Tussengebied

Het tussengebied gaan we opnieuw inrichten. Met ‘tussengebied’ bedoelen wij het gehele landelijke tussengebied tussen de kernen Duiven en Westervoort. Om een nieuwe inrichting van het gebied te kunnen waarmaken werken de gemeenten Duiven en Westervoort samen aan een koersdocument.

Koersdocument

Het doel van het koersdocument is een ruimtelijk kwaliteitskader dat helpt bij de ontwikkeling van landbouw, groen en geclusterde sport- en recreatieve functies eventueel aangevuld met kleinschalige woonfuncties. 

Landschapsbureau Strootman heeft de eerste schetsmatige ideeën opgesteld. Dat hebben ze gedaan door te kijken naar de informatie uit een vooronderzoek. Dit vooronderzoek is gedaan op basis van een eerdere voorverkenning en de bestaande wensen van grondeigenaren en sportverenigingen.

Meepraten

Naast het onderzoek zijn de gemeenten en het landschapsbureau ook in gesprek met een speciale klankbordgroep. In deze klankbordgroep zitten in/omwonende, eigenaren, gebruikers van het gebied van het gebied en belanghebbenden die op verschillende manieren naar het gebied kijken en willen meepraten. Op deze manier kunnen zo veel mogelijk mensen meedenken over de meest wenselijke invulling van het gebied.

Participatieavond 29 februari 

Naast de gesprekken met de klankbordgroep worden er ook participatieavonden gehouden. Donderdag 29 februari 2024 was er een grote bijeenkomst voor direct belanghebbenden en grondeigenaren. De status van het project en de eerste schetsen en ideeën werden gepresenteerd. Na de algemene presentatie werd er in groepen gekeken en gepraat over die eerste schetsen. De opgehaalde reacties en nieuwe bevindingen gebruikt landschapsbureau Strootman om de schetsen verder uit te werken. 

Natuurinclusief als rode draad

Uitgangspunt voor het gebied is een natuurinclusieve ontwikkeling. Dit betekent: versterken van de biodiversiteit en bijdragen aan klimaatadaptatie, gezondere bodem- en waterkwaliteit en vermindering van CO2 en stikstof. Het natuurinclusieve uitgangspunt geldt voor alle vier de opgaven:

  1. Maken van een verbindingszone tussen de woonkernen, waarbij zo’n 10% van het gebied een invulling krijgt met groen en water.
  2. Stimuleren en faciliteren van natuurinclusief grondgebruik, ook door de landbouw in het gebied.
  3. Onderzoeken van de kansen voor sport, recreatie en bewegen voor inwoners van de gemeenten Westervoort en Duiven. Hierbij wordt ook gekeken naar de mogelijkheden voor een nieuw sportpark voor de Westervoortse verenigingen, die moeten verhuizen voor woningbouw in Westervoort-Noord.
  4. Onderzoeken van de mogelijkheden voor kleinschalige woningbouw met een groene uitstraling.

Meer informatie

Voor meer informatie over de opgaven verwijzen wij u voor de startnotitie in Duiven naar de raadsavond 18 april 2023externe-link-icoon en voor Westervoort naar de raadsvond 6 maart 2023externe-link-icoon. U kunt voor vragen ook mailen naar tussengebied@1stroom.nl