Van peuterspeelzaal naar peuteropvang

8 december 2015
Op 1 januari 2016 stopt de subsidie voor het regulier peuterspeelzaalwerk in de gemeente Duiven. Hierdoor heeft Stichting Mikado peuterspeelzalen omgevormd naar peuteropvang. Deze worden in 2016 overgenomen door Zonnekinderen. Ook de Groene Ring is bezig met de omvorming van haar peuterspeelzalen.

Kinderopvangtoeslag

De omvorming naar peuteropvang maakt het voor ouders mogelijk om  in aanmerking te komen voor kinderopvangtoeslag van het rijk. Dit maakt het voor veel ouders mogelijk om hun kind gebruik te laten maken van een voorschoolse voorziening (peuteropvang). Informatie over de voorwaarden die gesteld worden aan het ontvangen van kinderopvangtoeslag, kunt u vinden op www.belastingdienst.nl.

Nieuwe regeling

Er blijft een groep ouders waarvan hun kind geen gebruik meer kan maken van de peuteropvang. Oorzaak hiervan is: de subsidie voor het regulier peuterspeelzaalwerk stopt en men komt niet in aanmerking voor kinderopvangsubsidie, omdat de kosten voor peuteropvang voor een ouder te hoog worden. Dit gegeven is inmiddels ook doorgedrongen bij het rijk en er is toegezegd dat er een maatregel komt om dit op te vangen. Een uitwerking hiervan is nog steeds niet bekend. Dit maakt het moeilijk op voorhand aan te geven of (is de rijksregeling afdoende) en welke aanvullende regeling de gemeente Duiven dan kan bieden.

De basisregel is dat de ouders primair zelf verantwoordelijk zijn voor de bekostiging. De raad heeft in de begroting 2016 geld beschikbaar gesteld voor het treffen van een regeling voor die ouders die niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag.

Om voor de ouders en de peuteropvangorganisaties voor 2016 enige duidelijkheid te geven willen wij u nu informeren over ons voornemen, gelet op het nieuwe jaar en dat ouders hun kinderen nu moeten aanmelden.

Op zo kort mogelijke termijn geven wij vorm aan een regeling en worden organisaties, die peuteropvang bieden en de ouders over deze regeling geïnformeerd. Organisaties worden geïnformeerd middels een brief. Ouders worden geïnformeerd door de betreffende organisaties en via deze website  Wij streven ernaar om  deze maand meer duidelijkheid te geven.

Uitgangspunten voor de regeling zijn:

  • Het wordt een regeling voor ouders die niet beschikken over voldoende middelen om hun kind te laten deelnemen aan de peuteropvang. Welke voorwaarden hieraan gesteld worden (bijvoorbeeld u beschikt over een inkomen uit werk) vraagt nog nadere uitwerking
  • De regeling is aanvullend op de komende rijksregeling
  • De regeling gaat in per 1 januari 2016 (eventueel met terugwerkende kracht over het jaar 2016)

Meer informatie

Voor vragen kunt u contact opnemen via telefoon (0316) 279 111 of per e-mail:  gemeente@duiven.nl.