Plakse Weide

De locatie Plakse Weide is een uitbreidingslocatie in Duiven en ligt ten noorden van de Rijksweg en ten zuidoosten van de Vergertlaan. Met de ontwikkeling van Plakse Weide wil de gemeente Duiven samen met de ontwikkelaars een nieuwe woonwijk realiseren met veel ruimte voor betaalbare huur- en koopwoningen. Op 5 juli 2022 heeft de gemeenteraad ingestemd met het Ontwikkelplan Plakse Weide.

Stand van zaken Plakse Weide

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Plakse Weide’ en het ontwerpbesluit ‘hogere grenswaarden geluid Plakse Weide’ hebben tot 19 juli 2023 ter inzage gelegen. Tijdens de inzageperiode is er een informatieavond geweest voor inwoners op maandagavond 19 juni. Tijdens deze avond ging de gemeente persoonlijk in gesprek met omwonenden en belangstellenden om vragen te beantwoorden of om een toelichting te geven op de stukken.

Ingediende zienswijzen

De gemeente heeft diverse zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit ‘hogere grenswaarden geluid Plakse Weide’ ontvangen. Op dit moment is de gemeente bezig met het opstellen van de zienswijzenota voor beide besluiten. De zienswijzen worden gebundeld in twee zienswijzennota’s en ter besluitvorming aangeboden aan de bevoegde organen. Voor het bestemmingsplan is dit de gemeenteraad van Duiven. Voor het besluit hogere grenswaarden geluid is dit het college van burgemeester en wethouders.

Stedenbouwkundig ontwerp en het beeldkwaliteitsplan

Op donderdagavond 13 juli organiseerde de ontwikkelaar van Plakse Weide een informatieavond over het stedenbouwkundig ontwerp en het beeldkwaliteitsplan. Tijdens de presentatie die gehouden is door de ontwikkelaar zijn ook delen van het concept-beeldkwaliteitsplan getoond. Het concept-beeldkwaliteitsplan is nog niet vastgesteld door het college en de gemeenteraad en er kunnen inhoudelijke zaken wijzigen. Het definitieve Beeldkwaliteitsplan wordt tegelijkertijd met het bestemmingsplan Plakse Weide ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad.

Mocht u het concept-beeldkwaliteitsplan willen ontvangen, dan kunt u deze opvragen door een e-mail te sturen naar woningbouw@duiven.nl.  

Meer informatie

Wilt u het proces van Plakse Weide goed blijven volgen? Ga dan naar de projectenpagina over de Plakse Weideexterne-link-icoon. Hier vindt u ook contactgegevens.

Heeft u een vraag aan de gemeente over Plakse Weide? Stuur dan een mail naar: woningbouw@duiven.nl.

Veelgestelde vragen en antwoorden

Hieronder vindt u een compleet overzicht van al deze vragen en antwoorden. Staat uw vraag er niet tussen? Of heeft u een andere vraag? Stel uw vraag dan tijdens de volgende bewonersavond of stuur een e-mail naar plakseweide@klaassen.com.

Antwoord op vragen woningbouw Plakse weide

Er is een verkenning gedaan naar drie locaties. Daaruit bleek dat woningbouw op al deze locaties mogelijk is. De gemeenteraad wil starten met de locaties Plakse Weide en Ploen Noord.

De gemeenteraad beslist uiteindelijk of zij akkoord gaat met het plan voor Plakse Weide.

Inwoners konden in het lopende participatieproces hun ideeën over en aandachtspunten bij  het stedenbouwkundig plan voor Plakse Weide meegeven aan BPD en KlaassenGroep. Dit proces liep tot en met juli 2023. Deze adviezen zijn waar mogelijk meegenomen.

Dit risico ligt bij de ontwikkelaars.

Het maakt eigenlijk niet uit wie de kosten maakt. De kosten die gemaakt worden om de ontwikkeling mogelijk te maken zijn straks verwerkt in de verkoopprijzen. Uiteraard worden de verkoopprijzen ook bepaald door de actuele marktwaarde van woningen en door het woningbouwprogramma dat door de gemeenteraad is. 

Als u geïnteresseerd bent in een woning kunt u een mail sturen aan plakseweide@klaassen.com. Er wordt een lijst met geïnteresseerden bijgehouden en in het geval van nieuws wordt u op de hoogte gehouden.

Dat is momenteel nog niet bekend.

Daar kunnen wij op dit moment nog niks over zeggen. Wanneer het verhuur- en verkooptraject wordt gestart, volgt hierover meer duidelijkheid.

Er is op dit moment een grote vraag naar alle typen woningen, niet alleen sociale huurwoningen. We willen de toekomstige woonwijk op Plakse Weide een goede afspiegeling laten zijn van de Duivense bevolking en daarom streven wij naar een gemengd woningbouwprogramma.

Het exacte programma zal samen met de woningcorporatie vastgesteld worden. Hierover wordt later meer bekend.

Hierover wordt later meer bekend.

De vastgestelde kaders en uitgangspunten van de gemeenteraad geven ruimte om in totaal maximaal 10% van de woningen aan te bieden in de prijscategorie dure koop.

Dat is momenteel nog niet bekend.

Het is de doelstelling van zowel de gemeente als BPD en de KlaassenGroep dat er een woonwijk wordt gemaakt die groen en kindvriendelijk is, maar ook geschikt is voor starters en senioren.

Het stedenbouwkundig plan moet voldoen aan de parkeernormennota van de gemeente. Dit betekent dat de ontwikkelaar voldoende ruimte moet reserveren in het plan voor parkeergelegenheid.

Het plan moet voldoen aan alle geldende wet- en regelgeving. Om te toetsen of de toekomstige wijk de steeds zwaardere neerslag aankan is een watertoets gedaan. Dit is een berekening die wordt opgesteld door een daarin gespecialiseerd bedrijf. Deze berekening zal vervolgens gecontroleerd worden door de gemeente en het waterschap. Regels over waterberging zijn opgenomen in het bestemmingsplan.

De locatie Plakse Weide ligt ingesloten tussen de Rijksweg, Vergertlaan en Oostsingel en wordt aan de oostzijde begrensd door een ondergrondse gasleiding. Deze plangrenzen hanteren wij op dit moment bij de planuitwerking.

Plakse Weide wordt ontsloten via één ontsluiting op de Rijksweg. Er wordt nog een tweede calamiteitenontsluiting gerealiseerd. Op dit moment is de locatie hiervan nog niet bekend.

Afspraken over binnen- en buitenplanse kosten tussen de gemeente en BPD/KlaassenGroep zijn in een anterieure overeenkomst.

Zodra de gemeenteraad een besluit heeft genomen over het bestemmingsplan en stedenbouwkundig plan dat samen met omwonenden en geïnteresseerden is opgesteld, zullen wij onderzoeken hoe we de overlast van de bouw tot een minimum kunnen beperken. Het heeft onze voorkeur om de woonwijk in een korte periode en tijdens een constante bouwstroom te realiseren. Of dit in de praktijk ook gaat lukken hangt af van verschillende omstandigheden zoals bijvoorbeeld marktomstandigheden op dat moment.

Er heeft nog geen besluitvorming plaatsgevonden over de vraag hoe met de actuele geursituatie wordt omgegaan in relatie tot de voorgenomen woningbouw Plakse Weide.

Zoveel als redelijkerwijs mogelijk is.

Netwerkanalyse verkeer

Nieuwe woningen zorgen voor meer verkeer in en om Duiven. Wij hebben onderzocht hoe de doorstroming van het verkeer er in de toekomst komt uit te zien. In april 2022 heeft onderzoeksbureau SWECO in opdracht van de gemeente deze analyse uitgevoerd. Het eindrapport van SWECO is nu beschikbaar en op te vragen door een mail te sturen naar woningbouw@duiven.nl.

Veelgestelde vragen en antwoorden

De gemeente wil graag dat er meer woningen gebouwd worden in Duiven. Meer woningen betekent meer verkeer. En meer verkeer kan ook meer verkeersgeluid betekenen. Daarom hebben we onderzoek gedaan naar hoe de verkeersstromen er in de toekomst uitzien. Op dit moment  onderzoeken we of een toename van het verkeer ook een toename van geluid betekent. Wij willen graag weten of we op basis van dit onderzoek problemen kunnen verwachten in de toekomst. Dit onderzoek noemen we de analyse verkeer en geluid.

Met hulp van onderzoeksbureau SWECO hebben we onderzoek gedaan naar de doorstroming van het verkeer in Duiven. We hebben gekeken hoe de doorstroming van het verkeer op het hoofdwegennet van Duiven er uit ziet in 2030. We hebben voor dit onderzoek even de aanname gedaan dat in 2030 alle woningen die we op dit moment kunnen bedenken zijn gebouwd. Dit onderzoek heet een netwerkanalyse verkeer.

Met hulp van onderzoeksbureau DAT mobility laten we geluidskaarten maken. We maken voor deze kaarten gebruik van de gegevens van de analyse verkeer. In de geluidskaarten die we laten maken zal te zien zijn hoeveel geluid er op elke plek in de gemeente is. Ook deze geluidskaarten gaan uit van het toekomstbeeld in 2030.

De gemeenteraad streeft er naar om voor 2040 in totaal 900 tot 1.200 woningen erbij te laten bouwen in Duiven. Deze ambitie staat in de Woonvisie 2021-2030 die op 20 juni 2021 is vastgesteld.

In de analyse verkeer en geluid gaan we uit van 1.309 nieuwe woningen. Op deze manier krijgen we een beeld van wat er gebeurt als er nog meer woningen bij komen. En weten we ook zeker dat de oplossingen die we bedenken toekomstbestendig zijn. Hoeveel woningen er echt gerealiseerd worden blijft een besluit van de gemeenteraad.

De (netwerk)analyse verkeer is met hulp van onderzoeksbureau SWECO afgerond. Het eindrapport is beschikbaar en op te vragen door een mail te sturen naar woningbouw@duiven.nl

Onderzoeksbureau DAT Mobility gaat een analyse uitvoeren naar het geluid. We zijn nu in overleg met DAT Mobility welke gegevens ze hier precies voor nodig hebben.

Voor de analyse verkeer en geluid is het participatieniveau informeren en raadplegen vastgesteld. Dit betekent dat we inwoners zo goed als mogelijk informeren over de voortgang. En dat we inwoners op sommige momenten vragen om een reactie en inbreng.

De gemeente bestudeert zorgvuldig alle opmerkingen, ideeën en aandachtspunten van inwoners. De gemeente bepaalt of er met een opmerking, idee of aandachtspunt ook iets gedaan wordt.

Er is een regionaal verkeersmodel dat jaarlijks bijgesteld wordt. Dit verkeersmodel bestaat uit een model met een weergave van de huidige situatie en een model waarin 10 jaar vooruit wordt gekeken. Telkens als het nieuwe verkeersmodel verschijnt, maken we hierbij ook geluidskaarten. De gemeente is dus jaarlijks bezig met het vooruit kijken naar hoe verkeer en geluid er in de toekomst uit ziet. Ook komt het voor dat een inwoner een klacht heeft over een bestaande verkeerssituatie of over geluid. Als er een klacht binnen komt beoordelen we of deze klacht aanleiding geeft voor nader onderzoek.

Op het moment dat iemand een bestemmingsplan wil wijzigen omdat hij of zij bijvoorbeeld nieuwe woningen wil gaan bouwen moet er ook onderzoek gedaan worden naar verkeer en geluid.

De uitkomsten van de (gemeentelijke) analyse verkeer en geluid worden voor twee doelen gebruikt:

A. Bij Plakse Weide willen we een bestemmingsplan in procedure brengen. Uit het verkennende verkeersonderzoek van de ontwikkelaar blijkt dat het verkeer in de toekomst mogelijk niet meer goed doorstroomt op de Vergertlaan. De uitkomsten van de (gemeentelijke) analyse verkeer en geluid gebruiken we om te toetsen of de oplossingen die we hiervoor bedenken toekomstbestendig zijn.

B.  Daarnaast laat de analyse verkeer en geluid zien of we in de toekomst op andere plekken in de gemeente knelpunten kunnen verwachten. Eind dit jaar starten we met de actualisatie van het mobiliteitsplan 2016-2026. De uitkomsten van de analyse verkeer en geluid worden meegenomen in dat proces.