Important message

In verband met de maatregelen rondom het coronavirus gelden voorlopig aangepaste openingstijden voor de balie in het gemeentehuis:
Het gemeentehuis is dagelijks geopend van 8.00 - 12.00 uur. En op maandagavond in de even weken van 18.00 – 20.00 uur.
Voor telefonie en sociale media zijn we geopend van ma - do van 8.00 – 16.00 uur en vrij van 8.00 – 12.30 uur.

Gemeentelijk monument

Wilt u dat uw pand een gemeentelijk monument wordt? Dien dan bij de gemeente een verzoek in om aanwijzing als gemeentelijk monument. Maak daarvoor telefonisch een afspraak

Wij helpen u graag aan de balie. Maak daarvoor een afspraak. Telefoon (0316) 279 111.

Goed om te weten

Beoordeling van een pand als beschermd monument

Er wordt gekeken naar:

 • De architectonische waarde in historisch verband. Dit betekent dat de bouwstijl van het pand typerend is voor een bepaalde periode of zeldzaamheid.
 • Een lokale historische waarde. Er hebben bijvoorbeeld beroemde mensen gewoond.
 • De specifieke regio gebonden kenmerken.
 • De cultuurhistorische waarde.

Bij een vergunningsverzoek voor onderhoudswerkzaamheden let de gemeente op bijzondere te behouden kenmerken van het pand. Hiervoor zijn diverse criteria bij wet en in de gemeentelijke verordening vastgelegd.

Beperkingen en verplichtingen voor onderhoud van monumenten

De overheid stelt criteria aan het onderhoud en de renovatie, zodat de kenmerken van een monument bewaard blijven. Houdt er rekening mee dat u als eigenaar van een monument niet zonder meer alle veranderingen aan uw eigendom kunt doorvoeren. Ook bent u verplicht onderhoudswerkzaamheden te verrichten indien dit voor het behoud van het monument nodig is.

Vergunning nodig voor werkzaamheden

U heeft altijd een vergunning nodig om het monument te slopen, veranderen of herstellen. Maar ook het gebruiken of laten gebruiken waardoor het ontsiert of in gevaar gebracht wordt mag niet zonder vergunning.

U mag wel regulier onderhoud plegen zonder een omgevingsvergunning. Te denken valt aan schilderwerk (hoewel u in sommige gevallen rekening moet houden met de originele kleurstelling). Ook mag u wijzigingen aan de binnenkant van het pand doorvoeren zonder omgevingsvergunning, als deze binnenkant geen monumentale waarde heeft.

Een vergunning voor verbouw en onderhoud vraagt u aan via het Omgevingsloket online.

Voorrechten voor eigenaren van monumenten

Daar tegenover staat dat met terugwerkende kracht tot 1 januari 2009 ook particulieren vrijstelling kunnen krijgen van de 6% overdrachtsbelasting bij de aankoop van een erkend rijksmonument. Dit verschil is tijdelijk kleiner geworden nu de overdrachtsbelasting voor een periode van 1 jaar naar de 2% is verlaagd.

Subsidie mogelijk voor onderhoud van monumenten

Voor de subsidie is het van belang onderscheid te maken tussen rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten.

Rijksmonumenten

Rijksmonumenten vertegenwoordigen landelijk gezien een bepaalde cultuurhistorische, architectuurhistorische en/of stedenbouwkundige waarde. Om in aanmerking te komen voor een subsidie, moeten u als eigenaar van een monument bij het aanvraagformulier een periodiek instandhoudingsplan (pip) voor 6 jaar indienen.

Pip moet:

 • Gebaseerd zijn op een bouwkundig inspectierapport (niet ouder dan 2 jaar en bijvoorbeeld opgesteld door een architect of monumentenwacht).
 • Een overzicht geven van de voorgenomen werkzaamheden.
 • De beoogde resultaten beschrijven (bestek, besteksparagraaf of werkomschrijving).
 • Een meerjarenplan voor de werkzaamheden bevatten.
 • Een meerjarenbegroting bevatten.

Eigenaren van rijksmonumenten die als woonhuis worden aangemerkt, kunnen een laagrentende lening afsluiten bij het Nationaal Restauratiefonds (link naar: het Nationaal Restauratiefonds). Voor eigenaren van rijksmonumenten die niet als woonhuis worden aangemerkt, zoals molens, kerken, kastelen en boerderijen, is er de onderhoudssubsidie. In plaats daarvan kunnen ze ook voor de Restauratiefonds-hypotheek kiezen.

Gemeentelijke monumenten

Deze monumenten hebben meer een lokale betekenis. De taak van de gemeente c.q. erfgoedcommissie is het beoordelen van gebouwen en het verlenen van subsidie voor onderhoud van deze gebouwen. U kunt uw verzoek om subsidie van het onderhoud altijd bij de gemeente indienen. Maak hiervoor een afspraak.

Meer informatie over monumenten

Kijk voor meer informatie op de website van De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Meenemen

Voor aanwijzing als monument

Verklaring met (gegevens over):

 • de architect
 • de bouwstijl
 • het bouwjaar
 • archeologische vondsten
 • belangrijke voormalige bewoners
 • belangrijke historische gebeurtenissen die in of rond uw pand hebben plaatsgevonden

Indien u niet wilt dat uw eigendom op de monumentenlijst staat, moet u in uw schriftelijke bezwaar de reden hiervoor aangeven.

Voor subsidieaanvraag

Verklaring met (gegevens over):

 • bestek
 • begroting
 • situatieschets
 • plattegronden
 • gevelaanzichten

Erfgoedcommissie

De gemeenten Duiven en Zevenaar hebben een gezamenlijke erfgoedcommissie. Deze commissie adviseert beide colleges over monumenten, cultuurhistorisch landschap en archeologie. De erfgoedcommissie vergadert 6 tot 8 keer per jaar, afwisselend in het gemeentehuis van Duiven en Zevenaar.