Meedenken en meedoen: op weg naar participatiebeleid

13 juni 2023
Nieuws

Met elkaar kleuren we de gemeente Duiven. Want door samen te werken met inwoners, ondernemers en organisaties vinden we betere oplossingen voor maatschappelijke opgaven. In het beleidskader participatie komen de spelregels hiervoor. De gemeenteraad bespreekt het beleidskader in het najaar.

Participatie is verbinding tussen gemeente en inwoners over een plan of onderwerp. De ene keer betrekt de overheid de inwoner bij besluitvorming (burgerparticipatie). De andere keer betrekt de inwoner de overheid bij een idee, plan of activiteit (overheidsparticipatie).

Waardevolle ideeën

In april zijn er verschillende bijeenkomsten geweest om het beleidskader te maken met de uitgangspunten voor participatie. Wethouder Dominique van Dam: “We zijn blij met alle waardevolle ideeën en opmerkingen die inwoners, ondernemers en organisaties hebben gedeeld. Veel zaken hebben we verwerkt in het beleidskader. Zoals goed verwachtingsmanagement en een heldere terugkoppeling. Maar bijvoorbeeld ook een duidelijke ingang voor initiatieven in de vorm van een initiatievenloket bij de gemeente. Een paar dingen kunnen we maar beperkt meenemen, vooral vanwege de kosten. Denk aan de vraag om een experiment met een burgerberaad.”

Uitgangspunten

Het beleidskader gaat uit van een ‘Trap van Samenwerken’ met vijf niveaus van participatie. De invloed van beide partijen kan hierbij variëren van informeren tot samenwerken. Daarnaast hebben we de volgende uitgangspunten:

  1. Participatie is maatwerk. Er zijn dus verschillen in waardering, uitvoering en resultaat.
  2. Participatie is een middel om een doel te bereiken of een initiatief mogelijk te maken. Het is geen oplossing voor draagvlak of onenigheid.
  3. Of participatie nodig of wenselijk is, is een bewuste en zorgvuldige keuze per onderwerp.
  4. Participatie kost tijd en geld. Ieder participatieplan moet dit in beeld brengen.
  5. Elk participatieproces is anders, maar krijgt vorm via vaste instrumenten: afwegingskader, impactanalyse, stakeholdersanalyse en participatieladder.
  6. Vooraf geven we duidelijkheid over waar de participatie precies over gaat, hoeveel ruimte er is, hoe keuzes worden gemaakt en over de terugkoppeling. Ook moeten rollen, bevoegdheden en verantwoordelijkheden duidelijk zijn.
  7. We doen ons best álle belanghebbenden te bereiken (inclusieve aanpak).

Vervolg

De gemeenteraad buigt zich na de zomer over het beleidskader participatie. Als de raad akkoord gaat en er ook voldoende geld beschikbaar is voor de uitvoering, komt er een handreiking met de spelregels voor burgerparticipatie en overheidsparticipatie. De bedoeling is dat het beleidskader vanaf 1 januari 2024 in werking treedt, met een overgangsperiode van een half jaar. Zo kunnen gemeente, organisaties en inwoners er samen mee leren werken.

Het verslag van de participatiebijeenkomsten vindt u hieronder.