Rekenkamer

Een onafhankelijke rekenkamer onderzoekt het beleid van de gemeente en informeert de gemeenteraad.

Iedere gemeente is verplicht een rekenkamer in te stellen. In de gemeente Duiven is sprake van een gezamenlijke rekenkamer. Samen met de gemeenten Doesburg en Westervoort is deze actief vanaf 1 januari 2018.

De rekenkamer heeft een onafhankelijke positie ten opzichte van de gemeente. Zij bepaalt zelf welke onderwerpen worden onderzocht en hoe het onderzoek wordt ingericht. De gemeenteraad(sleden) kan/kunnen de rekenkamer verzoeken een bepaald onderwerp te onderzoeken. Alle inkomende verzoeken worden in de rekenkamer besproken. De rekenkamer zelf beslist of een verzoek wordt gehonoreerd.

De rekenkamer toetst het door het gemeentebestuur gevoerde beleid op:

  • rechtmatigheid (is de uitvoering van beleid wettelijk juist?)
  • doelmatigheid (is de voorbereiding en de uitvoering ervan efficiënt verlopen?)
  • doeltreffendheid (zijn de bedoelde effecten ook daadwerkelijk behaald?)

Daarbij hanteert de rekenkamer de volgende uitgangspunten:

  • zorgvuldigheid
  • objectiviteit
  • transparante oordeelsvorming

Het doel van het te verrichten onderzoek is het bieden van inzicht in de prestaties van de gemeente als geheel en zo nodig het formuleren van aanbevelingen voor de toekomst. De resultaten van het rekenkameronderzoek versterken de controlerende, kaderstellende en volksvertegenwoordigende rol van de gemeenteraad.

Onderzoeksrapporten

Onderzoeksrapporten zijn op te vragen via een mail naar: griffie@duiven.nl.

De rekenkamer bestaat uit de volgende leden: 

  • De heer Honny de Gucht (contactpersoon voor de gemeente Doesburg)
  • De heer René Janssen (contactpersoon voor de gemeente Duiven, tevens voorzitter van de rekenkamer)
  • De heer Patrick van Iperen (contactpersoon voor de gemeente Westervoort)

Contact

Voor contactgegevens van de Rekenkamer kunt u contact opnemen met de Griffie Duiven: griffie@duiven.nl
Post voor de gemeenschappelijke rekenkamer kunt u richten aan:

Griffie Duiven (t.a.v. Rekenkamer)
Postbus 6, 6920 AA Duiven