Bodeminformatie inleveren als XML-bestand

In sommige gevallen is het nodig om een milieuhygiënisch bodemonderzoek in te leveren bij de gemeente Duiven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan voorwaarden bij (Omgevings)vergunningen of een voorgenomen planwijziging. Het kan ook zo zijn dat een adviesbureau opdracht krijgt van de gemeente om een bodemonderzoek uit te voeren. Deze onderzoeken moeten in het zogeheten XML formaat worden aangeboden.

Goed om te weten

De bodemonderzoeksgegevens worden na beoordeling ingevoerd in een bodeminformatiesysteem. Veel waarde wordt gehecht aan een efficiënte en kwalitatief goede overdracht van bodemonderzoeksgegevens. Het is van groot belang dat digitaal goed en compleet zijn.

Om bodeminformatie opnieuw te kunnen gebruiken, in bijvoorbeeld de bodemkwaliteitskaart, zijn sommige gegevens heel belangrijk. Daarom is een minimale dataset afgesproken voor de digitale aanlevering.

Het resultaat van een bodemonderzoek wordt als volgt geleverd:

 • 1 x digitale rapportage in Pdf. Het aan te leveren Pdf-bestand heeft slechts 1 bodemrapportage. Zijn er meer onderzoeken uitgevoerd, dan betekent dit ook aanlevering van meer Pdf’s.
 • 1 x aan te leveren XML-bestand van het onderzoek.

Algemene eisen XML

Het aan te leveren XML-bestand heeft een aantal voorwaarden:

 1. Het XML bestand heeft technisch het actuele SIKB0101 uitwisselingsformaat. Bestanden die gemaakt zijn volgens een oudere versie dan versie 12.0.0 zijn niet in te lezen en worden niet geaccepteerd. Onze softwareleverancier heeft daarnaast aangegeven dat versies jonger dan 13.5.0 niet kunnen worden ingelezen.
 2. Eén XML-bestand voor ieder uitgevoerd bodemonderzoek. XML-bestanden waarbij een van de volgende situaties van toepassing is, worden niet geaccepteerd:
  • onderzoeksgegevens van één bodemonderzoek die zijn verdeeld over meer XML-bestanden of;
  • onderzoeksgegevens van meer bodemonderzoeken die zijn samengevoegd tot één XML-bestand.
 3. Gegevens zijn precies hetzelfde aan de informatie zoals in het Pdf-bestand staat vermeld (alle meetpunten staan op dezelfde plek als op de kaart in Pdf).
 4. Analyses die in het veld worden uitgevoerd worden als analyses meegeleverd. Bijvoorbeeld pH en Ec metingen.
 5. Het XML-bestand bevat de data van het veldwerk als de basisdataset onderzoeksgegevens en is ook tenminste gevuld met de gegevens uit de tabel minimale dataset XML.

Tabel minimale dataset XML

Hieronder staat een tabel met daarin de minimale dataset die te gebruiken is voor de aan te leveren XML. Deze tabel kan worden gezien als extra op wat al is opgenomen in de basisdatasetexterne-link-icoon.

OnderdeelgegevensGegevens per onderdeel
Rapportgegevens
 • Rapportnaam: type onderzoek + straat + huisnummer + plaatsnaam met eventueel bedrijfs- of terreinnaam. Bijv. verkennend bodemonderzoek aan de Winkelstraat 14 te Groessen (Garage Jopie).
 • Type onderzoek.
 • Aanleiding, conclusie en vervolg.
 • Naam adviesbureau.
 • Rapportnummer.
 • Rapportdatum.
 • Naam laboratorium.
Meetpuntgegevens
 • Boringnaam.
 • Boringtype.
 • Bodemlaag.
 • Einddiepte boring in meter.
 • Grondwaterstand in meter.
 • Filter: -filternaam en filterdiepte (diepte bovenkant en diepte onderkant in meter minus maaiveld (m-mv)).
 • X- en Y-coördinaten.
Monstergegevens
 • Veldmonster (volledig).
 • analysemonster (volledig).
 • Naam (meng)monster.
 • Monstertype (bodem/sediment/asfalt/verharding).
 • (meng)Monstersamenstelling.
 • (meng)Monsterdiepte (diepte bovenkant en diepte onderkant in m-mv).
Analysegegevens
 • Component.
 • Analyseresultaat.
 • Eenheid analyseresultaat.
 • Referentiewaarde (meetwaarde, detectielimiet, etc.).
 • Analysedatum.
Veld Conclusie Bureau (assesorConclusion)De integrale conclusie uit de rapportage wordt hier overgenomen.
Geometrie meetpunt / boreholeDe geometrie van het meetpunt (met X- en Y-coördinaten).
Koppeling mengmonsters aan georeferentie van de meetpuntenVoor alle mengmonsters geldt dat alle analyseresultaten gekoppeld zijn aan de veldmonsters waaruit het mengmonster is samengesteld.  Dat geldt ook voor asbest.
De contour van het onderzoeksgebiedGeografische contour van het onderzoeksgebied (met X- en Y-coördinaten). Opmerking: bij een riool- of wegtracé bestaat de contour enkel uit de grenzen van het riool- of wegtracé. Hierdoor wordt voorkomen dat naastgelegen woningen en/of terreinen onterecht bij het  onderzoek worden gerekend.