Subsidiebeleid wordt stimuleringsbeleid

De gemeente Duiven heeft het afgelopen anderhalf jaar in samenwerking met verenigingen en stichtingen een nieuw beleid ontwikkeld. Het nieuwe Stimuleringsbeleid vervangt per 1 januari 2018 het huidige Subsidiebeleid.

Goed om te weten

Nieuw Stimuleringsbeleid

Stimuleren in plaats van subsidiëren. Dat is de kern van het nieuwe Stimuleringsbeleid. Stimuleren van onze samenleving en ons rijke verenigingsleven met een toekomstbestendig bestaan en meer zekerheid. Dit betekent een andere manier van samenwerken, zowel voor de verenigingen, stichtingen en andere organisaties, maar ook voor de gemeente. Maar het levert veel op, voor beide partijen: een gezonde toekomstbestendige relatie voor de samenleving.

Het nieuwe Stimuleringsbeleid bestaat uit vijf lijnen

Lijn 1 – Ontwikkelgericht ondersteunen

Veel verenigingen geven aan dat zij voor grote uitdagingen staan. Zoals het aantrekken van meer leden en vrijwilligers, het genereren van meer inkomsten of het versterken van de bestuurskracht. Om toe te groeien naar een toekomstbestendig verenigingsleven gaan we met deze subsidierelaties in gesprek. In een meerjarenplan wordt helder wat nodig is voor een goed toekomstperspectief en welke vorm van ondersteuning nodig is. Een voorbeeld van ondersteuning is het tijdelijk beschikbaar stellen van een accommodatie of de hulp van een consulent. Deze consulent kan helpen bij het opstellen van en adviseren over de begroting. Het doel is dat verenigingen niet meer afhankelijk hoeven zijn van een gemeentelijke subsidie.

Lijn 2 – Ondersteunen van allianties

Samenwerking is geen doel op zich, maar kan oplossingen mogelijk maken. Denk bijvoorbeeld aan een vereniging die op zoek is naar een nieuwe accommodatie, terwijl een andere vereniging nog ruimte heeft. De gemeente ondersteunt deze samenwerkingen en ontmoetingen tussen verenigingen.

Lijn 3 – Gemeente als partner

Allereerst wil de gemeente zich meer dienstverlenend gaan opstellen naar verenigingen. Denk bijvoorbeeld aan een vaste contactpersoon vanuit de gemeente, het vereenvoudigen van procedures en vergunningsaanvragen en betere informatievoorziening.

Daarnaast gaan we verenigingen ondersteunen die activiteiten organiseren gericht op de maatschappelijke opgaven die we als gemeente hebben. Deze zijn gericht op onderwerpen zoals langer zelfstandig wonen en meedoen naar vermogen. Komend najaar worden deze onderwerpen en bijkomende vormen van ondersteuning verder uitgewerkt.

Lijn 4 – Helder samenspel met professionals

Professionals (zoals Mikado en Kunstwerk) krijgen een grotere ondersteunende rol naar verenigingen toe. De ervaring is dat professionele organisaties soms concurreren in hun activiteiten met de activiteiten van verenigingen. Dit is niet de bedoeling. Als deze ondersteunende rol betekent dat professionals meer geld nodig hebben, zal dit niet gefinancierd worden uit het subsidiebudget.

Lijn 5 – Investeren in initiatieven

Als gemeente gaan we nieuwe initiatieven stimuleren. Dit betekent niet alleen financiële ondersteuning, maar bijvoorbeeld ook informeren, helpen bij het vinden van een accommodatie of ondersteunen in het creëren van een netwerk. Ook gaan we experimenteren met het mee laten denken van inwoners bij de beoordeling van initiatieven.

Voor wie is dit beleid?

Dit beleid is bedoeld voor de subsidierelaties. Dit zijn verenigingen, stichtingen of andere organisaties die jaarlijks subsidie van de gemeente ontvangen. Bijvoorbeeld sport- en muziekverenigingen, wijk- en dorpsraden en professionele organisaties op het gebied van welzijn en jeugd.

Daarnaast is dit beleid ook bedoeld voor mensen met een (nieuw) initiatief, waarin de gemeente kan investeren.

Subsidie aanvragen

Voor bestaande en nieuwe subsidierelaties 

Eén van de veranderingen is dat elke bestaande of nieuwe subsidierelatie een meerjarenplan gaat opstellen. Dat meerjarenplan geeft beide partijen meer duidelijkheid en zekerheid over de toekomst. En daarmee ook over de benodigde ondersteuning van de gemeente. Maar hoe pak je het maken van een meerjarenplan aan? Dat doen we samen! En om daarbij te kunnen helpen is onderstaand stappenplan opgesteld.

Stap 1 - De verkenning

Bent u een bekende subsidierelatie van ons, dan hoeft u niks te doen: wij nodigen u uit voor een gesprek. U mag uiteraard ook met ons contact opnemen.
Heeft u niet eerder ondersteuning (zoals een subsidie)  aangevraagd, maar wilt u dat nu wel, neem dan contact met de gemeente op voor een vrijblijvende afspraak. 
Samen plannen we een gesprek en bespreken het volgende: 

 • Wij lichten het Stimuleringsbeleid toe en beantwoorden uw eventuele vragen hierover.
 • samen lopen we uw subsidieaanvraag van 2018 door: welk bedrag heeft u voor 2018 aangevraagd, hoe ziet uw begroting eruit en waaruit bestaat uw activiteitenplan?
 • We bespreken samen wat de kansen en uitdagingen zijn voor uw vereniging of stichting. Voorbeelden van kansen zijn het aanspreken van nieuwe doelgroepen of een betere bezetting van uw accommodatie. Uitdagingen zijn bijvoorbeeld een teruglopend ledenaantal, tekort aan vrijwilligers of het huurtarief van uw accommodatie. 
 • We bekijken in het gesprek hoe de lijnen uit het Stimuleringsbeleid kunnen ondersteunen in uw behoefte. Bijvoorbeeld kansen voor samenwerking met een andere partij, een verenigingsconsulent die die kan meekijken naar een begroting of het vereenvoudigen van een vergunningaanvraag. 

Stap 2 – Het meerjarenplan 

Voor de volgende afspraak, maakt u een eerste versie van een meerjarenplan voor uw organisatie. Onderdelen van het meerjarenplan zijn: 

 • Waar staat uw organisatie op dit moment? 
  Denk hierbij aan  wat uw plek is als vereniging in de samenleving, de opbouw van uw vereniging, uw financiële situatie (uw begroting of jaarrekening), uw ledenaantallen,  uw accommodatie en uw vrijwilligers.
 • Waar wilt u dat uw organisatie over vier jaar staat?
  Hierbij kunnen dezelfde onderwerpen aan bod komen als bij de eerste vraag, maar hierbij kunt u aangeven over hoe u zou willen dat uw organisatie zich in de toekomst ontwikkelt. Wilt u groeien als vereniging of juist inkrimpen? Wilt u de huidige activiteit(en) doorzetten of juist verbreden? Of heeft u nog andere ambities?
 • Wat bent u van plan om te gaan doen om daar te komen?
  Geef hierbij concreet aan hoe u die plannen wilt waarmaken. U wilt bijvoorbeeld meer leden aantrekken: geef dan concreet aan hoe u dit wilt aanpakken. 
 • Wat heeft u hiervoor nodig?
  Wat kunt en gaat u zelf doen? Heeft u iets nodig van andere partners? En welke ondersteuning van de gemeente heeft u nodig? Uiteraard kunnen wij met u meedenken, een verenigingsconsulent voor u inschakelen, u helpen in het vinden van de juiste partners om mee samen te werken, financieel ondersteunen, etc.

Trekt u liever met een partner op om te komen tot dit plan? Of kunt u gebruik maken van een format van uw bond? Dan kan dat uiteraard! Hieronder staan enkele voorbeelden.

pdf Meerjarenplan 1 (PDF, 1.12 MB) pdf Meerjarenplan 2 (PDF, 702.8 KB) pdf Meerjarenplan 3 (PDF, 161.98 KB)

Stap 3 – De puntjes op de ‘i’

Zodra u de eerste versie van uw plan gereed hebt, maakt u met uw contactpersoon bij de gemeente een vervolgafspraak. Tijdens deze afspraak lopen we het plan samen door en kunt u vragen stellen over zaken die onduidelijk zijn of waarover u twijfelt. Wij stellen eventueel aanvullende vragen die kunnen helpen om uw meerjarenplan aan te scherpen of te verduidelijken. Ook bespreken we de ondersteuning die de gemeente of andere partners kunnen bieden. Het kan zijn dat we vervolgens samen de conclusie trekken dat het plan op enkele punten nog moet worden aangevuld of aangepast. 

Stap 4 – Meerjarige zekerheid

Vervolgens neemt de gemeente een besluit over de ondersteuning van de komende vier jaar. Hierdoor krijgt u dus ook voor een langere termijn zekerheid. We gaan wel jaarlijks met elkaar in gesprek om het meerjarenplan te bespreken en eventueel bij te stellen of aan te vullen.

Meer informatie

Bent u een bekende subsidierelatie van ons, dan hoeft u niks te doen: wij nodigen u uit voor een gesprek. U mag uiteraard ook met ons contact opnemen.

Heeft u niet eerder ondersteuning (zoals een subsidie) aangevraagd, maar wilt u dat nu wel, neem dan contact met de gemeente op voor een afspraak. Hieronder vindt u de juiste contactpersonen. Deze zijn bereikbaar op het telefoonnummer 0316 – 279 111 of via onderstaande mailadressen:

Voor overige vragen met betrekking tot het Stimuleringsbeleid kunt u mailen naar stimuleringsbeleid@duiven.nl.

pdf Nieuw stimuleringsbeleid Duiven (PDF, 812.92 KB) pdf Samenvatting Stimuleringsbeleid (PDF, 1.84 MB) pdf Informeel Extra Stimuleringsbeleid (PDF, 6.57 MB)