Projecten en plannen

Voorontwerp bestemmingsplan Groessen en Loo

Burgemeester en wethouders van de gemeente Duiven maken bekend dat met ingang van 5 oktober 2017 gedurende zes weken het voorontwerp bestemmingsplan “Groessen en Loo”ter inzage ligt:

Meer informatie over het plan vindt u in onderstaande document.

pdf Voorontwerp bestemmingsplan Groessen en Loo (PDF, 13.34 KB)


Voorbereidingsbesluit Centrum Duiven

Burgemeester en wethouders maken ingevolge artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening het volgende bekend:

De gemeenteraad van Duiven heeft in zijn vergadering van 2 december 2016 besloten dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor de nieuwvestiging dan wel uitbreiding van supermarkten in het centrum van Duiven. Het plangebied is aangegeven op de verbeelding met planidentificatienummer NL.IMRO.0226.VBCENTRUM007-VS01.

Met dit voorbereidingsbesluit is het verboden het gebruik van de gronden of bouwwerken in het bepaalde gebied te wijzigen voor nieuwvestiging dan wel uitbreiding van supermarkten. De overige gebruiks- en bouwmogelijkheden van de vigerende bestemmingsplannen blijven in stand.

Meer informatie over het voorbereidingsbesluit vindt u in onderstaand document.

pdf Kennisgeving voorbereidingsbesluit centrum Duiven (PDF, 14.71 KB)


Herinrichting ’t Buske, ’t Weike en de Van Schaikstraat

De voorbereiding van het project Herinrichting ’t Buske, ’t Weike en de Van Schaikstraat is in volle gang. De riolering en de waterleiding worden vervangen. De gemeente bereidt dit project samen met de bewoners voor en kiest samen met de bewoners van de straten de nieuwe inrichting. De herinrichting is nodig omdat een groot deel van de straten open komt te liggen.

Meer informatie over het project Herinrichting ’t Buske, ’t Weike en de Van Schaikstraat


Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Boven-IJssel

Rijkswaterstaat gaat de komende jaren in de Valeplas bij Giesbeek werken aan 17 nieuwe ligplaatsen voor binnenvaartschippers op de IJssel. Hierdoor bevorderen we een vlotte en veilige doorstroming van het scheepvaartverkeer, omdat schippers zich beter aan de wettelijke vaar- en rusttijden kunnen houden. Naast de zeventien ligplaatsen voor de beroepsvaart realiseert Rijkswaterstaat ook ligplaatsen voor de lokale beroepsschippers van Giesbeek. Kijk voor meer informatie op de website van Rijkswaterstaat.

Wat is uw mening?

Om aan te geven hoe en tot welk detailniveau onderzocht gaat worden wat de komst van de overnachtingshaven betekent voor het milieu, heeft de gemeente een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) opgesteld. De NRD ligt vanaf 24 januari tot 25 februari 2016 ter inzage (zie ook de PDF). U kunt op deze NRD een zienswijze indienen. Dit is het eerste moment dat u formeel kunt reageren op de plannen. 

pdf Notitie Overnachtingshaven Giesbeek (PDF, 3.14 MB)

  • Tijdens de inzagetermijn kan iedereen schriftelijk zijn/haar zienswijze kenbaar maken aan het college van burgemeester en wethouders: Postbus 10, 6900 AA Zevenaar.
  • Voor mondelinge zienswijzen en reacties kan een afspraak worden gemaakt met mevrouw B. van der Meer-Harmsen, tel (0316) 595 111 of per mail: b.vandermeer@zevenaar.nl.

Doortrekking A15 en verbreding A12

Rijkswaterstaat trekt de A15 vanaf knooppunt Ressen met twaalf kilometer door naar de A12 (knooppunt Oudbroeken/De Liemers). Minister Schultz-van Haegen heeft op 8 maart 2017, haar handtekening gezet onder het Tracébesluit (TB) voor het project A12/A15 Ressen-Oudbroeken (ViA15). De naam voor de nieuwe aansluiting A15-A12 wordt ‘knooppunt De Liemers’

Meer informatie over de doortrekking van de A15 en verbreding van de A12


Bewegen | Ontmoeten | Sporten | Spelen(BOSS)

Er is een visie in de maak voor de thema’s bewegen, ontmoeten, sporten en spelen. De visie wordt een product van de samenleving. De gemeente heeft niet de leiding, maar is 1 van de partijen.

Meer informatie over BOSS


Vitaal Centrum Duiven

Met het plan Vitaal Centrum Duiven geeft de gemeente uitvoering aan de stedenbouwkundige visie 'Een uitnodigend dorpshart’, die op 23 april 2008 in een referendum is gekozen. Deze visie is opgesteld door stedenbouwkundig adviesbureau Wissing uit Barendrecht. Het plan gaat in z’n totaliteit uit van een uitbreiding aan winkelruimte van 3.500 m² bruto vloeroppervlak en een toevoeging van woningen en appartementen.

Meer informatie over Vitaal Centrum Duiven