Ontwerp bestemmingsplan “Snelfietsroute F15”

Burgemeester en wethouders van de gemeente Duiven maken bekend dat ter inzage ligt:

het ontwerp bestemmingsplan “Snelfietsroute F15”

Het bestemmingsplan heeft als doel om tijdens de geplande doortrekking van de A15 parallel hieraan een snelfietspad te realiseren, als schakel tussen de reeds bestaande snelfietspaden “De Liemers” en “RijnWaalpad”. Met de aanleg van het fietspad worden de bereikbaarheid en de beleving van het totale gebied voor zowel het woonwerkfietsverkeer als voor de recreatieve fietser sterk verbeterd.

Voor het project ViA15, waar de doortrekking van de snelweg A15 toebehoort, is een Tracébesluit genomen. Het grootste deel van de route van het snelfietspad F15 is meegenomen in dit Tracébesluit dan wel loopt over bestaande wegen. Het plangebied van het ontwerp bestemmingsplan “Snelfietsroute F15” bestaat uit delen die buiten de begrenzing van het Tracébesluit vallen, en delen die niet als maatregel in het besluit zijn meegenomen. Dit betreft deelgebied Kandiadijk/Loodijk, deelgebied Den Oldenhoek 6a en deelgebied Achtergaardsestraat-Beerenclaauwstraat te Groessen. Daarnaast is in het plan een mogelijke optimalisatie van de route nabij Rijswijksestraat 2 te Groessen (Huis Rijswijk) meegenomen middels het opnemen van een wijzigingsbevoegdheid.

Inzien

Het ontwerp bestemmingsplan “Snelfietsroute F15” ligt met ingang van donderdag 3 mei 2018 tot en met woensdag 13 juni 2018 voor iedereen ter inzage in het gemeentehuis bij het Loket omgevingsvergunning, Koning Willem-Alexanderplein 1 te Duiven. Voor inzage van de stukken kunt u een afspraak maken met het Loket Omgevingsvergunning via omgevingsvergunning@1stroom.nl of via telefoonnummer 088 695 3000.

Daarnaast is het bestemmingsplan digitaal in te zien op http://0226.roview.net of op www.ruimtelijkeplannen.nl

Het planidentificatienummer is NL.IMRO.0226.BPBUITENGEBIED016-ON01

Zienswijze

Gedurende de genoemde periode kan iedereen schriftelijk een zienswijze indienen gericht aan de gemeenteraad van Duiven, Postbus 6, 6920 AA Duiven. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u telefonisch een afspraak maken met de behandelend ambtenaar.

Meer informatie

Voor vragen over deze publicatie of inzage in de stukken buiten openingstijden kunt u telefonisch een afspraak maken met behandelend ambtenaar Marion Wiggers van 1Stroom. 1Stroom werkt voor de gemeente Duiven en de gemeente Westervoort. Zij is eveneens bereikbaar via telefoonnummer 088 695 3000.