimuleringsbeleid@duiven.nl.

Vaststelling bij subsidiebedragen tussen de €5.000,- en €50.000,-

Voor 1 april 2023 dient u een aanvraag tot vaststelling van de subsidie over te leggen. De aanvraag moet vergezeld gaan van:

 • Een inhoudelijk verslag van de activiteiten;
 • Een financieel verslag of jaarrekening inclusief een balans per 31 december 2022;
 • Voorts leggen wij u voor: in uw jaarvergadering uitgebreid verantwoording af te leggen omtrent de door u verrichte activiteiten.

Aanvraagformulier subsidievaststelling

Aanvragen ondersteuning en stimulering

Structurele ondersteuning

Structurele ondersteuning moet jaarlijks vóór 1 oktober worden aangevraagd. Het meerjarenplan vormt de basis van de aanvraag, verder dient u ook een aanvraagformulier ondersteuning in. De aanvraag kunt u sturen naar gemeente@duiven.nl.

Ook wanneer u in de afgelopen jaren meerjarige afspraken heeft gemaakt, dient u ieder jaar een aanvraag in te dienen.

Voor ondersteuning van nieuwe of eenmalige activiteiten of projecten binnen uw vereniging kunt u het gehele jaar een aanvraag indienen. Dit kan ook met het aanvraagformulier Subsidie en ondersteuning.

Professionele partijen

Professionele organisaties of stichtingen, niet zijnde vrijwilligersorganisaties, kunnen ook via bovenstaand aanvraagformulier subsidie aanvragen. Ook hiervoor geldt: een aanvraag moet vóór 1 oktober binnen zijn.

Aanvraag subsidie hoger dan €5.000,-

Als u meer dan € 5.000 subsidie aanvraagt, dan gelden er andere regels. De gemeente Duiven heeft ervoor gekozen om dan meer gegevens te vragen. Dit houdt in dat wij bijvoorbeeld om bonnetjes, een begroting en andere papieren vragen om de subsidie goed te controleren. U verantwoordt hiermee dat u de subsidie op de juiste manier besteed. Doe dit op tijd:

 • Bij een structurele subsidie: binnen 13 weken na afloop van het kalenderjaar.
 • Bij een incidentele subsidie: binnen 13 weken na afloop van de activiteiten.

Antwoord van de gemeente

De gemeente beoordeelt uw aanvraag volgens het gemeentelijke Stimuleringsbeleid. Binnen zes weken na de uiterste indiendatum van 1 oktober van het kalenderjaar wordt een besluit tot stimulering genomen. Er volgt een beschikking waarin wederzijdse verplichtingen zijn opgenomen. Er wordt duidelijk welke ondersteuning de gemeente gaat bieden en hoe de gemeente het mede mogelijk gaat maken.

Toelichting subsidie en ondersteuning

De volgende toelichting is geen blauwdruk, maar geeft richting in de mogelijkheden die de gemeente Duiven u kan bieden.

Verenigingsconsulent

Een onafhankelijke verenigingsconsulent die kijkt waar kansen liggen om de organisatie te versterken. Een voorbeeld hiervan is de begroting gezonder maken. Deze consulent kijkt waar ruimte zit voor het opwaarderen van de begroting en welke risico’s de financiële gezondheid van een vereniging bedreigen. Door bijvoorbeeld mee te kijken naar het schrijven van een meerjarenplan, naar tarieven van de accommodatie, contributiehoogte en de kosten van horeca. Of het helpen werven van vrijwilligers, sponsoren en nieuwe leden. De verenigingsconsulent kan ondersteunen op de gebieden van:

 • bestuur en beleid
 • vrijwilligersmanagement
 • financiële huishouding
 • ledenwerving en behoud
 • maatschappelijke inzet
 • sponsoring
 • exploitatie kantine
 • beheer accommodatie
 • organisatie evenementen

Communicatie

De gemeente Duiven kan organisaties ondersteunen op het gebied van communicatie. Bijvoorbeeld door de inzet van haar (social) media voor verenigingen. Of de organisatie van workshops communicatie om verenigingen te sterken in haar uitingen.

Regelruimte

De gemeente Duiven wil organisaties ondersteunen en verlichten op het gebied van vergunningen. Actief meedenken wat er allemaal geregeld moet worden en het niet alleen houden bij het verstrekken van de vergunning of beschikking. We matchen vraag en aanbod.

Meedenkkracht / meedoekracht

Inhoudelijk expertise op verschillende vakgebieden zoals sport, cultuur, senioren en welzijn. Hierbij kan gedacht worden aan informatie over trends en ontwikkelingen of lokale, regionale en landelijke cijfers. We ondersteunen als gemeente door workshops te geven over het meerjarenplan en waaruit het plan kan bestaan.

Subsidie

Benodigd bedrag voor ondersteuning op de vijf ontwikkellijnen

Accommodatie

Ondersteuning voor een betere benutting van de huidige accommodaties of het meedenken en faciliteren bij nieuwe mogelijkheden.

Inzet netwerk gemeente

De inzet van contacten en de diverse professionele organisaties voor het versterken van de organisatie.

Afspraak maken

U bent welkom in het gemeentehuis. Wij helpen u graag goed. Daarom werken wij alleen op afspraak.

Het gemeentehuis is dagelijks geopend en dit zijn de openingstijden:

maandag 8.00 - 12.00 uur
dinsdag 8.00 - 12.00 uur
woensdag 8.00 - 16.00 uur
donderdag 8.00 - 12.00 uur
vrijdag 8.00 - 12.00 uur
 
Hiernaast op de maandagavond, in de even weken, van 18.00 - 20.00 uur.

Neem contact met ons op

Heeft u een vraag of opmerking? Vul het contactformulier in.

Bereikbaarheid KlantContactCentrum

maandag t/m donderdag 8.00 - 16.00 uur
vrijdag 8.00 - 12.30 uur
   
Telefoon: (0316) 279 111
WhatsApp: (06) 11 08 17 96

Bereikbaarheid Sociaal Loket

maandag t/m vrijdag 8.30 - 12.30 uur

Bezoekadres

Koning Willem-Alexanderplein 1
6921 ES Duiven

Postadres

Postbus 6
6920 AA Duiven

E-mailadres

gemeente@duiven.nl

Telefoonnummer 

(0316) 279 111

Blijf op de hoogte en volg ons online