Voorjaarsnota

Op 2 juli heeft de gemeenteraad de Voorjaarsnota vastgesteld. Hierin staat welke plannen burgemeester en wethouders het komende jaar willen uitvoeren in de gemeente Duiven. En wat er de komende jaren op de gemeente afkomt. Met de Voorjaarsnota vraagt het college ook extra geld aan de gemeenteraad voor bijvoorbeeld nieuw beleid. Zo geeft de nota de richting aan voor de komende jaren.

Zoeken naar balans

Het zijn onzekere tijden. We krijgen de komende jaren minder geld van de Rijksoverheid via het gemeentefonds. Tegelijkertijd hebben we te maken met hoge kosten in het sociaal domein. Hoe kunnen we hogere belastingen voorkomen of beperken? We kunnen bijvoorbeeld als samenleving zélf meer taken samen uitvoeren. En kritisch kijken naar plannen. Hierbij zoeken we steeds naar een goede balans. Voor 2025 voorzien we geen heftige ingrepen in voorzieningen. Maar we kijken wel of we zaken die niet noodzakelijk zijn, kunnen schrappen. Want we moeten keuzes maken voor een gezonde financiële begroting. De Voorjaarsnota vormt hiervoor de basis. Het besluit over de meerjarenbegroting neemt de gemeenteraad dit najaar.

De volledige voorjaarsnota vindt u op iBabsexterne-link-icoon

Voorjaarsnota in drie programma’s

De Voorjaarsnota is ingedeeld in drie programma’s: Bestuur, Maatschappij en Omgeving. De doelen en speerpunten per programma op een rij.

Bestuur

Het programma Bestuur gaat onder andere over de dienstverlening van de gemeente en het zorgen voor een veilige omgeving. En over de samenwerking met andere organisaties. Het gaat om het ondersteunen van initiatieven van inwoners en ondernemers. En om een gezonde bedrijfsvoering van onze eigen organisatie. 

Het doel: we willen een betrouwbare, transparante en financieel gezonde partner zijn voor inwoners, ondernemers en (overheids)instellingen.

De volgende speerpunten dragen hier aan bij:

 • Digitale veiligheid voor inwoners en bedrijven.
 • Uitvoering geven aan participatie (betrokkenheid van inwoners).
 • Verbeteren van de schriftelijke dienstverlening.
 • Integraal werken.
 • Implementatie Wet open overheid.
 • Cyberveiligheid van de eigen organisatie.

Maatschappij

Het programma Maatschappij gaat over het sociale domein. Van de zorg voor kwetsbare inwoners tot jeugdzorg. En van sport en cultuur tot onderwijs en ontmoeting. Onze missie: positieve gezondheid voor alle inwoners, nu en in de toekomst. Omzien naar elkaar is het vertrekpunt. De gemeente doet een groter beroep op onderlinge hulp, in de vorm van burenhulp, mantelzorg en vrijwilligerswerk. 

We pakken dat aan vanuit één speerpunt:

 • Poort voor de Poort: door mensen dicht bij huis te helpen met laagdrempelige zorg of ondersteuning, voorkomen we dat mensen lang moeten wachten. En dat zorgvragen groter (en duurder) worden. We borgen voorzieningen in de sociale basis, vergroten de leefbaarheid in kwetsbare buurten en ontwikkelen sterke lokale teams.

Omgeving

De gemeente Duiven werkt aan een gezonde, veilige, vitale, duurzame, leefbare en aantrekkelijke leefomgeving. Voor nu én voor de toekomst. En met ruimte voor gerichte ontwikkeling, initiatief en innovatie. Dat is het doel van het programma Omgeving. 

De omgevingsvisie vormt hierbij de stip op de horizon voor Duiven, Groessen en Loo in 2040. De thema’s uit de omgevingsvisie vormen dan ook de basis voor onze speerpunten:

 • Een duurzaam thuis, met onder andere het uitvoeren van de woonvisie en daarmee het versnellen van woningbouw. Denk aan flexwoningen en de ontwikkeling van Vitaal Centrum.
 • Gezonde, sociale en veilige leefomgeving, dankzij één omgevingsplan.
 • Vitale economie, met onder andere uitbreiding van bedrijventerreinen Centerpoort-Noord en Graafstaete.
 • Bereikbaarheid, met onder andere een zo goed mogelijke inpassing van de doortrekkng van de A15 en verbreding van de A12.
 • Klaar voor de toekomst, met in 2050 onder andere een CO2-neutrale elektriciteitsvoorziening, een klimaatbestendige en waterrobuuste gemeente en 100% circulair.