Important message

In verband met de maatregelen rondom het coronavirus gelden voorlopig aangepaste openingstijden voor de balie in het gemeentehuis:
Het gemeentehuis is dagelijks geopend van 8.00 - 12.00 uur. En op maandagavond in de even weken van 18.00 – 20.00 uur.
Voor telefonie en sociale media zijn we geopend van ma - do van 8.00 – 16.00 uur en vrij van 8.00 – 12.30 uur.

Esthetisch Programma van Eisen A15/A12

5 september 2017
Met ingang van donderdag 31 augustus ligt het Esthetisch Programma van Eisen ter inzage in het gemeentehuizen van Duiven, Lingewaard, Overbetuwe en Zevenaar. Dit EPvE is een aanvulling op de welstandsnota en heeft betrekking het Rijkswaterstaatproject A15/A12. Het EPvE ligt tot en met 11 oktober ter inzage.

De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Duiven, Lingewaard, Overbetuwe en Zevenaar hebben het voornemen hun welstandsnota’s aan te vullen.

Waarom aanvulling?

Op 8 maart 2017 heeft de minister van Infrastructuur en Milieu het Tracébesluit ViA15 ondertekend. Dit betekent dat de focus in het project ViA15 van planvoorbereiding naar planuitvoering gaat. Naast de lopende beroepsprocedure bij de Raad van State is Rijkswaterstaat op dit moment onder andere bezig met de voorbereiding van het (aanbestedings-) contract voor de realisatie. Onderdeel van het contract wordt een Esthetisch Programma van Eisen (EPvE).

Wat is het EPvE?

In het EPvE wordt de beoogde beeldkwaliteit en materiaalgebruik van het project beschreven, zoals de vormgeving van geluidschermen, bruggen en viaducten. De bedoeling is ook dat het EPvE als welstandskader dient in het omgevingsvergunningentraject. Hiervoor moet het EPvE door de betrokken gemeenteraden als aanvulling op het bestaande welstandsbeleid worden vastgesteld. Op deze manier geldt voor de toekomstig opdrachtnemer (aannemer) dus eenzelfde esthetisch kader voor contract en vergunningverlening in de betrokken gemeenten.

Betrokken partijen

Het opstellen van het EPvE is begeleid door een Commissie Ruimtelijke Kwaliteit ViA15. De commissie heeft een onafhankelijk voorzitter en secretaris. Verder bestaat de commissie uit vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat, de provincie Gelderland en de gemeenten Duiven, Lingewaard en Zevenaar met het Gelders Genootschap als hun adviseur. De opsteller van het EPvE is de architect Michel Heesen uit Arnhem.

Ter inzage

Het ontwerp Esthetisch Programma van Eisen ViA15 ligt vanaf donderdag 31 augustus 2017 tot en met 11 oktober 2017 ter inzage in de gemeentehuizen van de gemeenten Duiven, Lingewaard, Overbetuwe en Zevenaar. Het EPvE is daarnaast digitaal beschikbaar op de websites van deze gemeenten en ook via zoek.officielebekendmakingen.nl in te zien.

pdf Esthetisch programma van eisen (EPvE) (PDF, 31.42 MB)

Inspraakreactie / zienswijze indienen

Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling hun inspraakreactie/zienswijze kenbaar maken aan de desbetreffende colleges van burgemeester en wethouders Duiven, Lingewaard, Overbetuwe en Zevenaar onder vermelding van “zienswijze EPvE / aanvulling welstandsnota”. De postbusadressen en telefoonnummers zijn:

  • Gemeente Duiven, Postbus 6, 6920 AA Duiven – (0316) 279 111
  • Gemeente Zevenaar, Postbus 10, 6900 AA Zevenaar – (0316) 595 111
  • Gemeente Lingewaard, Postbus 15, 6680 AA Bemmel – (026) 326 01 11
  • Gemeente Overbetuwe, Postbus 11, 6660 AA Elst – (0481) 362 300