Meedoen

Als inwoner van Duiven kunt u uw mening kenbaar maken aan de gemeenteraad. Op verschillende manieren. Hieronder leest u welke:

Meepraten tijdens de Politieke Avond

U bent bij de verschillende onderwerpen aan de Ronde Tafels en aan de Debattafels een volwaardig deelnemer. Alleen het zogenaamde adviesrecht over het vervolg blijft voorbehouden aan raadsleden en fractieassistenten. Voor een goed verloop van de avond hebben we met elkaar een aantal spelregels afgesproken:

  • Volg de aanwijzingen van de voorzitter op. Het is zijn rol en taak om het gesprek in goede banen te leiden, onder andere door er voor te zorgen dat iedereen aan het woord komt.
  • Gebruik algemene fatsoensnormen, onder andere in het taalgebruik.
  • Het gesprek is inhoudelijk en zakelijk van aard, speel dus niet op de persoon.
  • Geef de ander de gelegenheid zijn mening te geven.

Mocht u namens een vereniging, instelling of belangenorganisatie willen meepraten dan is de hoofdregel dat er per tafel één persoon namens bijvoorbeeld de vereniging aanschuift.

Wilt u meepraten aan een tafel? Meldt u dan vooraf bij de griffie via griffie@duiven.nl of telefonisch via het algemene nummer. Vermeld daarbij voor welk onderwerp u komt en namens wie u wilt meepraten.

Een Ronde Tafel aanvragen

Voor ‘grote’ onderwerpen die in Duiven spelen kunt u zelf een Ronde Tafel aanvragen.

De voorbereiding van een dergelijke Ronde Tafel kost enige tijd. Neemt u daarom eerst contact op met de griffie om te kijken of uw onderwerp geschikt is voor een Ronde Tafel. En als dat zo is hoe we deze vorm kunnen geven. Eventueel kunnen raadsleden uw onderwerp ‘adopteren’ en verder brengen in het besluitvormingsproces.

Een Ronde Tafel wordt aangevraagd bij de Agendacommissie. Deze commissie bestaat uit de voorzitters van de Politieke Avond en een aantal adviseurs. Zij bewaken de agenda van de Politieke Avond en beoordelen of uw aanvraag inderdaad leidt tot een Ronde Tafel.

Het kan ook zijn dat we samen besluiten dat een andere vorm van invloed uitoefenen geschikter is.

Burgerspreekrecht tijdens de Raadsavond

Een onderwerp dat niet op de agenda staat van de Politieke Avond kunt u ook onder de aandacht brengen door gebruik te maken van het Burgerspreekrecht tijdens de Raadsavond. In het ‘over-en-weer’ krijgt u in dat geval maximaal vijf minuten om het woord te richten tot de raads- en collegeleden, alsmede de fractieassistenten. Uw inbreng heeft het karakter van een kort betoog: u geeft onderbouwd met argumenten uw standpunt weer. Na uw inbreng is er gelegenheid voor de raadsleden, fractieassistenten en collegeleden om vragen aan u te stellen. Hier gelden naast de hierboven al genoemde spelregels aanvullend:

  • Uw bijdrage dient betrekking te hebben op zaken die de gemeente aangaan.
  • Het spreken over personen is uitsluitend toegestaan als dit voor de zakelijk inhoudelijke argumentatie van belang is. Het beledigen van personen is niet toegestaan. Bij beschuldigingen en/of verwijten richting bestuurders en ambtenaren over gedragingen kan men bezwaar indienen bij het bestuursorgaan waarvan de bestuurder deel uitmaakt. Eventueel kan men beroep aantekenen bij de commissie voor de bezwaarschriften in de gemeente.
  • U kunt geen gebruik maken van het Burgerspreekrecht over onderwerpen die open staan voor bezwaar en beroep of onder de rechter zijn of over keuzes dan wel aanbevelingen voor voordracht of benoeming van personen.

U krijgt van de voorzitter van het ‘over-en-weer’ te horen wanneer u aan de beurt bent.

Gebruik maken van het Burgerspreekrecht? Meldt u aan bij de griffie uiterlijk vóór 9.00 uur op de dag van de Raadsavond. Meldt  u vooraf bij de griffie via griffie@duiven.nl of telefonisch via het algemene nummer.

Een brief schrijven aan de raad

Staat u liever niet in de schijnwerpers? U kunt ook een brief schrijven aan de raad. Dit kan per e-mail via gemeente@duiven.nl of per post gericht aan:

Gemeenteraad van Duiven
Postbus 6
6920 AA Duiven

Uw brief komt dan bij de griffie terecht en zij zorgen voor de verspreiding naar alle raadsleden en fractieassistenten. Wees u er van bewust dat uw brief ook op de Lijst Ingekomen Stukken terecht komt. Deze lijst is openbaar en te vinden op internet. Ook uw brief is daarmee openbaar en in zijn geheel terug te lezen op internet.