Projecten en plannen

Herinrichting straten Groessen

Gemeente Duiven gaat in 2019 deze straten in Groessen opnieuw en duurzaam inrichten:

 • Tempelstraat
 • Dorpstraat
 • Achtergaardsestraat
 • Kerkakkers
 • Catrijnestraat
 • Sint Jozefstraat

Wat gaan we doen?

De riolering is aan vervanging toe. Dit is een goed moment om ook de straten duurzaam in te richten. Denk aan:

 • nieuwe bestrating
 • het vervangen van de riolering
 • het afkoppelen van hemelwater (zodat het regenwater direct in de grond kan trekken)
 • nieuwe beplanting
 • vervangen van armaturen van de openbare verlichting

Meer informatie over de herinrichting en de inloopbijeenkomst

Ontwerp bestemmingsplan "Supermarkten Centrum Duiven"

Eind vorig jaar is door de gemeenteraad een voorbereidingsbesluit genomen voor het centrum van Duiven. Aanleiding voor dit besluit is dat de nu geldende bestemmingsplannen ‘Centrum’ en ‘Vitaal Centrum’ geen beperkingen opleggen aan de uitbreiding en nieuwvestiging van supermarkten in het centrum van Duiven. De gemeente heeft de wens te kunnen sturen op de ruimtelijke gevolgen van supermarkten, zoals verkeer en parkeren. Daarnaast bestaat behoefte regie te voeren op de ruimtelijke structuur van het centrum. In vervolg op het voorbereidingsbesluit is het ontwerp bestemmingsplan Supermarkten Centrum Duiven voorbereid.

Het paraplubestemmingsplan “Supermarkten Centrum Duiven” dat nu in procedure wordt gebracht betreft een thematische herziening van de bestemmingsplannen waarmee het aanbod aan en de situering van supermarkten in het centrum van Duiven wordt gereguleerd. In het bestemmingsplan worden de bestaande rechten van de huidige supermarkten vastgelegd. Aanvullend zijn regels opgenomen over het onder voorwaarden toestaan van uitbreiding dan wel nieuwvestiging van supermarkten.

Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken ligt met ingang van donderdag 23 november 2017 tot en met woensdag 3 januari 2018 voor één ieder ter inzage bij het Omgevingsloket, Koning Willem-Alexanderplein 1 te Duiven. Dit loket is van maandag tot en met vrijdag op afspraak geopend van 8.30 uur tot 12.30 uur. Voor inzage van de stukken kunt u een afspraak maken via de afsprakenmodule op deze website of via telefoonnummer (0316) 27 91 11. Daarnaast is het ontwerpbestemmingsplan te lezen op de gemeentelijke website roview.net en de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl (IDN: NL.IMRO.0226.BPCENTRUM008-ON01).

Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Boven-IJssel

Rijkswaterstaat gaat de komende jaren in de Valeplas bij Giesbeek werken aan 17 nieuwe ligplaatsen voor binnenvaartschippers op de IJssel. Hierdoor bevorderen we een vlotte en veilige doorstroming van het scheepvaartverkeer, omdat schippers zich beter aan de wettelijke vaar- en rusttijden kunnen houden. Naast de zeventien ligplaatsen voor de beroepsvaart realiseert Rijkswaterstaat ook ligplaatsen voor de lokale beroepsschippers van Giesbeek. Kijk voor meer informatie op de website van Rijkswaterstaat.

Wat is uw mening?

Om aan te geven hoe en tot welk detailniveau onderzocht gaat worden wat de komst van de overnachtingshaven betekent voor het milieu, heeft de gemeente een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) opgesteld. De NRD ligt vanaf 24 januari tot 25 februari 2016 ter inzage (zie ook de PDF). U kunt op deze NRD een zienswijze indienen. Dit is het eerste moment dat u formeel kunt reageren op de plannen. 

pdf Notitie Overnachtingshaven Giesbeek (PDF, 3.14 MB)
 • Tijdens de inzagetermijn kan iedereen schriftelijk zijn/haar zienswijze kenbaar maken aan het college van burgemeester en wethouders: Postbus 10, 6900 AA Zevenaar.
 • Voor mondelinge zienswijzen en reacties kan een afspraak worden gemaakt met mevrouw B. van der Meer-Harmsen, tel (0316) 595 111 of per mail: b.vandermeer@zevenaar.nl.

Doortrekking A15 en verbreding A12

Rijkswaterstaat trekt de A15 vanaf knooppunt Ressen met twaalf kilometer door naar de A12 (knooppunt Oudbroeken/De Liemers). Minister Schultz-van Haegen heeft op 8 maart 2017, haar handtekening gezet onder het Tracébesluit (TB) voor het project A12/A15 Ressen-Oudbroeken (ViA15). De naam voor de nieuwe aansluiting A15-A12 wordt ‘knooppunt De Liemers’

Meer informatie over de doortrekking van de A15 en verbreding van de A12

Bewegen | Ontmoeten | Sporten | Spelen(BOSS)

Er is een visie in de maak voor de thema’s bewegen, ontmoeten, sporten en spelen. De visie wordt een product van de samenleving. De gemeente heeft niet de leiding, maar is 1 van de partijen.

Meer informatie over BOSS

Vitaal Centrum Duiven

Met het plan Vitaal Centrum Duiven geeft de gemeente uitvoering aan de stedenbouwkundige visie 'Een uitnodigend dorpshart’, die op 23 april 2008 in een referendum is gekozen. Deze visie is opgesteld door stedenbouwkundig adviesbureau Wissing uit Barendrecht. Het plan gaat in z’n totaliteit uit van een uitbreiding aan winkelruimte van 3.500 m² bruto vloeroppervlak en een toevoeging van woningen en appartementen.

Meer informatie over Vitaal Centrum Duiven