Projecten en plannen

Voornemen bestemmingsplan Woerdstraat 42 Duiven

Burgemeester en wethouders van de gemeente Duiven delen ingevolge artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening mee dat het gemeentebestuur van plan is het bestemmingsplan “Woerdstraat 42, Duiven” voor te bereiden.

Meer informatie over project Voornemen bestemmingsplan Woerdstraat 42 Duiven


Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied 2013, eerste correctieve herziening

Burgemeester en wethouders van de gemeente Duiven maken bekend dat met ingang van donderdag 16 februari 2017 tot en met woensdag 29 maart 2017 ter inzage ligt:

het ontwerp bestemmingsplan ”Buitengebied 2013, eerste correctieve herziening” met identificatiecode NL.IMRO.0226.BPBUITENGEBIED014-ON01.

Plangebied

In het bestemmingsplan Buitengebied 2013 is voor een viertal locaties abusievelijk geen bouwvlak opgenomen. Deze omissie wordt met de eerste correctieve herziening  hersteld.
Het gaat om de volgende locaties: Helhoek 20 Groessen, Ooijsebrug ong. Groessen, Plaksestraat 7/9 Duiven en Rivierweg 25 Duiven.

Inzien

Het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van 16 februari 2017 tot en met 29 maart 2017 voor iedereen ter inzage bij het Omgevingsloket, Koning Willem-Alexanderplein 1te Duiven. Dit loket is van maandag tot en met vrijdag op afspraak geopend van 8.30 uur tot 12.30 uur.

Meer informatie over het plan vindt u in onderstaand document

pdf Publicatietekst Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied 2013, eerste correctieve herziening (PDF, 91.53 KB)


Voorbereidingsbesluit Centrum Duiven

Burgemeester en wethouders maken ingevolge artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening het volgende bekend:

De gemeenteraad van Duiven heeft in zijn vergadering van 2 december 2016 besloten dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor de nieuwvestiging dan wel uitbreiding van supermarkten in het centrum van Duiven. Het plangebied is aangegeven op de verbeelding met planidentificatienummer NL.IMRO.0226.VBCENTRUM007-VS01.

Met dit voorbereidingsbesluit is het verboden het gebruik van de gronden of bouwwerken in het bepaalde gebied te wijzigen voor nieuwvestiging dan wel uitbreiding van supermarkten. De overige gebruiks- en bouwmogelijkheden van de vigerende bestemmingsplannen blijven in stand.

Meer informatie over het voorbereidingsbesluit vindt u in onderstaand document.

pdf Kennisgeving voorbereidingsbesluit centrum Duiven (PDF, 14.71 KB)


Herinrichting ’t Buske, ’t Weike en de Van Schaikstraat

De voorbereiding van het project Herinrichting ’t Buske, ’t Weike en de Van Schaikstraat is in volle gang. De riolering en de waterleiding worden vervangen. De gemeente bereidt dit project samen met de bewoners voor en kiest samen met de bewoners van de straten de nieuwe inrichting. De herinrichting is nodig omdat een groot deel van de straten open komt te liggen.

Meer informatie over het project Herinrichting ’t Buske, ’t Weike en de Van Schaikstraat


Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Boven-IJssel

Rijkswaterstaat gaat de komende jaren in de Valeplas bij Giesbeek werken aan 17 nieuwe ligplaatsen voor binnenvaartschippers op de IJssel. Hierdoor bevorderen we een vlotte en veilige doorstroming van het scheepvaartverkeer, omdat schippers zich beter aan de wettelijke vaar- en rusttijden kunnen houden. Naast de zeventien ligplaatsen voor de beroepsvaart realiseert Rijkswaterstaat ook ligplaatsen voor de lokale beroepsschippers van Giesbeek. Kijk voor meer informatie op de website van Rijkswaterstaat.

Wat is uw mening?

Om aan te geven hoe en tot welk detailniveau onderzocht gaat worden wat de komst van de overnachtingshaven betekent voor het milieu, heeft de gemeente een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) opgesteld. De NRD ligt vanaf 24 januari tot 25 februari 2016 ter inzage (zie ook de PDF). U kunt op deze NRD een zienswijze indienen. Dit is het eerste moment dat u formeel kunt reageren op de plannen. 

pdf Notitie Overnachtingshaven Giesbeek (PDF, 3.14 MB)

  • Tijdens de inzagetermijn kan iedereen schriftelijk zijn/haar zienswijze kenbaar maken aan het college van burgemeester en wethouders: Postbus 10, 6900 AA Zevenaar.
  • Voor mondelinge zienswijzen en reacties kan een afspraak worden gemaakt met mevrouw B. van der Meer-Harmsen, tel (0316) 595 111 of per mail: b.vandermeer@zevenaar.nl.

A15/A12

Rijkswaterstaat trekt de A15 vanaf knooppunt Ressen door naar de A12 (knooppunt Oudbroeken/De Liemers). Minister Schultz-van Haegen heeft begin november haar handtekening gezet onder het ontwerptracébesluit (OTB) voor het project A12/A15 Ressen-Oudbroeken (ViA15). Het OTB is een uitwerking van het tracé ‘Doortrekkingsvariant A15 Noord’ en heeft van 12 november tot en met 23 december 2015 ter inzage gelegen.

Meer informatie over A15/A12


Bewegen | Ontmoeten | Sporten | Spelen(BOSS)

Er is een visie in de maak voor de thema’s bewegen, ontmoeten, sporten en spelen. De visie wordt een product van de samenleving. De gemeente heeft niet de leiding, maar is 1 van de partijen.

Meer informatie over BOSS


Vitaal Centrum Duiven

Met het plan Vitaal Centrum Duiven geeft de gemeente uitvoering aan de stedenbouwkundige visie 'Een uitnodigend dorpshart’, die op 23 april 2008 in een referendum is gekozen. Deze visie is opgesteld door stedenbouwkundig adviesbureau Wissing uit Barendrecht. Het plan gaat in z’n totaliteit uit van een uitbreiding aan winkelruimte van 3.500 m² bruto vloeroppervlak en een toevoeging van woningen en appartementen.

Meer informatie over Vitaal Centrum Duiven