Stationsgebied

Het stationsgebied in Duiven krijgt een update. Geen complete renovatie, maar de gemeente bekijkt per plek hoe het beter kan. Zodat bijvoorbeeld voetgangers er snel en veilig door kunnen. Ook kijken we naar aanpassingen zodat het minder warm is in de zomer. En zodat we regenwater beter kunnen opslaan.

Update stationsgebied Duiven

Waarom een update? Er spelen verschillende vragen rondom het stationsgebied.

Van vragen naar schetsontwerp

Met de update speelt de gemeente in op verschillende vragen:

  • Betere doorstroming: de gemeente krijgt de laatste jaren klachten dat fietsers en voetgangers niet makkelijk door kunnen. Daarnaast rijden auto’s regelmatig tegen de plantenbakken en banken. En fietsers op het snelfietspad hebben niet altijd door dat ze in een druk stationsgebied fietsen.
  • Inclusie: het stationsgebied moet voor iedereen goed toegankelijk zijn.
  • Hitte: in dorpen en steden wordt het in de zomer steeds warmer. Vooral waar veel stenen en tegels zijn. Hittestress heet dat. Daar willen we wat aan doen
  • Waterberging: tegelijk willen we regenwater langer vasthouden. Dit om droogte tegen te gaan.

Met deze vragen heeft een bureau voor landschapsarchitectuur een eerste schets gemaakt voor het stationsgebied.

Reacties schetsontwerp

In september kon iedereen reageren op het schetsontwerp van het stationsgebied in Duiven. Dat kon via een speciale website. Er zijn reacties binnengekomen van inwoners en gebruikers van het gebied. Ook op een bericht op Facebook kwamen veel reacties. Daarnaast heeft de gemeente gesproken met vertegenwoordigers van de inclusiewerkgroep en de school.

Mooi plan, maar het kan nog beter

De reacties op de website en op social media leken vaak op elkaar. Veel mensen vinden het een mooi plan. Maar er zijn ook vragen, zorgen, opmerkingen en wensen. Hier geven we antwoord op een aantal vragen. En we geven aan wat we met de reacties doen.

Veelgestelde vragen

Er is beperkt geld om het stationsgebied aan te passen. De gemeenteraad heeft budget beschikbaar gesteld om de metalen plantbakken te vervangen die steeds stuk worden gereden. Dat budget is aangevuld om de verkeersveiligheid iets te verbeteren. Daarnaast is er geld om hittestress tegen te gaan en de biodiversiteit te verbeteren. Het ontwerp is gemaakt met dat beperkte budget in gedachten. Er is dus geen geld voor een complete renovatie. Een fietstunnel of brug is ook niet haalbaar voor het beschikbare budget.

De gemeente wist al dat sommige mensen het verkeer op het plein als onveilig ervaren. Daarom is een verkeerskundig onderzoek gedaan. Hiermee is bekeken hoe de veiligheid op het plein beter kan. De groenbakken zorgen straks voor een betere scheiding van voetgangers en fietsers. De bakken leiden de fietsers in betere banen, zodat ze niet kriskras over het plein schieten. Een verkeerskundige heeft het onderzoek en het ontwerp gecontroleerd. Gezien de reacties wordt nog een keer kritisch gekeken naar de routes die fietsers kiezen over het plein.

Veel mensen noemen de snelheid van de fietsers op het snelfietspad als oorzaak van een onveilige kruising. Want het verschil in snelheid kan zorgen voor onveilige situaties. Daarom gaan we snelheidsvertragende maatregelen nemen. Zodat de snelheid van gebruikers van het snelfietspad op het plein omlaag gaat. 

Er bleken veel zorgen over het shared space-principe op het plein. Er is geen geld voor een complete renovatie van het plein. De shared space blijft dan ook bestaan. Dit principe gaat uit van eigen verantwoordelijkheid en sociaal gedrag van mensen in het verkeer. Dat is sowieso belangrijk voor een veilige openbare ruimte. Want met inrichting alleen kunnen we niet alle problemen oplossen.

Goed om te weten is dat in een shared space-gebied de gewone verkeerregels gelden. Dus verkeer van rechts heeft voorrang. Net als verkeer dat rechtdoor gaat op dezelfde weg. Een zebrapad past niet in een shared space-gebied. Voetgangers lopen dan – terecht – door. Maar auto’s gaan uit van de gewone verkeersregels en stoppen niet voor verkeer van links. Zo maakt een zebrapad de situatie gevaarlijker.

In veel reacties waarschuwen mensen voor te weinig overzicht door hoge planten en struiken. Nieuw groen op het plein blijft zó laag dat voetgangers en fietsers er goed overheen kunnen kijken. De hoge struik aan de zuidzijde van het station verdwijnt. Hierdoor verbetert het zicht.

Het stationsplein moet voor iedereen toegankelijk zijn. Zo moet het voor blinden en slechtzienden makkelijker worden om het plein over te steken. Hiervoor vinden nog enkele aanpassingen plaats aan het ontwerp. Voor rolstoelers blijft de toegankelijkheid van het station gelijk, via de bestaande hellingbaan kunnen ze het perron op. Alle looproutes zijn breed genoeg. 

De beelden van de leeuw en het hertje blijven op dezelfde plek staan. Er komt een groenvak omheen, zodat ze minder kwetsbaar zijn. En zodat mensen niet meer kunnen struikelen over de staart van de leeuw. 

We hebben verder nog reacties gekregen over onderdelen in het stationsgebied die niet van de gemeente zijn. Zoals het perron, wachtruimte en hellingbaan. Deze reacties hebben we doorgegeven aan ProRail en NS.