Gemeente Duiven

Gemeente Duiven
Postbus 6
6920 AA Duiven
T: (0316) 27 91 11
E: gemeente@duiven.nl

Verleende omgevingsvergunningen, week 39-2013

omgevingsvergunning, Rijksweg 42c, 6921 AH Duiven, het plaatsen van nieuwe kozijnen en reclame (13SZ0626) Nieuwgraaf 46, 6921 RK Duiven, het aanpassen van de gevels en de indeling voor extra winkels...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Verleende omgevingsvergunningen, week 39-2013

omgevingsvergunning,

  • Rijksweg 42c, 6921 AH Duiven, het plaatsen van nieuwe kozijnen en reclame (13SZ0626)
  • Nieuwgraaf 46, 6921 RK Duiven, het aanpassen van de gevels en de indeling voor extra winkels (13SZ0472)

Voor inzage in aanvragen en besluiten, behalve de ontwerpbesluiten, maakt u een afspraak met het Omgevingsloket, telefoonnummer (0316) 27 91 61. 

Bezwaarschrift

Belanghebbenden, die door een besluit rechtstreeks in hun belang menen te zijn getroffen, kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. De bezwarentermijn is 6 weken ingaande de dag na verzenddatum besluit.

Het bezwaarschrift kunt u zenden naar College van burgemeester en wethouders, Postbus 6, 6920 AA Duiven. U kunt daarvoor gebruik maken van het standaardformulier bezwaarschrift indienen.

Let op dat het bezwaarschrift is ondertekend en ten minste de volgende onderdelen bevat: uw naam en adres, de datum van uw bezwaarschrift, een omschrijving van de beslissing waartegen u bezwaar maakt en waarom u het niet met het besluit eens bent.

Beroepschrift

Belanghebbenden, die door een besluit, dat met een uitgebreide voorbereidingsprocedure tot stand is gekomen, rechtstreeks in hun belang menen te zijn getroffen kunnen, op grond van de Algemene wet bestuursrecht, beroep instellen bij de rechtbank. Geen beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijzen naar voren heeft gebracht. Als er wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit zijn aangebracht, dan kan beroep worden ingesteld door een ieder die een zienswijze wil inbrengen tegen deze wijzigingen. De beroepstermijn is 6 weken ingaande de dag na verzenddatum besluit.

Het beroepschrift kunt u zenden naar Rechtbank Arnhem, sector Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U kunt ook digitaal beroep instellen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Voorlopige voorziening

Indien er sprake is van spoedeisend belang, kan een verzoek om voorlopige voorziening, met betrekking tot een besluit waartegen bezwaar of beroep is ingesteld, worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Arnhem, sector Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U moet een afschrift van het ingediende bezwaarschrift of beroepschrift bijvoegen. Hiervoor zijn griffierechten verschuldigd.

Bereikbaarheid

Het Omgevingsloket bevindt in het gemeentehuis aan de Kastanjelaan 3 in Duiven. Het is geopend van maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 12.30 uur. Telefonisch is het loket bereikbaar op telefoonnummer (0316) 27 91 61.

Contact

Openingstijden en bereikbaarheid

U kunt alleen op afspraak bij ons terecht.

afspraak

Vragen over Wonen, Welzijn en Zorg
T: 0900 279 11 11
W: www.loketwwz.info

Voor overige vragen
T: (0316) 27 91 11
F: (0316) 27 92 79
E: gemeente@duiven.nl

Bezoekadres:

Koning Willem-Alexanderplein 1,
6921 ES Duiven
(Voorheen Kastanjelaan 3, 6921 ER)

Postadres

Postbus 6, 6920 AA Duiven

Routebeschrijving

Twitter Volg ons op Twitter

gemeentegids

Digitale gemeentegids

Informeel

Informeel

Volg ons op twitter

Twitter