Taken college van B & W

Het college van burgemeester en wethouders is het dagelijks bestuur van de gemeente. Het college voert het beleid van de gemeente uit. De gemeenteraad neemt de besluiten over dat beleid en controleert of het college het goed uitvoert.

Beleid uitvoeren

In het collegeprogramma staat hoe het college het beleid wil uitvoeren. Hierin staan plannen voor de 4 jaar dat het college zit, maar ook voor daarna.

pdf Coalitieakkoord 2018-2022 (PDF, 4.37 MB)
 

Verantwoording

Op vergaderingen van de gemeenteraad legt het college verantwoording af: hoe heeft het college het beleid uitgevoerd en waarom heeft het bepaalde besluiten genomen? Als de gemeenteraad het daarmee niet eens is, kan het college een ander besluit nemen. In het uiterste geval worden 1 of meerdere wethouders naar huis gestuurd.

Taken

De burgemeester en wethouders hebben ieder hun eigen portefeuille. In de portefeuille staan de taken waar zij zich mee bezighouden. Bij hun werkzaamheden krijgen burgemeester en wethouders adviezen van de gemeentesecretaris.

pdf Portefeuilleverdeling college Duiven 2018-2022 (PDF, 334.48 KB)
 

Vergaderingen

Het college vergadert iedere dinsdagochtend. De burgemeester is voorzitter. Van elke B en W-vergadering wordt een verslag gemaakt: de openbare B en W-besluitenlijst.

Gedragscode bestuurlijke integriteit

Het gemeentebestuur van Duiven (gemeenteraad, commissies en college van B en W) hechten veel waarde aan de integriteit van hun handelen. Als volksvertegenwoordiger hebben zij een voorbeeldfunctie in de maatschappij. Zij zitten als het ware in een ‘glazen huis’ en moeten verantwoording af kunnen leggen over hun gedrag en handelen.

In de gedragscode bestuurlijke integriteit gemeente Duiven worden afspraken vastgelegd over bijvoorbeeld het gebruiken van gemeentelijke voorzieningen, declaratiegedrag en uitgaven, nevenfuncties, verstrekken van informatie enzovoorts.

pdf Gedragscode bestuurlijke integriteit gemeente Duiven (PDF, 600.52 KB)

Voor meer informatie over deze code kunt u contact opnemen met de griffier:

G.J. (Josien) van Buren-van den Berg
(0316) 27 92 52
griffie@duiven.nl