Variantenstudie verkeersoplossingen

De gemeente heeft drie grote woningbouwlocaties op het oog van elk ongeveer 300 woningen. Het gaat om Plakse Weide, Ploen Noord en de Biezenkampen. Daarnaast komen er extra woningen bij op bestaande plekken in de gemeente. Verder hebben we te maken met uitbreiding van bedrijventerreinen. En met de invloed van het doortrekken van de A15 en het verbreden van de A12.

Meer verkeer

Deze ontwikkelingen zorgen voor een ander verkeersbeeld én meer verkeer. Daarom hebben we in 2022 een netwerkanalyse laten uitvoeren. Hier uit blijkt dat er op drie plekken een probleem ontstaat op de drukste momenten. Het gaat om de kruispunten Vergertlaan-Rijksweg, Vergertlaan-Schapenweide en Rijksweg-Westsingel. De gemeente wil ook in de toekomst een goede en veilige doorstroming van het verkeer op deze kruispunten. Daarom onderzoeken we verschillende oplossingsvarianten samen met onderzoeksbureau Royal HaskoningDHV. Dit noemen we de variantenstudie verkeersoplossingen.

Planning

Eind november 2023 is de studie gestart. Op donderdag 11 januari 2024 hebben wij en het onderzoeksbureau een eerste informatieavond gehouden. Tijdens deze avond is gepresenteerd  welke varianten we gaan onderzoeken en op welke onderdelen we die varianten gaan beoordelen. De opmerkingen en suggesties die tijdens deze avond zijn gemaakt bekijken we nu. Daarna laten we het College van Burgemeester en Wethouders een besluit nemen over de onderwerpen waar we de verschillende varianten aan gaan toetsen. Tijdens de inloopavond op donderdag 11 april vertellen wij u graag over de tussentijdse resultaten van het onderzoek. Het is een vrije inloop en u heeft de mogelijkheid om inhoudelijke vragen te stellen. Aanmelden is niet nodig. 

Presentatie opvragen

De presentatie van de informatieavond van 11 januari kunt u opvragen door een mail te sturen naar: projecten@1stroom.nl.

Toetsingskader vastgesteld

Op dinsdag 24 februari 2024 heeft het college van B&W het toetsingskader voor het toetsen van de verschillende varianten vastgesteld. De variantenstudie naar verschillende oplossingen valt of staat met een helder en duidelijk toetsingskader. Op die manier wordt discussie achteraf voorkomen en ontstaat er een overzichtelijke manier van toetsen. 

Het kader is samengesteld door het onderzoeksbureau Royal Haskoning DHV samen met de gemeente. Het concept toetsingskader is daarna toegelicht aan geïnteresseerde bewoners en belanghebbenden tijdens de informatieavond op 11 januari 2024. Zij hebben daar vragen kunnen stellen en inbreng gegeven. Deze inbreng  heeft er toe geleid dat er drie sub-criteria zijn toegevoegd aan het definitieve toetsingskader. Dit zijn:

  • Mate waarin de variant doorgaand verkeer door het centrum kan voorkomen;
  • Mate waarin bij incidenten op het wegennet rondom Duiven, verkeer nog afgewikkeld kan worden door de variant;
  • Mate waarin de kruispuntvorm van de variant in lijn ligt met de vormgeving van kruispunten in de omgeving (voorrangssituatie voor fietsers bijvoorbeeld). 

Met dit toetsingskader gaan we alle varianten zorgvuldig tegen elkaar afwegen. Tijdens de volgende bijeenkomst op 11 april 2024 lichtten we de uitkomsten toe.

Ontwerpen inzien

Op de pagina van Royal Haskoningexterne-link-icoon kunt u de verschillende ontwerpen inzien die op de bewonersavond van  11 januari 2024 zijn gepresenteerd. Hier kunt u ook het afwegingskader vinden dat 11 januari 2024 gepresenteerd is met de criteria waarop de varianten afgewogen worden.

Meer informatie

Wilt u het proces van de variantenstudie naar verkeersoplossingen goed blijven volgen? Meldt u dan aan door een mail te sturen naar projecten@1stroom.nl . U wordt dan op de hoogte gehouden.

Veel gestelde vragen en antwoorden

De gemeente wil graag dat er meer woningen gebouwd worden in Duiven. Meer woningen betekent meer verkeer. Daarom hebben we samen met onderzoeksbureau SWECO onderzoek gedaan naar hoe de verkeersstromen er in de toekomst uitzien. Dit is de netwerkanalyse verkeer. Het eindrapport is beschikbaar en op te vragen door een mail te sturen naar woningbouw@duiven.nl. Uit die analyse blijkt dat er op drie kruispunten een probleem ontstaat met de doorstroming van het verkeer. Dit is ook een risico voor de verkeersveiligheid. Daarom gaan we onderzoeken welke varianten er allemaal mogelijk zijn om die knelpunten op te lossen. Dit onderzoek noemen we de Variantenstudie verkeersoplossingen. Onderzoeksbureau Royal HaskoningDHV helpt ons hierbij.
Om de varianten allemaal op dezelfde manier te kunnen toetsen, is er een toetsingskader opgesteld. Dit toetsingskader bevat een aantal onderwerpen waar elke variant een score voor krijgt. Bijvoorbeeld verkeersafwikkeling en de verkeersveiligheid. We kijken niet alleen maar naar verkeer, maar ook naar inpassing in de omgeving, de milieu effecten en de kosten. Daarnaast is het belangrijk dat er ook draagvlak is in de samenleving voor de uiteindelijke voorkeursvariant
Tijdens de netwerkanalyse verkeer is al gekeken naar allerlei mogelijkheden om het knelpunt (qua verkeersdoorstroming) op te lossen. Daarbij is al duidelijk geworden dat sommige varianten het knelpunt niet, of niet voldoende oplossen. Het heeft daarom geen zin om die varianten alsnog mee te nemen in verder onderzoek. 
Voor de variantenstudie verkeersoplossingen is voor het participatieniveau informeren en raadplegen gekozen. Dit betekent dat we inwoners zo goed als mogelijk informeren over de voortgang. En dat we inwoners op sommige momenten vragen om een reactie en inbreng. Tijdens de bijeenkomst op 11 januari hebben wij de aanwezige geinteresseerden gevraagd om inbreng op het toetsingskader.
De gemeente bestudeert zorgvuldig alle opmerkingen, ideeën en aandachtspunten van inwoners. De gemeente bepaalt of er met een opmerking, idee of aandachtspunt ook iets gedaan wordt.
Het resultaat van de variantenstudie naar verkeersoplossingen is een voorkeursvariant per knelpunt. Dit is de variant die in principe de voorkeur heeft, als we alle onderdelen tegen elkaar afwegen. De resultaten van de studie worden gedeeld tijdens de bijeenkomst in april. Uiteindelijk delen we de resultaten met de gemeenteraad. Zij maken uiteindelijk de keuze welke variant gerealiseerd gaat worden.
De gemeenteraad legt hun keuze vast tijdens het vaststellen van de nieuwe Mobiliteitsvisie Duiven 2040. Dit is naar verwachting eind 2024.