living-household iconPlakse Weide

De locatie Plakse Weide is een uitbreidingslocatie in Duiven en ligt ten noorden van de Rijksweg en ten zuidoosten van de Vergertlaan. Met de ontwikkeling van Plakse Weide wil de gemeente Duiven samen met de ontwikkelaars een nieuwe woonwijk realiseren met veel ruimte voor betaalbare huur- en koopwoningen.

Stand van zaken Plakse Weide

Op 5 juli 2022 heeft de gemeenteraad ingestemd met het Ontwikkelplan Plakse Weide. Ontwikkelaars BPD en KlaassenGroep zijn nu bezig met de uitwerking van een stedenbouwkundig plan en een ontwerpbestemmingsplan voor Plakse Weide.

Ontwerpbestemmingsplan Plakse Weide ligt vanaf 8 juni ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Plakse Weide’ en het ontwerpbesluit ‘hogere grenswaarden geluid Plakse Weide’ liggen met ingang van donderdag 8 juni 2023 tot en met woensdag 19 juli 2023, gedurende zes (6) weken, voor iedereen ter inzage in het gemeentehuis (Koning Willem-Alexanderplein 1 te Duiven). Voor inzage van de stukken kunt u een afspraak maken met het Loket Omgevingsvergunning via omgevingsvergunning@1stroom.nl of via telefoonnummer (088)  695 3000.

  • Daarnaast is het bestemmingsplan digitaal in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl 
  • Het planidentificatienummer is NL.IMRO.0226. BPDUIVENNOORD010-ON01.   

Stedenbouwkundig plan

Ondertussen heeft de ontwikkelaar ook hard gewerkt aan het stedenbouwkundig plan. Dit is een tekening van de gewenste inrichting van het gebied. De ontwikkelaar is bezig met het verwerken van de opmerkingen van inwoners die zijn gegeven tijdens de bewonersavonden in oktober en november van 2022. Maar ook zijn ze bezig met het verwerken van opmerkingen die de gemeente en de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK) hebben gegeven op het plan. Zodra dit klaar is communiceert de ontwikkelaar naar alle betrokken inwoners hoe en wanneer ze het resultaat hiervan gaan terugkoppelen.

Meer informatie

Wilt u het proces van Plakse Weide goed blijven volgen? Meldt u aan bij de ontwikkelaar. Stuur een e-mail naar plakseweide@klaassen.com. U wordt dan op de hoogte gehouden.

Heeft u een vraag aan de gemeente over Plakse Weide? Stuur dan een mail naar: woningbouw@duiven.nl.

Veelgestelde vragen en antwoorden

Hieronder vindt u een compleet overzicht van al deze vragen en antwoorden. Staat uw vraag er niet tussen? Of heeft u een andere vraag? Stel uw vraag dan tijdens de volgende bewonersavond of stuur een e-mail naar plakseweide@klaassen.com.

 

Antwoord op vragen woningbouw Plakse weide

Er is een verkenning gedaan naar drie locaties. Daaruit bleek dat woningbouw op al deze locaties mogelijk is. De gemeenteraad wil starten met de locaties Plakse Weide en Ploen Noord omdat:

  1. Hier vanuit de gemeenteraad op basis van de uitgevoerde verkenning het meeste draagvlak voor was;
  2. Voor Plakse Weide en Ploen Noord ontwikkelaars in beeld zijn die hier graag woningen willen realiseren;

De gemeenteraad kiest voor Plakse Weide en Ploen Noord onder de voorwaarde dat de ontwikkelaars van deze locaties instemmen met de kaders en uitgangspunten van de gemeenteraad voor woningbouw. BPD en KlaassenGroep hebben hier voor Plakse Weide mee ingestemd door de intentieovereenkomst te ondertekenen. 

De gemeenteraad beslist uiteindelijk of zij akkoord gaat met het plan voor Plakse Weide en of dit plan door de ontwikkelaar verder uitgewerkt mag worden. Het eerste besluit dat de gemeenteraad zal nemen is of zij akkoord gaat met het Ontwikkelplan. Als de gemeenteraad akkoord gaat, zal de ontwikkelaar een bestemmingsplan uitwerken. De gemeente toetst dit bestemmingsplan en brengt dit bestemmingsplan in procedure. Op dat moment neemt de gemeenteraad een tweede besluit. Zij besluit dan of ze het bestemmingsplan vast wil stellen. 

Inwoners kunnen in het lopende participatieproces hun ideeën over en aandachtspunten bij  het stedenbouwkundig plan voor Plakse Weide meegeven aan BPD en KlaassenGroep. Dit proces loopt tot en met november. Deze adviezen worden daar waar mogelijk meegenomen. Inwoners moeten zich er wel van bewust zijn dat de bewegingsruimte van ontwikkelaars beperkt is omdat de gemeenteraad kaders heeft vastgesteld. Uiteindelijk beslist de gemeenteraad ook over de plannen. Het staat inwoners altijd vrij zijn of haar standpunt te delen met de gemeenteraad. Zie voor meer informatie www.duiven.nl/meedoen. Over wanneer de besluitvorming door de gemeenteraad precies plaatsvindt, wordt u binnenkort verder geïnformeerd.

Nee, dat is nog niet zeker. Maar de gemeente en de ontwikkelende partijen willen dat graag. Zekerheid is er pas als sprake is van een vastgesteld bestemmingsplan en voldoende animo voor de woningen. 

Door de gemeente is de voorwaarde aan BPD en KlaassenGroep gesteld dat alle 300 woningen vóór 2030 gerealiseerd zijn. Dit kan dus ook eerder het geval zijn.

Op dit moment wordt samen met omwonenden en woningzoekenden gewerkt aan een integraal stedenbouwkundig plan voor 300 woningen op Plakse Weide. Als de gemeente daarmee akkoord gaat, wordt voor dit plan een nieuw bestemmingsplan gemaakt. Het is mogelijk dat de verkoop en bouw van woningen wordt gefaseerd, maar daarover zijn nu nog geen afspraken gemaakt. 

Ja, BPD en KlaassenGroep beschikken over een koopovereenkomst met de eigenaar van de gronden. Deze is niet openbaar.

Ja, de presentatie is op te vragen via de website van de gemeente Duiven via de link https://www.duiven.nl/terugkijken-bewonersavond-plakse-weide.

Ja, de antwoorden zijn allemaal te vinden in deze vragen en antwoordenlijst. 

Dit risico ligt bij de ontwikkelaars.

We organiseren tot en met november in ieder geval nog twee bewonersavonden. De volgende bewonersavond vindt plaats op maandag 11 oktober. Deze avond zullen BPD en KlaassenGroep presenteren welke scenario’s zij zien voor een stedenbouwkundig plan voor Plakse Weide. Omwonenden en woningzoekenden kunnen hier een reactie op geven. Vervolgens verwerken BPD en KlaassenGroep deze reacties en organiseren zij in november nog een bewonersavond. Daar wordt gepresenteerd welk plan BPD en KlaassenGroep bij de gemeente zullen indienen. En op die avond wordt ook toegelicht welke reacties van omwonenden en woningzoekenden zij daarin wel meegenomen hebben en welke niet. Dit wordt ook toegelicht. 

Zie hiervoor de presentatie via de website van de gemeente Duiven via de link https://www.duiven.nl/terugkijken-bewonersavond-plakse-weide
Omwonenden worden tijdens de planvorming geïnformeerd en om advies gevraagd. Ter aanvulling op het gepresenteerde participatieproces op 16 september is naar aanleiding van feedback op de eerste bewonersavond een extra overleg ingepland met verschillende groepen omwonenden. Ook zullen we tijdens de tweede bewonersavond op het moment dat we advies gaan vragen aan woningzoekenden en omwonenden deze groepen gaan splitsen. Hiermee hopen wij goed te reageren op de feedback tijdens de eerste bewonersavond en zowel omwonenden als woningzoekenden zo goed mogelijk te betrekken bij het planvorming.

Het maakt eigenlijk niet uit wie de kosten maakt. De kosten die gemaakt moeten worden om de ontwikkeling mogelijk te maken, zullen worden verwerkt in de verkoopprijzen. Uiteraard worden de verkoopprijzen ook bepaald door de actuele marktwaarde van woningen en door het woningbouwprogramma dat door de gemeenteraad is vastgesteld. 

Woningzoekenden kunnen net als omwonenden hun aandachtspunten en ideeën voor het stedenbouwkundig plan voor Plakse Weide tot en met de bijeenkomst in november meegeven aan BPD en KlaassenGroep. 

Het college heeft de intentieovereenkomst ter ondertekening voorgelegd aan de ontwikkelaar van deze locatie. Als de ontwikkelaar deze overeenkomst ondertekent, start de planvorming voor deze locatie. Dit betekent dat de ontwikkelaar in afstemming met de gemeente een proces gaat organiseren om ook voor het plan voor deze locatie omwonenden en woningzoekenden te betrekken. Zodra bekend is of de ontwikkelaar de overeenkomst gaat ondertekenen of niet, zal de gemeente hierover communiceren.  

Wij nemen dit in overweging. 

De gemeenteraad heeft besloten dat inwoners betrokken moeten worden bij de planvorming. Daarom worden omwonenden en woningzoekenden betrokken.  Dit gebeurt in de vorm van raadplegen en advies vragen. De beslissing over of het een goed plan is en of er op basis van dit plan een bestemmingsplan uitgewerkt mag worden, is aan de gemeenteraad.  

Op dit moment zijn de plannen nog weinig concreet. Pas als de gemeenteraad een besluit heeft genomen over het Ontwikkelplan staat meer vast over de toekomstplannen voor Plakse Weide. Na het raadsbesluit zullen deze plannen worden gedeeld. 

Op dit moment onderzoeken we of er juridische mogelijkheden zijn om bepaalde woningtypen beschikbaar te houden voor de lokale vraag. Tegelijkertijd willen we vooraf geen mensen uitsluiten die op zoek zijn naar een woning. Wanneer het verhuur- en verkooptraject wordt gestart, volgt hierover meer duidelijkheid. 

Hierover zijn nog geen afspraken gemaakt. In beginsel biedt het door de gemeenteraad vastgestelde programma een aandeel middeldure huurwoningen. Dit kan geschikt zijn voor beleggers en ook voor de ontwikkelaars zelf mits zij de huizen langdurig kunnen aanbieden.

Als u geïnteresseerd bent in een woning kunt u een mail sturen aan plakseweide@klaassen.com. Er wordt een lijst met geïnteresseerden bijgehouden en in het geval van nieuws wordt u op de hoogte gehouden.

Er van uitgaande dat het proces voorspoedig verloopt, hopen BPD en KlaassenGroep begin 2023 de eerste woningen in verkoop te kunnen brengen. BPD en KlaassenGroep kunnen dit echter niet garanderen. 

Daar kunnen wij op dit moment nog niks over zeggen. Wanneer het verhuur- en verkooptraject wordt gestart, volgt hierover meer duidelijkheid.

Op 21 januari 2021 heeft de gemeenteraad besloten om geen gemeentelijke starterslening beschikbaar te stellen. Er zijn volgens de gemeenteraad voldoende alternatieven zoals bijvoorbeeld regelingen vanuit het Rijk. Daarnaast zet de gemeente vooral in op het bouwen van woningen en stuurt de gemeente er op dat een groot deel van deze woningen betaalbare woningen moeten zijn. 

Het is nog niet precies bekend wat voor woningen er komen. De gemeenteraad vraagt de ontwikkelaar om vooral veel kleinere (rij)woningen voor 1- en 2- persoonshuishoudens te bouwen en heeft vastgesteld dat woningen in de volgende prijscategorieën aangeboden moeten worden:

Prijscategorie woningen
Categorie woning Prijscategorie (2021) Percentage
Sociale huur < € 633,25 per maand 15%
Middeldure huur € 752,33 tot € 900 per maand 15%
Betaalbare koop < € 210.000 V.O.N. 30%
Middeldure koop € 210.000 tot 325.000 V.O.N. 30%
Dure koop > € 325.000 V.O.N. 10%

Er is op dit moment een grote vraag naar alle typen woningen, niet alleen sociale huurwoningen. We willen de toekomstige woonwijk op Plakse Weide een goede afspiegeling laten zijn van de Duivense bevolking en daarom streven wij naar een gemengd woningbouwprogramma. 

Het exacte programma zal samen met de woningcorporatie vastgesteld worden. Hierover wordt later meer bekend. 

Hierover wordt later meer bekend. 

De verschillende categorieën in het woningbouwprogramma zullen zoveel mogelijk worden verdeeld over de twee fases waardoor er een gedifferentieerde wijk ontstaat. 

Het programma van de gemeenteraad wil 30% in de prijscategorie tot aan 210.000 euro aanbieden. Dit betreft een maximum bedrag. Dat wil dus niet automatisch zeggen dat deze woningen voor exact 210.000 euro verkocht zullen worden.

Het is (nog) niet duidelijk of er vrije kavels komen. De komende periode wordt samen met omwonenden en woningzoekenden gewerkt aan een stedenbouwkundig plan dat over enkele maanden aan de gemeenteraad voorgelegd zal worden. Als de gemeenteraad instemt met dat plan, dan kan dit plan verder worden uitgewerkt. En dan kan bekeken worden welke woningen en kavels er komen voor welke doelgroepen. 

De vastgestelde kaders en uitgangspunten van de gemeenteraad geven ruimte om in totaal maximaal 10% van de woningen aan te bieden in de prijscategorie dure koop. 

De komende periode wordt samen met omwonenden en woningzoekenden gewerkt aan een stedenbouwkundig plan dat over enkele maanden aan de gemeenteraad voorgelegd zal worden. Als de gemeenteraad instemt met dat plan, dan kan dit plan verder worden uitgewerkt. En dan kan bekeken worden hoe de woningen er precies uit komen te zien en hoe groot deze zullen zijn. 

In de intentieovereenkomst, die is gesloten tussen de gemeente en ontwikkelaars, is vastgelegd dat BPD en KlaassenGroep 300 woningen zullen realiseren. Dit is ook opgenomen in de door de gemeenteraad vastgestelde kaders en uitgangspunten. Als het aantal woningen in het plan dat wordt voorgelegd aan de gemeente hiervan afwijkt, dan is het aan de gemeenteraad om te besluiten of zij hiermee akkoord gaat. 

Op basis van de stedenbouwkundige visie, aangevuld met de meningen van omwonenden en woningzoekenden, zullen de meest geschikte locatie(s) voor appartementen worden aangewezen.

De komende periode wordt samen met omwonenden en woningzoekenden gewerkt aan een stedenbouwkundig plan dat over enkele maanden aan de gemeenteraad voorgelegd zal worden. Als de gemeenteraad instemt met dat plan, kan dit plan verder worden uitgewerkt. En dan kan bekeken worden welke woningen er komen voor welke doelgroepen. Wel is er door de gemeenteraad een woningbouwprogramma met bijbehorende prijscategorieën vastgesteld. Zie hiervoor het antwoord op vraag 25. 

De komende periode wordt samen met omwonenden en woningzoekenden gewerkt aan een stedenbouwkundig plan dat over enkele maanden aan de gemeenteraad voorgelegd zal worden. Als de gemeenteraad instemt met dat plan, dan kan dit plan verder worden uitgewerkt. En dan kan bekeken worden welke woningen er komen voor welke doelgroepen. Wel is er door de gemeenteraad een woningbouwprogramma met bijbehorende prijscategorieën vastgesteld. Zie hiervoor het antwoord op vraag 25.

Het is de doelstelling van zowel de gemeente als BPD en de KlaassenGroep dat er een woonwijk wordt gemaakt die groen en kindvriendelijk is, maar ook geschikt is voor starters en senioren.

Het stedenbouwkundig plan moet voldoen aan de parkeernormennota van de gemeente. Dit betekent dat de ontwikkelaar voldoende ruimte moet reserveren in het plan voor parkeergelegenheid. 

Het plan moet voldoen aan alle geldende wet- en regelgeving. Om te toetsen of de toekomstige wijk de steeds zwaardere neerslag aankan zal een watertoets worden gedaan. Dit is een berekening die wordt opgesteld door een daarin gespecialiseerd bedrijf. Deze berekening zal vervolgens gecontroleerd worden door de gemeente en het waterschap. 

De locatie Plakse Weide ligt ingesloten tussen de Rijksweg, Vergertlaan en Oostsingel en wordt aan de oostzijde begrensd door een ondergrondse gasleiding. Deze plangrenzen hanteren wij op dit moment bij de planuitwerking.

Het plan moet voldoen aan alle wet- en regelgeving. Door middel van akoestisch onderzoek wordt onderzocht of de toekomstige geluidbelasting op de nieuwe woningen acceptabel is en of er maatregelen moeten worden getroffen. Dit is een onderzoek die wordt uitgevoerd door een daarin gespecialiseerd bedrijf. Dit onderzoek zal vervolgens door de gemeente en het waterschap worden gecontroleerd. 

Recent is in opdracht van de gemeente Duiven een onderzoek uitgevoerd 'Verkenning ontsluitingsmogelijkheden'. Uit dit onderzoek komt naar voren dat de bestaande wegenstructuur geschikt lijkt te zijn voor het extra verkeer vanuit een toekomstige woonwijk op Plakse Weide door bijvoorbeeld twee ontsluitingen op de Rijksweg te realiseren. Op het moment dat er een stedenbouwkundig plan ligt zal een meer gedetailleerd verkeersonderzoek uitgevoerd worden om te kijken of de conclusie van dit eerste verkennende onderzoek klopt.

Afspraken over binnen- en buitenplanse kosten zullen tussen de gemeente en BPD/KlaassenGroep vastgelegd worden in een anterieure overeenkomst. 

Dat is op dit moment nog niet duidelijk.

Zodra de gemeenteraad een besluit heeft genomen over het stedenbouwkundig plan dat samen met omwonenden en geïnteresseerden wordt opgesteld, zullen wij onderzoeken hoe we de overlast van de bouw tot een minimum kunnen beperken. Het heeft onze voorkeur om de woonwijk in een korte periode en tijdens een constante bouwstroom te realiseren. Of dit in de praktijk ook gaat lukken hangt af van verschillende omstandigheden zoals bijvoorbeeld marktomstandigheden op dat moment.  

Er heeft nog geen besluitvorming plaatsgevonden over de vraag hoe met de actuele geursituatie wordt omgegaan in relatie tot de voorgenomen woningbouw Plakse Weide. 

Zoveel als redelijkerwijs mogelijk is.

Het schetsmodel zoals deze is opgenomen in de presentatie, is de huidige stand van zaken. De aankomende periode zal samen met omwonenden en woningzoekenden het stedenbouwkundig plan verder vormgegeven worden.

Dit moeten we nog nader onderzoeken

Het is nu nog te vroeg om hierover iets te kunnen zeggen.

Op dit moment laat het gemeentelijk geluidbeleid in combinatie met het voorgeschreven woningbouwprogramma niet toe dat er een andere invulling wordt gegeven dan de rijwoningen die opgenomen zijn in het schetsplan.

Concrete voorbeelden kunnen we op dit moment nog niet geven. Dit zal deels afhankelijk zijn van het uiteindelijke stedenbouwkundig plan.

Daar kunnen we op dit moment nog geen antwoord op geven. Er heeft nog geen overleg plaatsgevonden met de netbeheerders.

Daar kunnen wij op dit moment nog niks over zeggen. Wel zijn wij op de hoogte van de mogelijkheid om aan te sluiten op stadsverwarming.

Concrete voorbeelden kunnen we op dit moment nog niet geven. Dit zal deels afhankelijk zijn van het stedenbouwkundig plan.

Concrete voorbeelden kunnen we op dit moment nog niet geven. Dit zal deels afhankelijk zijn van het stedenbouwkundig plan.

Netwerkanalyse verkeer

Nieuwe woningen zorgen voor meer verkeer in en om Duiven. Wij hebben onderzocht hoe de doorstroming van het verkeer er in de toekomst komt uit te zien. In april 2022 heeft onderzoeksbureau SWECO in opdracht van de gemeente deze analyse uitgevoerd. Het eindrapport van SWECO is nu beschikbaar en op te vragen door een mail te sturen naar woningbouw@duiven.nl.

Veelgestelde vragen en antwoorden

De gemeente wil graag dat er meer woningen gebouwd worden in Duiven. Meer woningen betekent meer verkeer. En meer verkeer kan ook meer verkeersgeluid betekenen. Daarom hebben we onderzoek gedaan naar hoe de verkeersstromen er in de toekomst uitzien. Op dit moment  onderzoeken we of een toename van het verkeer ook een toename van geluid betekent. Wij willen graag weten of we op basis van dit onderzoek problemen kunnen verwachten in de toekomst. Dit onderzoek noemen we de analyse verkeer en geluid.

Met hulp van onderzoeksbureau SWECO hebben we onderzoek gedaan naar de doorstroming van het verkeer in Duiven. We hebben gekeken hoe de doorstroming van het verkeer op het hoofdwegennet van Duiven er uit ziet in 2030. We hebben voor dit onderzoek even de aanname gedaan dat in 2030 alle woningen die we op dit moment kunnen bedenken zijn gebouwd. Dit onderzoek heet een netwerkanalyse verkeer.

Met hulp van onderzoeksbureau DAT mobility laten we geluidskaarten maken. We maken voor deze kaarten gebruik van de gegevens van de analyse verkeer. In de geluidskaarten die we laten maken zal te zien zijn hoeveel geluid er op elke plek in de gemeente is. Ook deze geluidskaarten gaan uit van het toekomstbeeld in 2030.

De gemeenteraad streeft er naar om voor 2040 in totaal 900 tot 1.200 woningen erbij te laten bouwen in Duiven. Deze ambitie staat in de Woonvisie 2021-2030 die op 20 juni 2021 is vastgesteld.

In de analyse verkeer en geluid gaan we uit van 1.309 nieuwe woningen. Op deze manier krijgen we een beeld van wat er gebeurt als er nog meer woningen bij komen. En weten we ook zeker dat de oplossingen die we bedenken toekomstbestendig zijn. Hoeveel woningen er echt gerealiseerd worden blijft een besluit van de gemeenteraad.

De (netwerk)analyse verkeer is met hulp van onderzoeksbureau SWECO afgerond. Het eindrapport is beschikbaar en op te vragen door een mail te sturen naar woningbouw@duiven.nl

Onderzoeksbureau DAT Mobility gaat een analyse uitvoeren naar het geluid. We zijn nu in overleg met DAT Mobility welke gegevens ze hier precies voor nodig hebben.

Voor de analyse verkeer en geluid is het participatieniveau informeren en raadplegen vastgesteld. Dit betekent dat we inwoners zo goed als mogelijk informeren over de voortgang. En dat we inwoners op sommige momenten vragen om een reactie en inbreng.

De gemeente bestudeert zorgvuldig alle opmerkingen, ideeën en aandachtspunten van inwoners. De gemeente bepaalt of er met een opmerking, idee of aandachtspunt ook iets gedaan wordt.

Er is een regionaal verkeersmodel dat jaarlijks bijgesteld wordt. Dit verkeersmodel bestaat uit een model met een weergave van de huidige situatie en een model waarin 10 jaar vooruit wordt gekeken. Telkens als het nieuwe verkeersmodel verschijnt, maken we hierbij ook geluidskaarten. De gemeente is dus jaarlijks bezig met het vooruit kijken naar hoe verkeer en geluid er in de toekomst uit ziet. Ook komt het voor dat een inwoner een klacht heeft over een bestaande verkeerssituatie of over geluid. Als er een klacht binnen komt beoordelen we of deze klacht aanleiding geeft voor nader onderzoek.

Op het moment dat iemand een bestemmingsplan wil wijzigen omdat hij of zij bijvoorbeeld nieuwe woningen wil gaan bouwen moet er ook onderzoek gedaan worden naar verkeer en geluid.

De uitkomsten van de (gemeentelijke) analyse verkeer en geluid worden voor twee doelen gebruikt:

A. Bij Plakse Weide willen we een bestemmingsplan in procedure brengen. Uit het verkennende verkeersonderzoek van de ontwikkelaar blijkt dat het verkeer in de toekomst mogelijk niet meer goed doorstroomt op de Vergertlaan. De uitkomsten van de (gemeentelijke) analyse verkeer en geluid gebruiken we om te toetsen of de oplossingen die we hiervoor bedenken toekomstbestendig zijn.

B.  Daarnaast laat de analyse verkeer en geluid zien of we in de toekomst op andere plekken in de gemeente knelpunten kunnen verwachten. Eind dit jaar starten we met de actualisatie van het mobiliteitsplan 2016-2026. De uitkomsten van de analyse verkeer en geluid worden meegenomen in dat proces.

Afspraak maken

U bent welkom in het gemeentehuis. Wij helpen u graag goed. Daarom werken wij alleen op afspraak.

Het gemeentehuis is dagelijks geopend en dit zijn de openingstijden:

maandag 8.00 - 12.00 uur
dinsdag 8.00 - 12.00 uur
woensdag 8.00 - 16.00 uur
donderdag 8.00 - 12.00 uur
vrijdag 8.00 - 12.00 uur
 
Hiernaast op de maandagavond, in de even weken, van 18.00 - 20.00 uur.

Neem contact met ons op

Heeft u een vraag of opmerking? Vul het contactformulier in.

Bereikbaarheid KlantContactCentrum

maandag t/m donderdag 8.00 - 16.00 uur
vrijdag 8.00 - 12.30 uur
   
Telefoon: (0316) 279 111
WhatsApp: (06) 11 08 17 96

Bereikbaarheid Sociaal Loket

maandag t/m vrijdag 8.30 - 12.30 uur

Bezoekadres

Koning Willem-Alexanderplein 1
6921 ES Duiven

Postadres

Postbus 6
6920 AA Duiven

E-mailadres

gemeente@duiven.nl

Telefoonnummer 

(0316) 279 111

Blijf op de hoogte en volg ons online