housing-forms iconFlexwoningen

Met flexwoningen realiseren we versneld woonruimte voor starters, spoedzoekers en statushouders.

Stand van zaken

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 27 juni jl. besloten om de locatie De Eng aan te wijzen als nader uit te werken locatie. Het gaat om het bouwen van maximaal 120 flexwoningen. Met het kiezen van de locatie De Eng kan de stap richting planontwikkeling worden gezet. De gemeente wil perspectief op een woning bieden aan de doelgroepen jongeren/starters, spoedzoekers en statushouders. De woningnood is hoog en het is lastig om op korte termijn een betaalbare woning te vinden.

Binnenkort besluit de raad van Duiven over de procedure die het mogelijk maakt sneller flexwoningen te plaatsen. Die avond is openbaar. Aanmelden kan via de griffie door een mail te sturen naar griffie@duiven.nl. Op 12 september heeft de raad een politieke avond gehad, waar dit onderwerp al geagendeerd was. Deze uitzending kunt u terugkijken via deze link.

Locatiekeuze De Eng


De Eng is de enige locatie die in aanmerking komt voor een tijdelijke ontwikkeling, mede gelet op de startnotitie natuur inclusieve ontwikkeling tussengebied Duiven-Westervoort. Met deze keuze wordt aan de omwonenden zekerheid geboden dat het een tijdelijke ontwikkeling betreft voor 15 jaar. Daarna moeten de woningen verplaatst worden en de grond ‘schoon’ opgeleverd.

Hier kunt u het onderzoek (pdf) bekijken.

Locatieonderzoek

Er is zorgvuldig onderzoek gedaan naar een aantal locaties die geschikt zijn voor het bouwen van flexwoningen. Zo zijn de locaties onder andere beoordeeld op factoren als milieu (geluid, bodem), ecologie en verkeer. Tijdens het onderzoek zijn een aantal locaties afgevallen. De drie overgebleven locaties hadden verschillende voor- en nadelen. De gemeente heeft verkennende gesprekken gevoerd met de eigenaar van locatie Ploen Noord-Oost. Daar waren voor beide partijen geen passende afspraken mogelijk over een tijdelijke ontwikkeling. Voor locatie Biezenkampen geldt dat er een raadsbesluit ligt om deze locatie voorlopig niet te ontwikkelen voor woningbouw. In 2024 steekt het college de peilstok in de woningbouwplannen en wordt besloten of Biezenkampen nodig is als nieuwe uitbreidingslocatie voor permanente woningbouw.

Planning

Op dit moment werken wij met Vivare en een private investeerder aan het uitwerken van het plan. Onderdeel van die uitwerking is de financiële haalbaarheid. Dat is niet eenvoudig. We hebben de raad toegezegd de financiële consequenties uiterlijk bij de najaarsnota in november 2023 voor te leggen.

Daarnaast kent Liander lange levertijden om een woningbouwproject aan te sluiten op het elektriciteitsnetwerk. Wanneer er voldoende capaciteit is op het netwerk, kan het zo 35 weken duren voordat er een trafo is geplaatst. Die 35 weken gaan in op het moment dat er een definitief ontwerp ligt.

De aanvraag Omgevingsvergunning onder de Crisis- en Herstelwet innovatief project moet uiterlijk 31/12/23 zijn ingediend. Wanneer de aanvraag later wordt ingediend, dan valt de procedure onder de nieuwe Omgevingswet.

De verwachting is dat het kwartaal 3 of 4 in 2024 wordt, alvorens de woningen kunnen worden opgeleverd.

Inschrijven nog niet mogelijk

Het is nog niet mogelijk om u aan te melden of in te schrijven voor een flexwoning. De reden hiervoor is dat het project zich nog niet in die fase bevindt.

Meer informatie

Wilt u meer weten over flexwoningen in de gemeente Duiven? Stuur dan een mail naar flexwonen@duiven.nl. Hieronder vindt u een overzicht van veelgestelde vragen en antwoorden. Staat uw vraag er niet tussen? Of heeft u een andere vraag? Stuur dan een e-mail naar flexwonen@duiven.nl

Veelgestelde vragen

Een flexwoning houdt voor de gemeente Duiven een verplaatsbare woning in, die snel gerealiseerd kan worden op een locatie die minimaal 10-15 jaar beschikbaar is. Na deze periode wordt de flexwoning op een andere locatie geplaatst, binnen of buiten de gemeente Duiven.

Met flexwoningen kan procedureel snel worden bijgedragen aan het verminderen van de lokale woningnood. Hiermee versnellen we de realisatie van woonruimten in Duiven. Daarnaast willen we blijven inzetten op het realiseren van reguliere woningen.

Een flexwoning is kleiner dan een permanente woning. De grootte hangt af van de huurvorm (sociale huur/ middenhuur) en de gezinssamenstelling (1- of 2-persoonshuishoudens of een gezin). Er wordt onderzocht welke types flexwoningen aansluiten bij de behoefte van de inwoners. Bij voorkeur kiest de gemeente Duiven voor verplaatsbare en zeer energiezuinige flexwoningen. 

Tijdens een speciale thema-avond op 28 maart 2023 wordt het plan van aanpak voor realisatie van flexwoningen aan inwoners en gemeenteraad toegelicht. 

Het in kaart brengen van het geschikte aantal flexwoningen is onderdeel van het plan van aanpak. Met de woningcorporatie zijn prestatie afspraken gemaakt om flexwoningen te realiseren in de sociale huur. Ook wordt onderzocht of er behoefte is aan flexwoningen in de middenhuur.

Er wordt uitgezocht of we met tijdelijke huurcontracten gaan werken. De woningen moeten aan het einde van de looptijd verplaatst worden. Dan eindigt de huurovereenkomst in ieder geval. Met de woningcorporatie worden afspraken gemaakt over de opgebouwde meettijd. We willen deze graag laten doorlopen.

Daarnaast ziet de gemeente flexwonen als ‘wonen terwijl je wacht’. Door een ontwikkeling in de carrière, door samen te gaan wonen of een gezin te stichten, wijzigt de woonbehoefte. Als gemeente Duiven blijven we inzetten op het realiseren van reguliere woningen om ook deze vraag te kunnen opvangen.

In het gehele land is een groot tekort aan woningen. Een krappe arbeidsmarkt, de leveringstermijn van grondstoffen en o.a. de stikstofproblematiek staan snelle realisatie van woningen momenteel in de weg. Ruimtelijke procedures kosten ook veel tijd. Ook in Duiven hebben we hiermee te maken. Door in te zetten op de realisatie van zowel flexwoningen als vaste woningen, verlichten we nu de druk op de woningmarkt en zorgen we hopelijk op de wat langere termijn voor voldoende mogelijkheden om door te stromen naar een reguliere woning.

Het is momenteel niet mogelijk om u aan te melden of in te schrijven voor een flexwoning.

De gemeente wil dit project samen met Vivare en/of een private ontwikkelaar realiseren. Pas wanneer de woningen daadwerkelijk gerealiseerd worden, kunnen woningen worden aangeboden. Vivare zal dit doen op de manier waarop zij ook haar huidige woningen aanbiedt. Bent u nog niet ingeschreven, dan verdient het aanbeveling dit te doen. Dit kan via de website van Entree.  Daar vindt u ook meer informatie over hoe lang het duurt een woning te vinden, aanbod, meettijd, etc. Wanneer woningen van een private ontwikkelaar zijn, zullen die via die ontwikkelaar worden aangeboden.

Dit moet nog worden bepaald en is mede afhankelijk van de behoefte. Wij denken aan een mix van flexwoningen in de sociale huur en middenhuur, aan 1- en 2 persoonshuishoudens en misschien ook eengezinswoningen. Het worden in ieder geval zelfstandige woningen.

De woningen die vallen in de categorie sociale huur geven dan ook recht op huurtoeslag. Om huurtoeslag te krijgen moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen.  Alle voorwaarden vindt u op de website van de Belastingdienst.

Alle locaties van de groslijst van het AZC+ onderzoek worden opnieuw bekeken en aangevuld met enkele percelen. De groslijst is te vinden op pagina 46 van de Rapportage Effecten- en locatiestudie mogelijk AZC+ Duiven.

Afspraak maken

U bent welkom in het gemeentehuis. Wij helpen u graag goed. Daarom werken wij alleen op afspraak.

Het gemeentehuis is dagelijks geopend en dit zijn de openingstijden:

maandag 8.00 - 12.00 uur
dinsdag 8.00 - 12.00 uur
woensdag 8.00 - 16.00 uur
donderdag 8.00 - 12.00 uur
vrijdag 8.00 - 12.00 uur
 
Hiernaast op de maandagavond, in de even weken, van 18.00 - 20.00 uur.

Neem contact met ons op

Heeft u een vraag of opmerking? Vul het contactformulier in.

Bereikbaarheid KlantContactCentrum

maandag t/m donderdag 8.00 - 16.00 uur
vrijdag 8.00 - 12.30 uur
   
Telefoon: (0316) 279 111
WhatsApp: (06) 11 08 17 96

Bereikbaarheid Sociaal Loket

maandag t/m vrijdag 8.30 - 12.30 uur

Bezoekadres

Koning Willem-Alexanderplein 1
6921 ES Duiven

Postadres

Postbus 6
6920 AA Duiven

E-mailadres

gemeente@duiven.nl

Telefoonnummer 

(0316) 279 111

Blijf op de hoogte en volg ons online