Samen koers bepalen voor natuurinclusief tussengebied Duiven-Westervoort

27 januari 2023
Nieuws

Burgemeester en wethouders van de gemeente Duiven willen met de gemeente Westervoort aan de slag met de ontwikkeling van het gebied tussen de kernen van Duiven en Westervoort. Het college vraagt de gemeenteraad hiervoor een startnotitie vast te stellen. Het doel: samen de koers bepalen voor een natuurinclusieve ontwikkeling van het gebied. Met ruimte voor groen en water, landbouw, sport en recreatie en eventueel kleinschalige en natuurinclusieve woningbouw.

In 2021 hebben inwoners van de gemeente Duiven het initiatief genomen voor een natuurinclusieve ontwikkeling van het gebied tussen de kernen Duiven en Westervoort. Strootman Landschapsarchitecten heeft hiervoor in 2022 een verkennend onderzoek uitgevoerd. Hierbij zijn eigenaren, gebruikers van het gebied en belanghebbenden betrokken.

Breder perspectief

De verkenning legt de basis voor een vervolgonderzoek. Dit moet leiden tot een koersdocument met ruimtelijke kaders voor de ontwikkeling van het tussengebied. Daarnaast heeft de gemeente contact gelegd met Westervoort. Wethouder Gemma Tiedink: “Het gebied grenst aan Westervoort en er zijn zoveel raakvlakken, dat het logisch is om samen op te trekken. Zo kunnen we in breder perspectief kijken naar de beste invulling van het gebied. Voor onze inwoners én voor de regio.” Wethouder Dominique van Dam ziet ook mogelijkheden voor woningbouw. “Kleinschalig en met meerwaarde voor de natuur in het gebied. Met de grote woningbehoefte in onze gemeente moeten we elke kans bekijken.” Het Westervoortse college wil graag meedoen aan het koersdocument Westervoort, ook met een financiële bijdrage.

Natuurinclusief als rode draad

Uitgangspunt voor het gebied is een natuurinclusieve ontwikkeling. Dit betekent: versterken van de biodiversiteit en bijdragen aan klimaatadaptatie, gezondere bodem- en waterkwaliteit en vermindering van CO2 en stikstof. Het natuurinclusieve uitgangspunt geldt voor alle vier de opgaven:

  1. Maken van een verbindingszone tussen de woonkernen, waarbij zo’n 10% van het gebied een invulling krijgt met groen en water.
  2. Stimuleren en faciliteren van natuurinclusief grondgebruik, ook door de landbouw in het gebied.
  3. Onderzoeken van de kansen voor sport, recreatie en bewegen voor inwoners van de gemeenten Westervoort en Duiven. Hierbij wordt ook gekeken naar de mogelijkheden voor een nieuw sportpark voor de Westervoortse verenigingen, die moeten verhuizen voor woningbouw in Westervoort-Noord.
  4. Onderzoeken van de mogelijkheden voor kleinschalige woningbouw met een groene uitstraling.

Vervolg

Op 21 maart bespreekt de gemeenteraad het collegevoorstel. Begin die maand buigt ook de Westervoortse gemeenteraad zich over de startnotitie. Als beide raden ermee instemmen, gaan de gemeente Duiven en Westervoort samen aan de slag met het koersdocument. Hierbij worden grondeigenaren, omwonenden, sportverenigingen en andere partijen betrokken. Begin 2024 moet het koersdocument klaar zijn.