Functie en rol gemeenteraad

Wat is en wat doet de gemeenteraad?

De gemeenteraad:

  • bepaalt de hoofdlijnen van het beleid
  • controleert het college van B&W
  • vertegenwoordigt de inwoners van Duiven

Raadsleden treden op namens de inwoners. En besluiten - bijvoorbeeld via de begroting - hoeveel geld waaraan wordt besteed. Bekijk daarvoor onder andere de Programmabegroting of de Jaarverantwoording. Ook besluit de gemeenteraad over gemeentelijke wetten. Kijk daarvoor onder andere op Wetten en regels gemeente. Vaak gaat het over onderwerpen die veel inwoners aangaan zoals wonen, werken, cultuur en recreatie. De raad geeft over veel onderwerpen kaders mee aan het college van B&W. Vervolgens controleert de raad of het college zich aan de afspraken heeft gehouden.

Vergaderingen

De gemeenteraad vergadert meerdere keren per jaar. Het kan gaan om voorbereidende vergaderingen (Ronde Tafels en Debattafels) of om besluitvormende bijeenkomsten (tijdens de raadsvergadering). Alle vergaderingen zijn in het gemeentehuis en in principe openbaar. Op de Vergaderkalenderexterne-link-icoon staat wanneer en waarover de gemeenteraad vergadert. Bij de agendapunten vindt u de vergaderstukken.

Indien u vanwege een functiebeperking de vergadering niet zonder ondertiteling kunt volgen, dan kunt u een verslag van de vergadering opvragen bij de griffie. Dit doet u door een mail te sturen naar: griffie@duiven.nl.
Vermeld bij uw aanvraag om welke vergadering het gaat.

Voor meer informatie over de gemeenteraad kunt u bij de Raadsgriffie terecht.